Gedrag en passend onderwijs

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het onderzoeksprogramma Gedrag en passend onderwijs.

Doel van het programma

Eén van de doelstellingen van passend onderwijs is dat meer kinderen een plek in het reguliere onderwijs vinden, zodat minder leerlingen naar het speciaal onderwijs worden verwezen. Bij de uitvoering van passend onderwijs worden door leraren in het regulier onderwijs meerdere knelpunten ervaren.

Knelpunten die worden ervaren zijn onder andere de extra werkdruk die het met zich meebrengt, het ontbreken van vaardigheden om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben goed te bedienen, en het gegeven dat de aandacht die deze leerlingen vragen ten koste gaat van de andere leerlingen. In het speciaal onderwijs ervaren leraren ‘verdichting’ van de problematiek. Het gegeven dat meer leerlingen met een gedragsprobleem doorstromen naar het regulier onderwijs of daar blijven, leidt ertoe dat speciale scholen nog vooral leerlingen met zware en complexe problematiek hebben.

Het NRO stelt in dit onderzoeksprogramma subsidie beschikbaar voor onderwijsprofessionals en onderwijsonderzoekers voor praktijkgericht onderzoek binnen de thematiek van gedrag en passend onderwijs. Dit programma moet concrete en bruikbare producten opleveren waarmee onderwijsinstellingen hun praktijk kunnen vernieuwen en verbeteren. Naast het onderzoeksprogramma wordt er gewerkt aan een infrastructuur voor kennisdeling rondom het thema gedrag en onderwijs.

Derde subsidieronde
De derde ronde Gedrag en Passend onderwijs – eerste fase is geopend! In deze subsidieronde kunnen aanvragen worden ingediend voor kortlopende projecten in po of vo (maximaal 18 maanden). De derde subsidieronde bestaat net als de tweede uit twee fasen. De deadline voor het indienen van een intentieverklaring is 21 januari 2020, voor het indienen van de startaanvraag 10 maart 2020 en voor het indienen van de uitgewerkte aanvraag 15 december 2020.

Na de beoordeling van de startaanvraag ontvangen de gehonoreerde aanvragen (tien in totaal, vijf aanvragen per sector) ieder maximaal €20.000,- om hun startaanvraag uit te werken tot een volledige aanvraag. Hiertoe is deelname aan de werkconferentie op 8 oktober 2020 verplicht. Zowel de praktijk- als wetenschappelijke leden dienen aanwezig te zijn.

In de tweede fase worden de uitgewerkte aanvragen ingediend en beoordeeld. Hierbij krijgen aanvragers gelegenheid een weerwoord te geven op de preadviezen van de commissieleden. De gehonoreerde consortia (van acht uitgewerkte aanvragen, vier aanvragen per sector) ontvangen ieder maximaal €100.000,- om het onderzoeksproject daadwerkelijk uit te voeren.

Zie de financieringspagina van NWO voor meer informatie over deze ronde, de calls for proposal van de eerste en de tweede fase en de benodigde formulieren voor het indienen van aanvragen. De tweede fase wordt in 2020 voor de geselecteerde aanvragers geopend.

Eerdere subsidierondes
Voor de eerste ronde bedroeg het budget € 1.200.000, waarvan € 400.000 voor 8 praktijkgerichte thematische overzichtsartikelen en € 800.000  voor kortlopende praktijkgerichte projecten.

In de tweede ronde bedraagt het budget € 3.200.000 voor meerdere driejarige projecten. Dit budget is verdeeld over de startaanvraag (€ 20.000 per project) en het uitgewerkte onderzoeksvoorstel (€ 380.000 per project).

Budget
Het ministerie van OCW stelt de middelen beschikbaar voor dit meerjarige onderzoeksprogramma.

Calls for proposals

Meer informatie
Website Leren van gedrag

Toegekende projecten

keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_up

Bijeenkomsten
Het kennisplatform ‘Leren van gedrag’ organiseert in het hele land ontmoetingen voor onderwijsprofessionals, wetenschappers en gedragsspecialisten die ieder vanuit hun eigen expertise op zoek zijn naar oplossingen voor de onderwijsbelemmeringen van leerlingen voor wie het leren niet vanzelf gaat; leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte op het gebied van gedrag.

Contactpersoon
Mette van der Hooft
ppo@nro.nl
tel. 070 349 40 92