(Hoog)begaafdheid in passend onderwijs

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het onderzoeksprogramma (hoog)begaafdheid in passend onderwijs.

De Leonardo-School in Venlo voor hoogbegaafde kinderen. Kinderen hebben in hun lespakket ook schaakles
Beeld: Marcel van den Bergh | Hollandse Hoogte

Doel van het programma
Het ministerie van OCW heeft het NRO gevraagd om onderzoek uit te zetten naar de OCW-subsidieregeling Begaafde leerlingen primair- en voortgezet onderwijs. Het onderzoek wordt in twee delen opgesplitst: 1) een monitor waarin alle deelnemende samenwerkingsverbanden in beeld worden gebracht, 2) een onderzoek waarbij een aantal (groepen van) interventies diepgaander op impact worden onderzocht.

In het Regeerakkoord 2017-2021 zijn middelen aangekondigd voor (hoog)begaafdheid in het passend onderwijs. De middelen worden verdeeld via een subsidieregeling. De OCW-subsidieregeling heeft als doel om samenwerkingsverbanden en scholen te stimuleren een dekkend onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor begaafde leerlingen in te richten. Meer informatie.

“Voor subsidie komen projecten in aanmerking die gericht zijn op ondersteuning voor leerlingen met kenmerken van begaafdheid die niet voldoende profiteren van het bestaande onderwijsaanbod en waarvan de ondersteuning niet onder de basisondersteuningsvoorzieningen valt waarin alle scholen onder een samenwerkingsverband moeten kunnen voorzien. Het kan gaan om het opzetten van nieuwe activiteiten en het aantrekken of ontwikkelen van expertise, maar ook om het uitbouwen van bestaande arrangementen of voorzieningen” (Regeling subsidie begaafde leerlingen primair- en voortgezet onderwijs, p. 8).

Budget
Met ministerie van OCW stelt een totaal budget van ongeveer 3 miljoen euro beschikbaar. Deze middelen zullen verdeeld worden over de twee calls.

Meer informatie
Meer informatie over de OCW-subsidieregeling.

Calls for proposals

Monitor (hoog)begaafdheid in passend onderwijs

Onderzoekconsortia konden vanaf donderdag 28 februari 2019 een aanvraag indienen voor een monitoringsonderzoek naar interventies voor (hoog)begaafde leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. De monitoring volgt de interventies die voortkomen uit de subsidieregeling ‘Begaafde leerlingen primair en voortgezet onderwijs’ van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Het monitoringsonderzoek wordt periodiek uitgevoerd met als doel (vaak getalsmatige) gegevens op een systematische wijze te verzamelen en daarmee te volgen wat er gebeurt op het gebied van ondersteuning aan leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid. Hiermee wordt in kaart gebracht waar de middelen uit de OCW-subsidieregeling aan worden besteed en wat de ervaringen in de (onderwijs)praktijk zijn.

Budget
Voor de monitoring was een budget van 250.000 euro beschikbaar voor een looptijd van 4,5 jaar.

Meer informatie

  • Call for proposals Monitoring (hoog)begaafdheid in passend onderwijs (gesloten)
  • De deadline voor het indienen van intentieverklaringen was 26 maart 2019, 14:00 uur
  • De deadline voor het indienen van uitgewerkte aanvragen was 18 april 2019, 14:00 uur

Impactonderzoek (hoog)begaafdheid in passend onderwijs

Het impactonderzoek is een verdiepend onderzoek naar interventies die uitgevoerd worden in het kader van de subsidieregeling Begaafde leerlingen primair- en voortgezet onderwijs van het ministerie van OCW. In het impactonderzoek ligt de focus op de werkende mechanismen en randvoorwaarden van interventies voor begaafde leerlingen. Omdat niet alle interventies binnen alle samenwerkingsverbanden diepgravend onderzocht kunnen worden, zal het impactonderzoek zich richten op een beargumenteerde selectie van (clusters van) interventies aan de hand van thema’s.

NB. Consortia en individuele onderzoekers die een aanvraag indienen in de call for proposals Monitoring subsidieregeling (hoog)begaafdheid in passend onderwijs zijn niet uitgesloten voor het indienen van een aanvraag in de call Impactonderzoek naar (hoog)begaafdheid in passend onderwijs.

Budget
Voor het impactonderzoek is een budget van ongeveer 2,7 miljoen beschikbaar voor 4,5 jaar.

Call for proposals
De call for proposals voor het impactonderzoek wordt naar verwachting in september 2019 op de financieringspagina van NWO gepubliceerd.

Bijeenkomsten
Niet van toepassing

Contactpersonen

Monitoringsonderzoek:

Dorien Aartsma
probo@nro.nl
070 349 4050

Rachel Poldermans
probo@nro.nl
070 349 4103

Impactonderzoek:

Jacobiene Meirink
probo@nro.nl
070 349 4265

Rachel Poldermans
probo@nro.nl
070 349 4103