Differentiatie in het onderwijs

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het onderzoeksprogramma Differentiatie in het onderwijs.

Doel van het programma
De variatie tussen kinderen in één klas kan groot zijn. In het basisonderwijs wordt gewoonlijk gewerkt met jaargroepen met daarin leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd. De variatie wordt alleen beperkt door verwijzingen naar het speciaal basisonderwijs. In het voortgezet onderwijs in Nederland kan al vanaf de brugklas met meer homogene klassen worden gewerkt voor vmbo-basisberoepsgericht, vmbo-kader, mavo, havo en vwo.

Sommige scholen kiezen voor heterogene brugklassen of een heterogene brugperiode waarmee in ieder geval de cognitieve variatie in een klas wordt vergroot. Voor het mbo geldt dat er sprake is van een zeer diverse instroom, ook per niveau.

Deze heterogeniteit vraagt in toenemende mate aandacht. Er wordt bijvoorbeeld verondersteld dat de meer excellente leerlingen niet goed tot hun recht komen. Door meer rekening te houden met verschillen tussen kinderen, zou het onderwijs uitdagender gemaakt kunnen worden wat zou kunnen leiden tot betere resultaten. Ook voor andere verschillen zou een aanpak ‘op maat’ gewenst zijn. Denk aan verschillen tussen jongens en meisjes, verschillen in cultuur- en/of taalachtergrond en specifieke aandacht voor leerlingen met gedrags- of leerproblemen. In toenemende mate levert dit vragen op naar de mogelijkheden en wenselijkheden van adaptieve instructie. Deze vragen zijn zowel van fundamentele, beleidsmatige als praktijkgerichte aard en deze drie perspectieven kunnen ook goed met elkaar verbonden worden.

Differentiatie in het onderwijs is daarom een relevant onderzoeksthema. In het voorjaar van 2014 honoreerde het NRO al vier praktijkgerichte voorstellen binnen het thema ‘Differentie in het onderwijs: inspelen op cognitieve verschillen’. Het programma ‘Differentiatie in het onderwijs’ vormt hierop een aanvulling en kenmerkt zich onder meer door het langduriger karakter en de zowel fundamentele, praktijkgerichte als beleidsmatige aard.

Budget
Het budget is afkomstig van de verschillende programmaraden van het NRO, en van een incidentele extra investering van het NRO; mogelijk gemaakt dankzij een eenmalig extra budget van € 5.000.000.

Budget 2015
Totaal: € 1.500.000
Aanvragen konden worden ingediend voor onderzoeksprojecten met een looptijd van minimaal drie en maximaal vier jaar en een budget van minimaal € 300.000 en maximaal € 500.000.

Toegekende projecten
In juni 2015 vond de toekenning plaats van drie projecten:

Bekijk ook andere NRO-onderzoeksprojecten met het thema ‘Differentiatie en omgaan met verschillen‘.

Bijeenkomsten
Niet van toepassing

Contactpersoon
Renée Middelburg
opro@nro.nl
tel. 070 344 0510