Monitoring en Evaluatie Maatregelen Gelijke Kansen 2017-2021

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het actieplan voor het bevorderen van gelijke kansen.

Doel van het programma
Voor het bevorderen van gelijke kansen heeft het ministerie van OCW een actieplan vastgesteld. Onderdeel van dit actieplan is dat scholen specifieke maatregelen kunnen voorstellen, gericht op leerlingen die minder kansen dreigen te krijgen. Het is de bedoeling dat deze maatregelen op de scholen starten in het schooljaar 2017-2018. Deze worden gemonitord en geëvalueerd vanuit het project dat het NRO binnen dit programma zal financieren.

Met het onderzoek wordt beoogd de maatregelen te monitoren en te evalueren waarbij het niet alleen gaat om het vaststellen van (eventuele) effecten, maar ook om het identificeren van werkzame elementen van die maatregelen.

Gelijke Kansen 2017-2021
Het NRO heeft een call for proposals gelanceerd voor de monitoring en evaluatie van maatregelen ter bevordering van Gelijke Kansen (2017-2021). Het ministerie van OCW stelt hier een budget van 1.020.000 euro voor beschikbaar. Voor deze subsidieronde kunnen aanvragen worden ingediend voor het uitvoeren van het evaluatieonderzoek betreffende de maatregelen.

Aanvragen kunnen worden ingediend door consortia, dat wil zeggen samenwerkingsverbanden van (onderzoeksinstellingen die gelieerd zijn aan) universiteiten, instellingen voor hoger beroepsonderwijs, of andere onderzoeksinstellingen waar onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd.

Deze consortia dienen te bestaan uit ten minste 3 en maximaal 5 onderzoeksinstellingen en binnen het consortium moet in ieder geval ervaring en expertise aanwezig zijn op het terrein van onderzoek naar kansengelijkheid, onderwijsachterstanden en leerlingstromen, methodologische kennis over monitoring en effectonderzoek en onderwijskundige expertise op het terrein van het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, hoger onderwijs en de aansluitingen daartussen.

U kon alleen financiering aanvragen na het indienen van een intentieverklaring. Deadline: 25 april 2017, 14.00 uur. De deadline voor indiening van uitgewerkte aanvragen was 16 mei 2017, 14.00 uur.
Interviews zullen plaatsvinden in de week van 12 juni. De bekendmaking van de uitslag wordt verwacht medio juli 2017.

Vragen:

  • Hoe en welke scholen worden uitgenodigd om een programma in te dienen?
  • Aan welke voorwaarden moeten de subsidieaanvragen van de scholen voldoen?
  • Op welke wijze gaat eventueel geselecteerd worden?
  • Vrij roosteren van docenten voor coaching en begeleiding

Antwoorden:

Op dit moment kunnen we hier alleen een voorlopig antwoord op formuleren. Voorlopig aangezien de definitieve subsidiekaders en subsidieregelingen nog niet gepubliceerd zijn. De streefdatum voor publicatie van het subsidiekader doorstroomprogramma’s vmbo-mbo/havo is mei 2017, de streefdatum voor inwerkingtreding is 1 juni 2017.

Hoe en welke scholen worden uitgenodigd om een programma in te dienen?
De scholen zijn en worden door middel van nieuwsbrieven vanuit verschillende organisaties van de aanstaande subsidieregelingen op de hoogte gesteld.  De subsidieregeling zal ook verschijnen in de Staatscourant. De coördinatie is in handen van de VO-raad, MBO Raad, de AOC Raad en de Dienst Uitvoering Subsidies van OCW (Dus-i).

Deze partners organiseren ook regionale voorlichtingsbijeenkomsten over de (nog te publiceren) subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo en het (nog te publiceren) subsidiekader doorstroomprogramma’s vmbo-mbo/havo. Ook de aanvraagprocedures komen aan bod. De voorlichtingsbijeenkomsten worden gehouden op de volgende data:

  • maandag 15 mei 2017 te Zwolle (Grand Hotel Wientjes)
  • dinsdag 16 mei 2017 te Rotterdam (locatie volgt nog)
  • donderdag 18 mei 2017 te Eindhoven (locatie volgt nog)

Het ochtendprogramma (10.00 – 12.00 uur) richt zich op de doorstroomprogramma’s po-vo en het middagprogramma (13.00 – 14.30 uur) richt zich op de doorstroomprogramma’s vmbo-mbo/havo.

Alle aanvragende onderzoekers zijn hier ook van harte welkom, maar met uitzondering van de 15 mei vinden alle bijeenkomsten na de deadline voor de calls plaats.

Aan welke voorwaarden moeten de subsidieaanvragen van de scholen voldoen?
De subsidie is bedoeld voor extra activiteiten om de overgangen tussen verschillende onderwijssystemen te versoepelen. De subsidie kan worden ingezet om onderwijstijdverlenging te bekostigen, zoals onderwijs tijdens de zomervakantie of andere extra (tijds)investeringen, of worden ingezet voor begeleiding en ondersteuning van leerlingen rondom en tijdens de overgang van het vmbo naar het mbo of naar het havo. De activiteiten moeten ten goede komen aan leerlingen in het laatste leerjaar van het vmbo en/of in het eerste leerjaar van het vervolgonderwijs.

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet een doorstroomprogramma zich – afhankelijk van de behoefte van de doelgroep –richten op één of meerdere van een aantal in het kader genoemde activiteiten, zoals werkhouding en coaching.

Op welke wijze gaat eventueel geselecteerd worden?
Om in aanmerking te komen voor subsidie voor het overstapmoment van 2017-2018 naar 2018-2019, en de overstapmomenten daarna, kan jaarlijks tot 1 december een aanvraag worden ingediend.

Er kan dit schooljaar nog subsidie worden aangevraagd voor het overstapmoment van 2016-2017 naar 2017-2018. Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 juni 2017 tot 21 juni 2017. De subsidie kan worden aangevraagd via het aanvraagformulier op www.dus-i.nl (medio mei beschikbaar). Indien in deze periode een aanvraag is ingediend, kan niet eerder dan voor 1 december 2018 opnieuw een aanvraag worden ingediend.

De subsidie kan worden aangevraagd via het aanvraagformulier op www.dus-i.nl (medio mei beschikbaar). Het zal een eenvoudige aanvraagprocedure betreffen. De uitgangspunten voor de subsidie-eisen staan beschreven in de bijlage bij de call voor proposals.

Aanvragen die voldoen aan de voorwaarden krijgen de subsidie toegekend totdat het subsidieplafond bijna bereikt is. Daarna vindt er loting plaats. Voor doorstroom po-vo geldt dat er dan ook rekening wordt gehouden met regionale spreiding.

Aangezien we op dit moment nog niet kunnen beschikken over alle benodigde informatie aangaande de maatregelen en deelnemende scholen, is er voor aanvragers die een intentieverklaring hebben ingediend een informatie bijeenkomst voorzien op 12 mei (van 13:00 tot 15:00 bij OCW) waarin meer duidelijkheid verschaft kan worden over de invulling van de Gelijke Kansen regeling.

Vrij roosteren van docenten voor coaching en begeleiding
In het kader van maatregel 2 ‘vrij roosteren van docenten voor coaching en begeleiding’ kunnen scholen geld aanvragen om leraren vrij te roosteren om leerlingen met leerachterstanden en gebrekkige studievaardigheden intensief te begeleiden. Deze docenten worden gecoacht door docenten met veel ervaring met achterstandsleerlingen. Uit de Call is ons niet helemaal duidelijk of het hier om twee aparte interventies gaat die apart geëvalueerd moeten worden. Gaat het enerzijds om intensieve begeleiding van leerlingen (waarbij men zelf kiest voor een werkwijze, met of zonder docenten) en anderzijds om vrij roosteren van docenten die door begeleiding van ervaren docenten beter in begeleiding van achterstandsleerlingen of moeten de twee maatregelen in samenhang moeten worden gezien (dus eigenlijk een getrapte interventie: eerst docenten vrij roosteren/trainen die dan vervolgens op hun beurt leerlingen met leerachterstanden begeleiden). Dit maakt naar ons idee nogal uit voor de opzet van het onderzoek rondom deze maatregel.

Het gaat om maatregelen in samenhang: de docenten worden vrijgeroosterd om intensieve begeleiding van leerlingen te verzorgen en worden ook gecoacht met het oog op die begeleiding.

Budget
Het ministerie van OCW stelt budget beschikbaar en heeft het NRO verzocht om dit onderzoek uit te zetten.
Het beschikbare budget voor deze subsidieronde bedraagt in totaal 1.020.000 euro. Er wordt maximaal één voorstel gehonoreerd.

Toegekende projecten
n.v.t.

Bijeenkomsten
Ter voorbereiding op de aanvraag vindt er in week 19 (8 of 12 mei 2017) een informatie- en afstemmingsbijeenkomst plaats bij het ministerie van OCW. Houdt u deze pagina in de gaten voor meer informatie.

Contactpersonen
Rosanne Zwart
probo@nro.nl
tel. 070 349 4024

Marchje van der Veen
probo@nro.nl
tel. 070 349 4507