Effecten van anti-pestenprogramma’s

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het onderzoeksprogramma Effecten van anti-pestenprogramma’s.

Doel van het programma
Het gebruik en de effectiviteit van anti-pestprogramma’s staan de laatste jaren nadrukkelijk in de belangstelling. De Commissie anti-pestprogramma’s beoordeelde in 2014 61 anti-pestprogramma’s. Hiervan werden er negen voorlopig goedgekeurd en hadden er vier potentie.

Op verzoek van het ministerie van OCW liet het NRO van deze dertien anti-pestprogramma’s, er tien nader onderzoeken op hun empirische onderbouwing en effecten:

Het onderzoek liep in de periode 2015-2017. Het werd uitgevoerd door een multidisciplinair consortium van onderzoekers onder leiding van prof. Bram Orobio de Castro (Universiteit Utrecht). Het onderzoek vormt een belangrijk onderdeel van het plan van aanpak tegen pesten van voormalig staatssecretaris Dekker (onderwijs) en de Kinderombudsman. Tijdens het onderzoek werd ook het pesten op school gemonitord. Deelnemende scholen hebben zelf gekozen met welk programma tegen pesten zij werken.

In het onderzoeksrapport is beschreven wat er precies is onderzocht en wat de resultaten per programma zijn. Hoofdconclusies:
1. vier anti-pestprogramma’s dringen daadwerkelijk het pesten terug. Dat zijn PRIMA, KiVA en Taakspel en Alles Kidzzz. De eerste drie zijn universele programma’s waarbij de hele klas wordt betrokken, Alles Kidzzz is een individueel programma.
2. de onderzoekers zijn voorstander van de verplichte bevraging van leerlingen over pesten en gepest worden. Leerlingen bleken meer gepest te worden dan gedacht. Meer ook dan dat zij vertelden aan leerkrachten en ouders. “Het is essentieel om het de leerlingen zelf te vragen, om pestgedrag op school in kaart te brengen.” Scholen zijn sinds 2015 bij wet verplicht om ieder jaar te monitoren of de leerlingen zich veilig voelen op school.

Het onderzoeksrapport is in mei 2018 opgeleverd aan de minister van OCW. De minister stuurde het met beleidsreactie naar de Tweede Kamer en stelt daarin onder meer: “Het stemt mij positief dat de onderzoekers concluderen dat het mogelijk is om binnen een jaar het pesten te verminderen en dat er anti-pestprogramma’s beschikbaar zijn om hierbij te ondersteunen. Ook stemt het mij positief dat de onderzoekers het belang van de wettelijk verplichte monitoring benadrukken. Tegelijkertijd baart het me zorgen dat er scholen zijn die werken met niet effectief bewezen anti-pestprogramma’s, of die programma’s niet goed uitvoeren.
Ik wil toe naar een situatie waarin elke school op een effectieve manier pesten tegen gaat en voorkomt zodat elke leerling in Nederland zich veilig en prettig voelt op school. Omdat een veilig leerklimaat primair de verantwoordelijkheid is van de school, is het nodig dat elke school in Nederland de aanbevelingen uit het onderzoek ter harte neemt.”

Budget
Het budget is afkomstig van het ministerie van OCW. Het totale budget is € 1.000.000.

Meer informatie

Zie ook

Toegekende projecten
Het toegekende project vindt u in de NRO-projectendatabase.

Bijeenkomsten
Het consortium heeft op 14 april 2015 een toelichting gegeven op het uit te voeren onderzoek tijdens de NRO startbijeenkomst Effecten anti-pestprogramma’s. Download de presentatie van het consortium.

Contactpersonen
Niels Rijke
opro@nro.nl
tel. 070 344 05 13