Excellentie

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het onderzoeksprogramma Excellentie.

Doel van het programma
Binnen het onderzoeksprogramma Excellentie wordt onderzoek verricht naar vier thema’s, die zijn gebaseerd op de programmeringsstudie ‘Excellentieonderzoek in primair, voortgezet en hoger onderwijs’, verricht door het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek (CBO) in opdracht van het ministerie van OCW.

Voor dit onderzoeksprogramma is excellentie afgebakend tot excellentie op cognitief vlak. Talentontwikkeling in bijvoorbeeld muzikale of sportprestaties valt buiten het bereik van dit programma.

Onderzoeksvoorstellen bestrijken de volgende vier thema’s:

  • (Potentieel) excellente leerlingen en studenten: definiëring, signalering en motivering;
  • Docenten: differentiatie, professionalisering en een ambitieuze schoolcultuur;
  • Programma’s voor excellentiebevordering;
  • Stelselkenmerken en beleidsinterventies.

Budget
Het budget is afkomstig van het ministerie van OCW en van het NRO.

Budget excellentie in het primair, voortgezet en hoger onderwijs 2012-2015
Totaal: 1.650.000
Per onderzoeksproject: maximaal 250.000

Budget excellentie in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs
Totaal: 2.820.000
Beschikbaar voor onderzoek ho: 1.880.000
Beschikbaar voor onderzoek mbo: 940.000

Toegekende projecten
De projecten uit de ronde Excellentie in po, vo en ho zijn inmiddels afgerond. De samenvattingen van de resultaten uit de onderzoeken vindt u in de NRO-projectendatabase:

In juli 2015 werd subsidie toegekend aan 3 excellentie-onderzoeken in het middelbaar beroepsonderwijs en 3 excellentie-onderzoeken in het hoger onderwijs. Ook deze zijn te vinden in de onderzoeksprojecten-database:

Bijeenkomsten
Excellentie in het primair, voortgezet en hoger onderwijs
Dit programma is inmiddels afgesloten.

Excellentie in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs
Op 9 februari 2015 heeft het het NRO een matchmakingsbijeenkomst  georganiseerd. Geïnteresseerde aanvragers kregen meer informatie over het NRO en over deze subsidieronde. Tijdens de bijeenkomst konden vragen worden gesteld en was er volop gelegenheid om contacten te leggen met mogelijke partners voor een consortium.

Contactpersoon
Liesbet de Haas (primair, voortgezet en hoger onderwijs)
proo@nro.nl
tel. 070 344 0957

Linda Sontag (middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs)
ppo@nro.nl
tel. 070 344 0941