NWA & Route Jeugd

Nationale Wetenschapsagenda

De route ‘Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs’ is één van de 25 routes van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het streven van de NWA is om publiek en politiek te betrekken bij het belang van wetenschap voor de maatschappij.

Toen Beatrice de Graaf en Alexander Rinnooy Kan, ambassadeurs van de NWA, alle Nederlanders in 2015 opriepen om alles wat ze altijd al eens aan ‘de wetenschap’ hadden willen vragen in te sturen, had niemand kunnen vermoeden dat Nederland zo massaal aan deze oproep gehoor zou geven. Er kwamen 11.700 vragen binnen. Van deze 11.700 vragen werden 140 clustervragen gemaakt.

Om de vragen te kunnen beantwoorden, werden routes in het leven geroepen.  Een route is het instrument waarmee de NWA belangrijk wetenschappelijke, maatschappelijke en economische vraagstukken in de samenleving wil omzetten in onderzoekbare thema’s.

» Meer informatie over de NWA, de 25 routes en de vragen.

Route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs

Van de 11.700 vragen die zijn ingediend bij de NWA hebben er veel betrekking op de jeugd. In de route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs is de jeugd in al haar contexten centraal gesteld waardoor onderzoek naar de thema’s in dat domein in samenhang een plek krijgt binnen de NWA. Dit is van belang omdat veel grote maatschappelijke uitdagingen in essentie in de jeugd beginnen en vragen om een meer integraal perspectief.

In de eerste helft van 2016 zijn de vragen die betrekking hebben op de jeugd omgezet naar een route met  gamechangers: invalshoeken of benaderingen die de potentie hebben het onderzoek diepgaand te vernieuwen en een grote impact kunnen hebben op de samenleving en de economie.

Naar aanleiding van een online enquête en twee workshops met wetenschappers en maatschappelijke partijen formuleerde een kern- en voorbereidingsgroep de overkoepelende game changer Het kind centraal. Dit als primair uitgangspunt van de route Jeugd in Ontwikkeling, Opvoeding, en Onderwijs, dat alle thema’s verbindt.
Het uitgangspunt Het kind centraal mondt uit in drie onderliggende game changers: ‘Leren en ontwikkelen in verschillende contexten’, ‘Diversiteit en ongelijkheid’ en ‘Normativiteit van opvoeding en onderwijs’. De beschrijving van de route is samen met een beschrijving van de andere 24 routes aangeboden aan het vorige kabinet in een Portfolio voor onderzoek en innovatie.

» Beschrijving route ‘Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs’

Meer dan dertig clustervragen zijn relevant voor de route en er zijn vier clustervragen die als anker kunnen worden gezien voor de route:

59. Hoe kunnen kinderen en adolescenten veilig en gezond opgroeien?
65. Hoe zou het onderwijs van de toekomst eruit moeten zien?
70. Waarom doen wij wat we doen, zijn we wie we zijn en welke factoren beïnvloeden ons gedrag?
47. Hoe kan sociale cohesie in een cultureel en religieus diverse samenleving worden bevorderd?

» Beschrijving route ‘Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs’