Beleidsgericht onderwijsonderzoek

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het beleidsgerichte onderwijsonderzoek bij het NRO.

Doel van het programma
Onderwerpen op de beleidsagenda zetten. Een bewustere keuze kunnen maken uit verschillende beleidsalternatieven op basis van gedegen onderzoek. Een wetenschappelijke onderbouwing geven aan onderwijsbeleid. Dat zijn in het kort de doelstellingen van Beleidsgericht onderwijs-onderzoek.

Beleidsgericht onderzoek resulteert meestal niet in een concreet advies, maar in algemene aanbevelingen voor beleid, voor de onderwijspraktijk en voor (vervolg)onderzoek. In de uitwerking hecht het NRO eraan dat niet alleen aandacht wordt gegeven aan mogelijke richtingen van beleid; die kunnen vaak als bekend worden verondersteld. De vraag is meer hoe beleid daadwerkelijk gestalte krijgt. Met welke (innovatie)mechanismen moet rekening worden gehouden? Wat is uiteindelijk het resultaat van geïmplementeerde beleidsmaatregelen? Om dit te bereiken zal tijdens het project worden overleg met drie partijen (onderzoekers, beleidsmakers en de programmaraad), beginnend met een startgesprek. Het onderhouden van contact over het project tussen onderzoekers en beleidsmakers gedurende project is van belang om ervoor te zorgen dat uitkomsten van het onderzoek relevant zijn op het moment dat de (laatste) resultaten verschijnen.

Thema’s 2018
Voor deze subsidieronde kunnen uitsluitend aanvragen worden ingediend voor het uitvoeren van beleidsgericht onderwijsonderzoek naar onderwerpen en vraagstukken binnen de volgende drie thema’s:

  • Onderwijsbestel en sturing van en in het onderwijs
  • Onderwijs en levensloop
  • De socialiserende functie van het onderwijs

De uitgebreide beschrijving van de eerste twee thema’s zijn te vinden in het NRO-meerjarenprogramma 2016-2019 (maart 2016). De omschrijving van het thema de socialiserende functie van het onderwijs is te vinden in de call for proposals.

De deadline voor het indienen van intentieverklaring is 20 februari 2018, 14:00 uur
De deadline voor het indienen van uitgewerkte aanvragen is 27 maart 2018, 14:00 uur

De subsidierondes Beleidsgericht Onderwijsonderzoek 2018 (ProBO) en Samenhangende onderzoeksprojecten 2018 (PROO) vinden ongeveer tegelijkertijd plaats. Het is niet toegestaan om in beide rondes een aanvraag in te dienen (zowel in de hoedanigheid van hoofdaanvrager als van medeaanvrager).

Thema’s 2016
De twee thema’s uit de tweede ronde zijn gebaseerd op het NRO-meerjarenprogramma 2016-2019:

  • Onderwijs en levensloop
  • Het onderwijsbestel en sturing van en in het onderwijs

Thema’s 2014
In deze eerste subsidieronde konden uitsluitend aanvragen worden ingediend voor onderwerpen en vraagstukken binnen de volgende vier thema’s:

  • Aansturing en bestel;
  • Kwaliteit en kwantiteit van docenten: het organisatieperspectief;
  • Overgangen en aansluitingen;

Deze thema’s stonden beschreven in het voormalig ‘Onderzoeksprogramma Beleidsgericht Onderwijsonderzoek 2014-2016’.

Budget
Het budget voor dit onderzoeksprogramma is afkomstig van de NRO-Programmaraad voor Beleidsgericht Onderzoek (ProBO). Voor de ronde van 2018 is in totaal € 1.800.000 beschikbaar. Per project komt dat neer op € 450.000. Voor de ronde van 2016 was hetzelfde budget beschikbaar.
Voor de eerste ronde in 2014 was in totaal € 1.600.000 beschikbaar.

Bijeenkomsten
Niet van toepassing

Contactpersonen
Pia Hindriks
probo@nro.nl
tel. 070 349 40 56

Rosanne Zwart
probo@nro.nl
tel. 070 3494024

Beoordelingscommissies
Beoordelingscommissie Beleidsgericht Onderwijsonderzoek 2014

Voorzitter
Prof. dr. J.K. Lenstra em. – Centrum Wiskunde & Informatica

Leden
Dr. H.T.A. Amsing – Rijksuniversiteit Groningen
Dr. ir. S. de Bakker – Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Prof. dr. D. Beijaard – Technische Universiteit Eindhoven
Dr. R. Bronneman – Sociaal en Cultureel Planbureau
Prof. dr. H.P.M. Creemers em. – Rijksuniversiteit Groningen
Dr. H. Knipprath – Katholieke Universiteit Leuven
Dr. ir. F.E. Six – Vrije Universiteit Amsterdam
Dr. H.H. Tillema – Universiteit Leiden
Prof. dr. K. van Veen – Rijksuniversiteit Groningen
Dr. A.C.J. de Wolff – Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap


Beoordelingscommissie Vakmanschap

Voorzitter
Prof. dr. J.H. van Driel – Universiteit Leiden

Leden
Dr. R. Klarus – Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Prof. dr. R.H. Mulder – Universität Regensburg
Dr. J. van der Waals – Beteor
Dr. R. Wesselink – Wageningen Universiteit & Researchcentrum