Gedrag en passend onderwijs

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het onderzoeksprogramma Gedrag en passend onderwijs.

Doel van het programma

Eén van de doelstellingen van passend onderwijs is dat meer kinderen een plek in het reguliere onderwijs vinden, zodat minder leerlingen naar het speciaal onderwijs worden verwezen. Bij de uitvoering van passend onderwijs worden door leraren in het regulier onderwijs meerdere knelpunten ervaren, zoals de extra werkdruk die het met zich meebrengt, het ontbreken van vaardigheden om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben,

goed te bedienen, en het gegeven dat de aandacht die deze leerlingen vragen ten koste gaat van de andere leerlingen. In het speciaal onderwijs ervaren leraren ‘verdichting’ van de problematiek. Het gegeven dat meer leerlingen met een gedragsprobleem doorstromen naar het regulier onderwijs of daar blijven, leidt ertoe dat speciale scholen nog vooral leerlingen met zware en complexe problematiek hebben.

Het NRO stelt in dit onderzoeksprogramma subsidie beschikbaar voor onderwijsprofessionals en onderwijsonderzoekers voor onderzoek binnen de thematiek van Gedrag en Passend Onderwijs. Dit programma moet concrete en bruikbare producten opleveren waarmee onderwijsinstellingen hun praktijk kunnen vernieuwen en verbeteren. Op dit moment is de tweede subsidieronde geopend voor driejarige, praktijkgerichte onderzoeksprojecten.

Perspectieven tweede subsidieronde
In het programma krijgen verschillende onderzoeksperspectieven de aandacht, te weten:

  • Het perspectief van de schoolcultuur
  • Het perspectief van de leraar
  • Het perspectief van de leerling

Budget
Het ministerie van OCW stelt de middelen beschikbaar voor dit meerjarige onderzoeksprogramma.

Het totale budget bedraagt 3.200.000 euro voor meerdere driejarige projecten. Dit budget is verdeeld over de startaanvraag (20.000 euro per project) en het uitgewerkte onderzoeksvoorstel (380.000 euro per project).

Procedure
In deze tweede subsidieronde van dit onderzoeksprogramma verloopt de procedure voor de toekenning van financiering in twee fasen. Allereerst kunnen consortia van onderzoekers en onderwijsinstellingen een klein budget (maximaal 20.000 euro) aanvragen voor het uitwerken van een projectidee. Het NRO selecteert de beste ideeën. In werkconferenties kunnen de geselecteerde consortia vervolgens op basis van collegiale toetsing hun idee uitwerken tot een volledig onderzoeksvoorstel.

De call for proposals bevat een inhoudelijke uitwerking van de drie perspectieven en nadere richtlijnen voor het opstellen van een onderzoeksaanvraag.

Deadlines
De deadline voor het indienen van intentieverklaringen is 16 oktober 2018, 14:00 uur
De deadline voor indienen van uitgewerkte aanvragen is 6 november 2018, 14:00 uur

Meer informatie

Toegekende projecten

keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_up

Bijeenkomsten
Niet van toepassing

Contactpersoon
Linda Sontag
ppo@nro.nl
tel. 070 344 09 41