Gelijke kansen richting de toekomst

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het onderzoeksprogramma Gelijke kansen richting de toekomst.

Meer lezen over het thema Gelijke kansen? Bekijk de themapagina in oprichting.

Doel van het programma
In de afgelopen jaren hebben jongeren met een (niet-westerse) migratieachtergrond een vooruitgang in onderwijsniveau doorgemaakt. Deze ontwikkeling vertaalt zich echter niet altijd goed naar een soepelere intrede op de arbeidsmarkt. Jongeren met een migratieachtergrond zijn vaker kwetsbaar op de arbeidsmarkt dan autochtone jongeren. Deze trend is ook zichtbaar op het mbo. Mbo-studenten met een (niet-westerse) migratieachtergrond hebben meer kans op werkloosheid dan autochtone mbo-studenten op hetzelfde niveau.

Het verschil in kans op succesvolle arbeidsmarktintrede onder jongeren met een (niet-westerse) migratieachtergrond na een mbo-opleiding kan echter slechts beperkt worden verklaard door ‘harde’ kenmerken zoals opleidingsniveau of afstudeercijfer. Het overgebleven verschil in kans op succesvolle arbeidsmarktintrede wordt ‘het onverklaarbare verschil’ genoemd. Mogelijkheden voor soepelere intrede op de arbeidsmarkt voor deze doelgroep lijken volgens geraadpleegde literatuur en experts te liggen in (een combinatie van) onder andere het opdoen van waardevolle en herkenbare werkervaring en vaardigheden en de afwezigheid van (onbewuste) discriminatie in de beroepsonderwijskolom en in het werkveld. Daarnaast zijn er indicaties dat een bewuster en doelgerichter studiekeuzeproces, aan de hand van sterke loopbaancompetenties, de kans op een succesvolle arbeidsmarktintrede kan vergroten.

Er bestaat al een groot aantal interventies op scholen en instellingen en in het werkveld gericht op een of meer van de hierboven genoemde variabelen, maar onduidelijk is nog wat de impact van de grote variëteit aan interventies is op a) het bevorderen van de studiekeuze op het vmbo en b) een soepeler intrede op de arbeidsmarkt. De ministeries OCW (directie MBO en Gelijke Kansen Alliantie) en SZW (directie Samenleving en Integratie) willen zich gezamenlijk inzetten voor jongeren met een (niet-westerse) migratieachtergrond bij de overgang van school naar werk (stage en eerste baan). Zij hebben het NRO gevraagd om twee onderzoeken uit te zetten naar de impact van interventies  gericht op het bevorderen van respectievelijk de studiekeuze op het vmbo en de intrede op de arbeidsmarkt vanuit het mbo.

Het Verwey-Jonker instituut heeft op basis van een programmeringsstudie een deel van het aanbod aan bestaande interventies en aanpakken gericht vmbo-studiekeuze en arbeidsmarktintrede vanuit het mbo in kaart gebracht. Daarbij zijn de interventies en aanpakken ingedeeld in drie categorieën, te weten categorie A, B en C. De categorieën zijn gebaseerd op de ontwikkelingsstadia en rol van de aanbieders van de interventies en aanpakken. De indeling is niet gebaseerd op de (potentiële) kwaliteit of impact van de interventies en aanpakken. De in kaart gebrachte interventies worden beschreven in het Excel-bestand hieronder en in bijlage 6.3 van de Call for Proposals. De inventarisaties zijn niet uitputtend en niet (volledig) bindend.

Thema’s
Voor deze subsidieronde kon tot 11 februari 2020, 14:00 uur aanvragen worden ingediend binnen de volgende twee thema’s:

  • Studiekeuze op het vmbo
  • Arbeidsmarktintrede vanuit het mbo

Budget
Binnen deze call is subsidie beschikbaar voor twee onderzoeksprojecten, verdeeld over twee verschillende onderzoeksthema’s. Het ministerie van SZW stelt de middelen beschikbaar voor het onderzoek naar studiekeuze op het vmbo (thema 1). Het beschikbare budget voor dit thema bedraagt € 413.300,-. De ministeries van OCW en SZW stellen samen de middelen beschikbaar voor het onderzoek naar de intrede op de arbeidsmarkt vanuit het mbo (thema 2). Het beschikbare budget voor dit thema bedraagt € 846.000,-.

Bijeenkomsten
N.v.t.

Contactpersonen

Pia Hindriks
probo@nro.nl
070 349 40 56

Claudia Hartman
probo@nro.nl
070 349 41 57