COOL 5-18

Het programma COOL5-18 is inmiddels afgerond. Op de website www.nationaalcohortonderzoek.nl vindt u informatie over de opvolger van COOL5-18, het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO).

Doel van het programma

COOL5-18 liep tot 31 december 2016 en werd uitgevoerd door een consortium van vier instellingen. Het ITS en SCO-Kohnstamm Instituut waren verantwoordelijk voor het primair onderwijs gedeelte. Het Cito en GION namen het gedeelte voortgezet onderwijs en mbo voor hun rekening.

Het CBS zorgde voor de koppeling van de gegevens aan de onderwijsnummerbestanden. Meer hierover leest u op de website van COOL5-18.

In het onderzoek stonden drie aspecten van de ontwikkeling van leerlingen centraal:

  • De cognitieve ontwikkeling, waarvoor onderzoekers de kennis en vaardigheden in het Nederlands, Engels en van rekenen en wiskunde in beeld brachten.
  • De ontwikkeling van burgerschapscompetenties.
  • De sociaal-emotionele ontwikkeling, waarbij het ging om persoonlijkheidsontwikkeling, motivatie en betrokkenheid bij school en andere maatschappelijke instituties.

COOL5-18 leverde een uniek databestand op waarmee scholen, overheden en wetenschap zicht kregen op de ontwikkelingen in het Nederlandse onderwijs. Na elke meting deponeerden de onderzoekers hun data bij DANS en werden deze beschikbaar voor onderzoek.
Dit programma is inmiddels afgerond.

Opbouw onderzoek
Op drie meetmomenten nemen onderzoekers leerlingen toetsen en vragenlijsten af. Daarnaast brengen ze de hele schoolloopbaan van de leerlingen in kaart door hen te koppelen aan de onderwijsnummerbestanden. Deze koppeling is momenteel alleen mogelijk voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Zodra het onderwijsnummer voor het primair onderwijs beschikbaar komt kan de COOL5-18 data hieraan gekoppeld worden.

In de eerste ronde richten de onderzoekers zich op de leerlingen in groep 2, 5 en 8 van het primair onderwijs en in klas 3 van het voortgezet onderwijs. In de tweede en derde ronde komen ook de leerlingen in de bovenbouw van het havo en vwo, en in het mbo aan bod.

In elke ronde doen ongeveer 50.000 leerlingen in het primair onderwijs mee en 20.000 in het voortgezet onderwijs. In de tweede en derde ronde komen daar nog eens 20.000 leerlingen bij: verspreid over de examenjaren van havo en vwo en leerjaar 2 in het mbo.

Satellietcohorten
Op initiatief van het ministerie van OCW zijn twee zogenaamde satellietcohorten gestart, die in opzet aansluiten bij COOL5-18. Het gaat om Pre-COOL, een cohortonderzoek in het voor- en vroegschoolse domein en om COOL Speciaal, een pilot-cohortonderzoek in het speciaal onderwijs.

Looptijd
COOL5-18 liep tot 31 december 2016 en werd uitgevoerd door een consortium van vier instellingen. Het ITS en SCO-Kohnstamm Instituut waren verantwoordelijk voor het primair onderwijs gedeelte. Het Cito en GION namen het gedeelte voortgezet onderwijs en mbo voor hun rekening.

Het CBS zorgt voor de koppeling van de gegevens aan de onderwijsnummerbestanden. Meer hierover leest u op de website van COOL5-18.

Call for proposals
Niet van toepassing

Bijeenkomsten
Niet van toepassing

Contactpersoon
Liesbet de Haas
proo@nro.nl
tel. 070 344 0957