‘Het narratief zelfportret’ als educatief model voor verdieping van persoonsvorming in een (ped)agogische opleiding.

Het studieonderdeel Leerteamleren op HUpabo is gericht op ontwikkeling van zelfreflectie en waardenbewuste professionalisering. Doel is bewustwording van persoonlijke waarden en deze leren verbinden met de professionele identiteit. Binnen Leerteamleren beoogt ‘Het Zelfportret’ als educatief werkmodel een narratieve waardeninventarisatie. Dit model is door de hoofdaanvrager in een promotieonderzoek ontwikkeld in de context van een minor Filosofie. Probleem is dat het leerteamleren de minorcontext en daarmee activerende input voor perspectiefwisseling mist, waarmee het werkmodel op effectieve wijze ingezet kan worden. Evaluatie leert ook dat veel pabo-studenten het zelfportret teveel als een ‘extra’ ervaren en ze vragen om uitdagende werk- en spelvormen.Met een innovatieve toolbox beogen we een groter effect op de persoonsvorming in een gevarieerde studentenpopulatie. De spel- en werkvormen in deze toolbox stimuleren perspectiefwisseling op de werkelijkheid, waardoor studenten bewust worden waar ze zelf en waar de ander voor staat. Uitgangspunt bij de ontwikkeling is ‘experiential learning’ en moet leiden tot:- Een transfer van aanwezige pabo-expertise in muziek, taal/poëzie, kunst en beeldende vorming naar concrete tools voor persoonsvorming;- Spelvormen die veiligheid vergroten voor verkenning van dieperliggende waarden en drijfveren;- Creatieve werkvormen voor een kritisch-reflectieve verhouding tot aangeboden vakinhouden; - Videoportreten waarin docenten/leerteambegeleiders perspectieven expliciteren en visualiseren ter bevordering van intra- en interpersoonlijke dialoog;- Een begeleidende didactiek die leerteambegeleiders ondersteunt in het toepassen van deze toolbox.Met de Design Thinking methode kiezen we voor een creatief ontwikkelproces, waarin we samenwerken met studenten, docenten en werkveld. Hierdoor sluit deze toolbox nauw aan bij hun leer- en begeleidingsbehoeften.