Onderwijsachterstandenbeleid

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het onderzoeksprogramma Onderwijsachterstandenbeleid.

Doel van het programma
Het kabinet heeft € 170 miljoen uitgetrokken om de kwaliteit en kwantiteit van de voorschoolse educatie te verhogen. Op dit moment hebben gemeenten de wettelijke taak om per week tien uur voorschoolse educatie aan te bieden aan peuters met een risico op een onderwijsachterstand. Het kabinet wil dit uitbreiden naar 960 uur per jaar in het aanbod startende kinderen in de voorschoolse educatie.

Ook zal worden geïnvesteerd in de kwaliteit van de voorschoolse educatie door de inzet van extra personeel op hbo-niveau vanaf 2022. Hiernaast zijn er middelen beschikbaar voor het bestrijden van onderwijsachterstanden voor de basisscholen.

Deze investeringen zijn aanleiding tot een algeheel monitorings- en beleidsevaluatieprogramma naar het (gemeentelijk) onderwijsachterstandenbeleid. Het programma, dat van 2018 tot 2025 loopt, bestaat uit meerdere langlopende en complexe onderzoeken die onderling aan elkaar raken. Voor een aantal van deze programma’s zullen subsidierondes worden georganiseerd.
Voor een effectieve inzet van de middelen die basisscholen ontvangen voor onderwijsachterstandenbestrijding, is een R&D-programma ontwikkeld. Daarin gaan onder andere vier ‘werkplaatsen onderwijsonderzoek’ aan de slag met interventies op dit terrein en worden hun resultaten gevolgd. Hieraan is ook een kennisdelingsprogramma gekoppeld om bestaande en nieuwe kennis over onderwijsachterstandenbestrijding te verspreiden.

Gesloten voor aanvragen

In 2019 gaat een R&D-programma onderwijsachterstandenbeleid in het primair onderwijs van start. Dit R&D-programma bestaat uit een vergelijkend onderzoek naar de vraag hoe verschillen in de mate van succes waarmee scholen achterstanden bestrijden verklaard kunnen worden, een viertal werkplaatsen waarin praktijkgericht onderzoek naar het bestrijden van onderwijsachterstanden wordt uitgevoerd, en een validerend onderzoek naar de resultaten uit de werkplaatsen. Daarnaast is er een landelijk regisseur voorzien, die betrokken is bij het hele R&D-programma. De regisseur zorgt dat er voldoende voortgang wordt geboekt, eventuele knelpunten worden opgelost en legt verbindingen tussen de verschillende onderzoeken uit het R&D-programma. Daarnaast is de regisseur betrokken bij het contact met scholen binnen en buiten het R&D-programma.

Binnen dit R&D-programma waren de volgende calls for proposals beschikbaar:

Meer informatie

Contactpersoon
Nina Ouddeken
opro@nro.nl
tel. 070 349 4104

Het kabinet investeert structureel € 170 miljoen extra in het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. In verband met deze investering en de gewijzigde bekostigingssystematiek wordt een breed monitorings- en evaluatieonderzoek uitgevoerd. Een van de onderdelen daarvan is een implementatie- en bestedingsonderzoek, dat via het NRO wordt gefinancierd.

Het NRO heeft een call opengesteld voor twee onderzoeken uit het onderwijsachterstandenprogramma:

  1. Implementatieonderzoek nieuwe eisen voorschoolse educatie 2019/2020
  2. Bestedingsonderzoek gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2020

Het implementatieonderzoek moet een landelijk dekkend beeld opleveren van de implementatie van de maatregelen (urenuitbreiding en inzet hbo’er) door gemeenten en houders/kindercentra. Dit betekent dat alle gemeenten bevraagd worden, en er een representatieve steekproef moet komen van houders/kindercentra.

Het bestedingsonderzoek is een kwantitatief onderzoek naar de besteding van de middelen aan onderwijsachterstandenbeleid. Het dient informatie op te leveren om vragen over de inzet van de middelen te kunnen beantwoorden. In het onderzoek worden gegevens van alle gemeenten en een representatieve steekproef van houders/ kindcentra meegenomen.

De sluitingsdatum voor het indienen van intentieverklaringen was 7 mei 2019, 14:00 uur.
De sluitingsdatum voor het indienen van volledige voorstellen was 21 mei 2019, 14:00 uur.

Budget
Het totale budget voor deze subsidieronde was maximaal € 211.500 en is afkomstig van het ministerie van OCW. Er wordt één voorstel gehonoreerd.

De besluitvorming over toekenning van het budget aan onderzoeksprojecten is belegd bij de programmacommissie Gemeentelijke Onderwijsachterstandenbeleid (GOAB).

Meer informatie

Contactpersonen
Manisha Ramesar
opro@nro.nl
tel. 070 349 4125

Mette van der Hooft
opro@nro.nl
tel. 070 349 4092

Het Ministerie van OCW stelde in 2019 subsidie beschikbaar voor quasi-experimenteel onderzoek naar de vraag of en in hoeverre de urenuitbreiding gevolgen heeft gehad voor leerprestaties en sociale ongelijkheden, en waarom wel of niet. Het indienen van aanvragen was mogelijk tot 10 januari 2019, 14:00 uur.

Budget
Het budget voor deze subsidieronde bedroeg € 940.000,- en was afkomstig van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Meer informatie

Toegekende projecten

Contactpersonen
Liesbet de Haas
opro@nro.nl
tel. 070 344 0957

Manisha Ramesar
opro@nro.nl
tel. 070 349 4125