Praktijkgericht onderwijsonderzoek – kortlopend

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het onderzoeksprogramma Praktijkgericht onderwijsonderzoek – kortlopend .

Doel van het programma
De projectresultaten dragen bij aan (wetenschappelijke) kennis over het onderwijs, schoolontwikkeling en professionalisering van docenten. Verder worden concrete inzichten en producten voor de onderwijspraktijk verwacht. De belangrijkste gebruikers van de resultaten van de praktijkgerichte projecten zijn professionals in de onderwijspraktijk.

Dit NRO-programma voor praktijkgericht onderzoek richt zich op voor- en vroegschoolse educatie (vve), primair en voortgezet onderwijs (po en vo), speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (so en vso) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Kortlopend betekent onderzoek dat binnen één schooljaar kan worden uitgevoerd; de maximale looptijd is 18 maanden.

Financiering kan alleen worden aangevraagd door consortia die bestaan uit wetenschappelijke onderzoekers en professionals uit de onderwijspraktijk. Zij dienen de aanvraag gezamenlijk op te stellen en het onderzoek gezamenlijk uit te voeren.

Vijfde subsidieronde kortlopend praktijkgericht onderwijsonderzoek (2019-2020)

In de vijfde ronde Kortlopend Onderwijsonderzoek 2019-2020 konden consortia een aanvraag indienen voor praktijkgericht onderzoek dat voortbouwt op eerder door het NRO gefinancierd onderzoek. Binnen deze onderzoeken zijn vaak inzichten opgedaan die om vervolgonderzoek vragen. Consortia kunnen voortbouwen op eigen onderzoek of op onderzoek van anderen. Het betreffende onderzoek moest uiterlijk op 12 september 2019 afgerond zijn.

De procedure voor toekenning van financiering verloopt in twee fasen. In de eerste fase konden consortia een startaanvraag indienen met een idee voor het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. De consortia met de beste ideeën ontvangen financiering om dit idee verder uit te werken tot een volledige onderzoeksaanvraag. Lees de call for proposals voor meer informatie.

Deadlines

  • Indienen intentieverklaringen: 6 juni 2019, 14:00 uur.
  • Consortia kunnen een beknopte startaanvraag indienen tot 12 september 2019, 14:00 uur.
  • Begin januari 2020 wordt bekend welke consortia hun idee verder mogen uitwerken. Zij hebben daar vervolgens de tijd voor tot 19 mei 2020. De uitgewerkte plannen worden dan beoordeeld en rond september 2020 kunnen de geselecteerde projecten van start gaan.

Thema's voorgaande subsidierondes

Voor de 1e subsidieronde binnen het programma Kortlopend Onderwijsonderzoek golden de volgende drie thema’s:
1. Differentiatie in de klas
2. Opbrengsten van leren met ict
3. Vakdidactiek in relatie tot taal, en tot rekenen/wiskunde

Voor de 2e subsidieronde binnen het programma Kortlopend Onderwijsonderzoek golden de volgende vier thema’s:
1. Leren en instructie
2. Formatief toetsen
3. Differentiatie in de klas
4. Opbrengsten van leren met ICT

Voor de 3e subsidieronde binnen het programma Kortlopend Onderwijsonderzoek is geen inhoudelijk thema vastgesteld.

De volgende thema’s uit het meerjarenprogramma van het NRO zijn door de programmaraad geselecteerd voor de 4e subsidieronde binnen het programma Kortlopend Onderwijsonderzoek:

  1. Vakdidactiek voor andere vakken dan taal en rekenen, zoals cultuureducatie, levensbeschouwing en bewegingsonderwijs (hoofdstuk 2);
  2. De socialiserende functie  van onderwijs (hoofdstuk 4);
  3. Voorwaarden voor onderwijsvernieuwing, met een focus op de rol van schoolleiding en besturen (hoofdstuk 8).

Budget
Het budget is afkomstig van de Programmaraad voor Praktijkgericht Onderzoek. Zowel het kortlopend als langlopend het onderzoek valt binnen de reguliere subsidie van het NRO voor praktijkgericht onderzoek.

Toegekende projecten

In de vierde ronde van kortlopend onderzoek (2017-2018) kregen 18 projecten subsidie:

keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_up

In de derde ronde van kortlopend onderzoek (2015-2016) kregen 14 projecten subsidie:

In de tweede ronde kortlopend onderzoek (2014-2015) kregen 15 projecten subsidie:

In de eerste ronde kortlopend onderzoek (2013-2014) kregen 16 projecten subsidie:

In 2014 werden 5 praktijkgerichte review studies uitgevoerd:

Bijeenkomsten
Er zijn diverse matchmakingsbijeenkomsten georganiseerd waarbij onderzoekers en professionals uit de onderwijspraktijk elkaar konden ontmoeten om gezamenlijk onderzoeksaanvragen voor te bereiden en in te dienen. Consortia van gehonoreerde aanvragen komen aan de start van hun projecten samen voor een bijeenkomst om inspiratie op te doen en kennis uit te wisselen.

Contactpersonen

Kortlopend praktijkgericht onderzoek:
Nina Ouddeken
ppo@nro.nl
tel. 070 349 41 04

Irma Nadal
ppo@nro.nl
tel.070 344 05 30

Praktijkgericht onderzoek algemeen:
Linda Sontag
ppo@nro.nl
tel. 070 344 09 41