Open Modules in het primair en voortgezet onderwijs

Op deze pagina vindt u actuele informatie over de subsidieronde Open modules in het primair en voortgezet onderwijs.

Doel van het programma
Het doel van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) is om een databestand op te bouwen dat toonaangevend is en gebruikt kan worden voor zowel fundamenteel als beleidsgericht onderwijsonderzoek. In de afgelopen twee jaar is het accent gelegd op het opbouwen van een kernbestand gericht op data van DUO en CBS. In dit bestand is informatie bijeen gebracht over de instroom- en uitstroomcohorten in het primair en voortgezet onderwijs vanaf 2008.

Van deze cohorten is volledige informatie beschikbaar over de schoolloopbaan van en over hun. In 2017 is een pilot gestart om data uit leerlingvolgsystemen toe te voegen aan het kernbestand. Het betreft gegevens over de prestaties in de domeinen rekenen en taal van groep 3 tot en met groep 8 in het primair onderwijs. Naar verwachting zullen deze gegevens vanaf 2019 op grotere schaal uitgevraagd gaan worden. Meer informatie leest op u de website van het NCO.

In 2018 wil NRO het NCO verrijken met een open module. Deze module kan gericht zijn op aanvullend onderzoek in hetzij primair onderwijs hetzij voortgezet onderwijs. De module heeft geen betrekking op de voor- en vroegschoolse periode, het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs.

Thema’s 2018
Met de open module NCO beoogt de programmacommissie NCO tot verrijking van de NCO database te komen. Hiertoe kunnen onderzoekers voorstellen indienen voor onderwerpen en vraagstukken binnen het primair of voortgezet onderwijs, die passen binnen een van de volgende onderzoeksthema’s van het NRO:

  • De socialiserende functie van het onderwijs
  • Onderwijs en levensloop
  • Onderwijsbestel en sturing van en in het onderwijs

De uitgebreide beschrijving van de thema’s zijn te vinden in het NRO-meerjarenprogramma 2016-2019 (maart 2016).

De deadline voor het indienen van intentieverklaring was 24 april 2018, 14:00 uur
De deadline voor het indienen van uitgewerkte aanvragen was 15 mei 2018, 14:00 uur

Budget
Het budget voor de ronde Open modules NCO 2018 is in totaal € 600.000. Er wordt maximaal één aanvraag gehonoreerd.

Let op! Deze subsidieronde vindt tegelijk plaats met de subsidieronde Beleidsgericht Onderwijsonderzoek 2018. Het is niet toegestaan om in beide rondes een aanvraag over hetzelfde hoofdstuk uit het NRO Onderzoeksprogramma 2016-2019 in te dienen.

Toegekende projecten
Nog niet van toepassing

Bijeenkomsten
Over de call voor module-onderzoek is op 16 maart 2018 een informatiebijeenkomst georganiseerd voor onderzoekers die belangstelling hadden om een voorstel in te dienen.

Contactpersonen
Pia Hindriks
proo@nro.nl 
tel. 070 349 4056

Liesbet de Haas
proo@nro.nl
tel. 070 344 0957