Praktijkgericht onderzoek beroepsonderwijs

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het onderzoeksprogramma praktijkgericht onderzoek beroepsonderwijs.

Doel van het programma
Het NRO stelt in dit onderzoeksprogramma subsidie beschikbaar voor onderwijsprofessionals en onderwijsonderzoekers voor onderzoek binnen beroepsonderwijs. Dit programma moet concrete en bruikbare producten opleveren waarmee onderwijsinstellingen hun praktijk kunnen vernieuwen en verbeteren.

Eerdere subsidierondes binnen het programma praktijkgericht onderzoek beroepsonderwijs

In deze ronde konden aanvragen worden ingediend op drie thema’s:

 • De overgang van studenten van het mbo naar het hbo.
  Dit onderzoek moet de overgangen van studenten optimaliseren.
 • Teams en onderwijskwaliteit in het mbo.
  Onderzoek naar verschillende HRM-praktijken en hun onderlinge samenhang binnen scholen en onderwijsteams. Het doel is om aan het licht te brengen welke factoren onderwijsteams beïnvloeden, en hoe deze de onderwijskwaliteit in het mbo beïnvloeden.
 • De onderzoekende houding van docenten in het mbo.
  Dit onderzoek is gericht op interventies om ‘een onderzoekende houding’ te stimuleren bij mbo-docenten en de impact en verduurzaming daarvan.

Budget
Het budget voor ronde 1 bedroeg € 1.500.000 (per project maximaal € 500.000) en was afkomstig  van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

In deze ronde konden aanvragen worden ingediend op vijf thema’s. In verschillende sessies zijn er thema’s en kennisvragen vastgesteld voor de programmering van de tweede ronde binnen het onderzoeksprogramma Beroepsonderwijs. Aan de sessies namen beleidsadviseurs van de MBO raad, professionals uit mbo-instellingen en onderzoekers met ervaring in het mbo-veld deel. Vier thema’s zijn daarbij nieuw gekozen. Het thema ‘onderzoekende houding van docenten in het mbo’ is vanuit de eerste opnieuw in het programma opgenomen:

 1. onderwijs op maat
 2. dynamische arbeidsmarkt
 3. verbinding in de beroepsonderwijskolom
 4. professionele schoolorganisaties
 5. onderzoekende houding van docenten in het mbo

Budget
Het budget voor deze tweede ronde bedroeg € 3.700.000 (per project maximaal € 400.000,-; voor het project binnen het thema ‘onderzoekende houding’ €500.000,-) voor meerdere driejarige projecten en is afkomstig  van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Call for proposals

In de derde subsidieronde konden onderwijsprofessionals en onderzoekers projectvoorstellen indienen. Aanvragen waren mogelijk binnen één van de volgende vier thema’s:

 • onderwijs op maat
 • dynamische arbeidsmarkt
 • verbinding in de beroepsonderwijskolom
 • professionele schoolorganisaties

In de call for proposals op de NWO-financieringspagina vindt u de perspectieven waarmee de aanvrager rekening diende te houden.

Budget
Het totale budget bedroeg 3.760.000 euro voor meerdere driejarige projecten. Dit budget is verdeeld over de startaanvraag (20.000 euro per project) en het uitgewerkte onderzoeksvoorstel (450.000 euro per project).

Meer informatie

Toegekende projecten
In mei 2017 werd subsidie aan 9 onderzoeken toegekend, zie ook het nieuwsbericht. In juli 2015 werd subsidie aan 2 onderzoeken toegekend, allen te vinden in de NRO-projectendatabase:

Bijeenkomsten
Op donderdag 12 april 2018 vond de matchmakingsbijeenkomst voor geïnteresseerden binnen de derde subsidieronde plaats. Bekijk de presentatie van de thema’s en de procedure.

Contactpersoon
Linda Sontag
ppo@nro.nl
tel. 070 344 0941

Beoordelingscommissies

Voorzitter
Mw. prof. dr. H.P.J.M. Dekkers (Universiteit Nijmegen)

Wetenschappelijke leden
Mw. dr. A.J.M. Kerkhoff (Fontys Hogescholen)
Dhr. prof. dr. R.Th.A.J. Leenders (Tilburg University)
Dhr. dr. B. de Vries (freelance, voorheen Inspectie van het Onderwijs)

Praktijkleden
Dhr. dr. W. van Diggelen (Da Vinci College)
Mw.  drs. J.C. Leenhouts (MBO raad)
Dhr. drs. J.A. Raaijman (ICBA)

Beoordelingscommissie thema’s

2. dynamische arbeidsmarkt
3. verbinding in de beroepsonderwijskolom
4. professionele schoolorganisaties

Voorzitter
Dhr. prof. dr. G. Kanselaar em. (Universiteit Utrecht)

Wetenschappelijke leden
Mw. dr. L. van den Bulk (LKCA) (thema 2 en 4)
Mw. dr. R. Dolfing (RUG) (thema 2, 3 en 4)
Mw. dr. G.J. Harms (RUG) (thema 3 en 4)
Dhr. prof. dr. B. Hövels (KBA) (thema 2, 3 en 4)
Mw. dr. M. Vervoort (Saxion) (thema 2 en 3)

Praktijkleden
Mw. D. Haan MEd. (Helicon Opleidingen) (thema 2 en 3)
Mw. M. Held MSc. (Koning Willem I College) (thema 3 en 4)
Dhr. drs. M. Hesseling (Kijk op Beroepsonderwijs) (thema 2, 3 en 4)
Mw. A. Koster (Clusius College) (thema 2, 3 en 4)
Mw. drs. F. Van der Zwan (Horizon College) (thema 2 en 4)

Beoordelingscommissie thema’s

1. onderwijs op maat
5. onderzoekende houding van docenten in het mbo

Voorzitter
Dhr. prof. dr. G. Kanselaar em. (Universiteit Utrecht)

Wetenschappelijke leden
Mw. dr. R. Dolfing (RUG) (alleen thema 5)
Dhr. drs. S.J.M. Frijters (Aeres Hogeschool)
Dr. ir. ing. C. Oonk (WUR) (alleen thema 1)
Dr. L.H.J. Van de Venne (UU)
Mw. H. Van Vlokhoven (HAN)

Praktijkleden
Dhr. G. Akveld (Van Hall Larenstein)
Dhr. C.J.M. Konings MME (Summa College)
Dhr. N. Theunissen MSc. (Arcus Leenwenborgh Techniekcollege)
Mw. drs. F. Van der Zwan (Horizon College)