Horizontale samenwerking en verantwoording door mbo-instellingen

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het onderzoeksprogramma Horizontale samenwerking en verantwoording door mbo-instellingen.

Doel van het programma
In de visie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zullen de komende jaren veranderingen optreden in de governance van mbo-instellingen. Daarbij treedt de rijksoverheid verder terug, krijgen de mbo-instellingen meer autonomie en de positie van de partners van de mbo-instellingen wordt versterkt. Deze horizontale relaties worden steeds belangrijker. Dat kan mogelijk ook van invloed zijn op de verticale verantwoordingsrelaties tussen de mbo-instelling, inspectie en de overheid.

Mbo-instellingen krijgen onder andere in de kwaliteitsafspraken 2019-2022 en het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) ruimte om in samenwerking met de regio of het werkgebied maatregelen te nemen om:

  • de kwaliteit van hun onderwijs te verbeteren
  • het onderwijs beter af te stemmen op regionale ontwikkelingen
  • bij te dragen aan innovatie in de regio en het werkgebied

De vraag is nu of deze ontwikkelingen daadwerkelijk plaatsvinden.

De directie MBO van het ministerie van OCW wil met dit onderzoek inzicht verkrijgen in welke mate de beleidsdoelstellingen met betrekking tot een versterkte relatie tussen mbo-instellingen en de partners, zichtbaar zijn in de praktijk:

  • Een betere samenwerking tussen de mbo-instellingen en de regio voor enerzijds een verbetering van het onderwijs op de eisen die vanuit het werkveld aan (toekomstige) professionals worden gesteld en anderzijds een grotere impact van mbo-instellingen op de partners in de regio en/of het werkveld;
  • Een versterking van horizontale verantwoording, waardoor verticale verantwoording mogelijk verminderd kan worden.

Thema’s
De call for proposals is opgesplitst in twee thema’s:

Thema 1: Horizontale samenwerking door het mbo

Dit thema gaat in op de vragen: hoe worden de doelstellingen van horizontale samenwerking gerealiseerd en in welke vormen is dit terug te vinden in het mbo en in de regio? Met horizontale samenwerking wordt in deze call bedoeld: samenwerking in de regio en/of met het werkgebied. Partners van de mbo-instelling zijn onder andere: bedrijven en het werkgebied; regionale bestuurders en gemeenten en andere mbo-instellingen en hbo-instellingen.

Thema 2: Horizontale verantwoording door het mbo

Het tweede thema betreft het in kaart brengen en ordenen van verschillende vormen van horizontale verantwoording op instellingsniveau, ook in verhouding tot en in aanvulling op verticale verantwoording. Bij horizontale verantwoording verantwoorden mbo-instellingen zich niet alleen intern aan hun raad van toezicht en extern aan de Inspectie van het Onderwijs, maar ook aan relevante partners in de regio.

Budget
In totaal is er een budget van €500.000 beschikbaar gesteld. Dit budget is als volgt verdeeld:

  • Voor Horizontale samenwerking door het mbo bedraagt het beschikbare budget € 300.000,-
  • Voor Horizontale verantwoording door het mbo bedraagt het beschikbare budget € 200.000,-

Meer informatie

Bijeenkomsten
Niet van toepassing

Contactpersonen
Rachel Poldermans
probo@nro.nl
070 349 4103

Rosanne Zwart
probo@nro.nl
070 349 4024