Gedrag en passend onderwijs

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het onderzoeksprogramma Gedrag en passend onderwijs.

Doel van het programma

Eén van de doelstellingen van passend onderwijs is dat meer kinderen een plek in het reguliere onderwijs vinden, zodat minder leerlingen naar het speciaal onderwijs worden verwezen. Bij de uitvoering van passend onderwijs worden door leraren in het regulier onderwijs meerdere knelpunten ervaren.

Knelpunten die worden ervaren zijn onder andere de extra werkdruk die het met zich meebrengt, het ontbreken van vaardigheden om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben goed te bedienen, en het gegeven dat de aandacht die deze leerlingen vragen ten koste gaat van de andere leerlingen. In het speciaal onderwijs ervaren leraren ‘verdichting’ van de problematiek. Het gegeven dat meer leerlingen met een gedragsprobleem doorstromen naar het regulier onderwijs of daar blijven, leidt ertoe dat speciale scholen nog vooral leerlingen met zware en complexe problematiek hebben.

Het NRO stelt in dit onderzoeksprogramma subsidie beschikbaar voor onderwijsprofessionals en onderwijsonderzoekers voor praktijkgericht onderzoek binnen de thematiek van gedrag en passend onderwijs. Dit programma moet concrete en bruikbare producten opleveren waarmee onderwijsinstellingen hun praktijk kunnen vernieuwen en verbeteren. Naast het onderzoeksprogramma wordt er gewerkt aan een infrastructuur voor kennisdeling rondom het thema gedrag en onderwijs.

Derde subsidieronde
Eind oktober 2019 zal de derde ronde binnen dit onderzoeksprogramma geopend worden. In deze subsidieronde kunnen aanvragen worden ingediend voor kortlopende projecten (maximaal 18 maanden). De subsidieronde bestaat net als de tweede ronde uit twee fasen. De deadline voor het indienen van een intentieverklaring is januari 2020, voor het indienen van de startaanvraag maart 2020 en voor het indienen van de uitgewerkte aanvraag december 2020.
Het budget voor de startaanvraag is 200.000 euro (tien startaanvragen, max. 20.000 euro per startaanvraag, max. 5 aanvragen per sector). Het budget voor het uitgewerkt onderzoeksvoorstel is 800.000 euro (8 aanvragen, max. 100.000 euro per aanvraag, max. 4 aanvragen per sector)

Meer informatie over deze ronde volgt zeer binnenkort.

Eerdere subsidierondes
Voor de eerste ronde bedroeg het budget 1.200.000 euro, waarvan 400.000 euro voor 8 praktijkgerichte thematische overzichtsartikelen en 800.000 euro voor kortlopende praktijkgerichte projecten.

In de tweede ronde bedraagt het budget 3.200.000 euro voor meerdere driejarige projecten. Dit budget is verdeeld over de startaanvraag (20.000 euro per project) en het uitgewerkte onderzoeksvoorstel (380.000 euro per project).

Budget
Het ministerie van OCW stelt de middelen beschikbaar voor dit meerjarige onderzoeksprogramma.

Calls for proposals

Meer informatie
Website Leren van gedrag

Toegekende projecten

keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_up

Bijeenkomsten
Het kennisplatform ‘Leren van gedrag’ organiseert in het hele land ontmoetingen voor onderwijsprofessionals, wetenschappers en gedragsspecialisten die ieder vanuit hun eigen expertise op zoek zijn naar oplossingen voor de onderwijsbelemmeringen van leerlingen voor wie het leren niet vanzelf gaat; leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte op het gebied van gedrag.

Contactpersoon
Maartje Kouwenberg
ppo@nro.nl
tel. 070 349 41 70