Onderwijsachterstandenbeleid

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het onderzoeksprogramma Onderwijsachterstandenbeleid.

Doel van het programma
Het kabinet heeft € 170 miljoen uitgetrokken om de kwaliteit en kwantiteit van de voorschoolse educatie te verhogen. Op dit moment hebben gemeenten de wettelijke taak om per week tien uur voorschoolse educatie aan te bieden aan peuters met een risico op een onderwijsachterstand. Het kabinet wil dit uitbreiden naar 960 uur per jaar in het aanbod startende kinderen in de voorschoolse educatie.

Ook zal worden geïnvesteerd in de kwaliteit van de voorschoolse educatie door de inzet van extra personeel op hbo-niveau vanaf 2022. Hiernaast zijn er middelen beschikbaar voor het bestrijden van onderwijsachterstanden voor de basisscholen.

Deze investeringen zijn aanleiding tot een algeheel monitorings- en beleidsevaluatieprogramma naar het (gemeentelijk) onderwijsachterstandenbeleid. Het programma, dat van 2018 tot 2025 loopt, bestaat uit meerdere langlopende en complexe onderzoeken die onderling aan elkaar raken. Voor een aantal van deze programma’s zullen subsidierondes worden georganiseerd. Informatie over de programma’s en calls vindt u op deze pagina.

R&D-programma

In 2019 gaat een R&D-programma onderwijsachterstandenbeleid in het primair onderwijs van start. Dit R&D-programma bestaat uit een vergelijkend onderzoek naar de vraag hoe verschillen in de mate van succes waarmee scholen achterstanden bestrijden verklaard kunnen worden, een viertal werkplaatsen waarin praktijkgericht onderzoek naar het bestrijden van onderwijsachterstanden wordt uitgevoerd, en een validerend onderzoek naar de resultaten uit de werkplaatsen. Daarnaast is er een landelijk regisseur voorzien, die betrokken is bij het hele R&D-programma. De regisseur zorgt dat er voldoende voortgang wordt geboekt, eventuele knelpunten worden opgelost en legt verbindingen tussen de verschillende onderzoeken uit het R&D-programma. Daarnaast is de regisseur betrokken bij het contact met scholen binnen en buiten het R&D-programma.

De eerste calls binnen het R&D-programma worden naar verwachting in het voorjaar van 2019 gepubliceerd.

Quasi-experimenteel onderzoek vve

Het Ministerie van OCW stelt in 2019 subsidie beschikbaar voor quasi-experimenteel onderzoek naar de vraag of en in hoeverre de urenuitbreiding gevolgen heeft gehad voor leerprestaties en sociale ongelijkheden, en waarom wel of niet.

  • De sluitingsdatum voor het indienen van intentieverklaringen was donderdag 20 december 2018, 14:00 uur.
  • De sluitingsdatum voor het indienen van uitgewerkte aanvragen was donderdag 10 januari 2019, 14:00 uur.

Budget
Het budget voor deze subsidieronde bedraagt € 940.000, en is afkomstig van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Meer informatie

Contactpersonen
Liesbet de Haas
opro@nro.nl
tel. 070 344 0957

Nina Ouddeken
opro@nro.nl
tel. 070 349 4104

Manisha Ramesar
opro@nro.nl
tel. 070 349 4125