Bewegen en leerprestaties

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het onderzoeksprogramma Bewegen en leerprestaties.

Bewegen en Leerprestaties

Doel van het programma
Er zijn aanwijzingen dat bewegen invloed heeft op cognitieve onderwijsprestaties (bijvoorbeeld op het terrein van taal en rekenen) en op verzuim en schooluitval. Uit eerder onderzoek is bekend dat sport en bewegen op school positieve effecten hebben op onder meer de hersenstructuur van kinderen, en op hun executieve functies zoals werkgeheugen en planningsvaardigheden.

Een overzicht van dit onderzoek in het primair onderwijs is te vinden in de publicatie van het Mulier Instituut “Effecten van sport en bewegen op de basisschool”. Maar hoe de relatie tussen bewegen en leerprestaties nu precies in elkaar steekt, vereist nog nader onderzoek. Dat gebeurt in dit NRO-onderzoeksprogramma.

Tweede subsidieronde in 2016: voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs
Het NRO stelde in 2016, in samenwerking met het ministerie van OCW en de Hersenstichting, subsidie beschikbaar voor onderzoek naar de causale relatie tussen bewegen en leerprestaties in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Onderzoek in de eerste subsidieronde: primair onderwijs
Het onderzoek dat in de eerste ronde in 2015 subsidie kreeg toegekend door het NRO, richt zich primair op de vraag: Is er een causale relatie tussen bewegen op school en cognitieve onderwijsprestaties, verzuim en schooluitval in het primair onderwijs? Maar hoe beïnvloedt sport en bewegen precies de schoolprestaties? En áls er een causaal verband is, wat zijn dan de werkzame factoren? In het onderzoek worden beschikbare relevante data voor het eerst aan elkaar gekoppeld om beter conclusies te kunnen trekken. De inzichten uit dit onderzoeksproject moeten leiden tot aanbevelingen voor beleid en tot handreikingen voor de onderwijspraktijk.

Budget

Het budget voor ronde 2 (2016) bedroeg € 575.000 en is afkomstig van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van de Hersenstichting.
Het budget voor ronde 1 (2015) bedroeg € 425.000 en was afkomstig van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Bijeenkomsten
Op 2 november 2015 organiseerde het NRO samen met OCW en de PO-Raad een bijeenkomst waar de eerste inzichten werden gedeeld met onder andere gemeentelijk ambtenaren en wethouders voor sportbeleid. Voor deze gelegenheid werd ook dit filmpje (bekijk op YouTube) gemaakt. NRO-directeur Jelle Kaldewaij schreef er een blogpost over.

Contactpersoon
Renée Middelburg
probo@nro.nl
tel. 070 344 0510