Open Modules in het primair en voortgezet onderwijs

Op deze pagina vindt u actuele informatie over de subsidieronde Open modules in het primair en voortgezet onderwijs.

Doel van het programma
Het doel van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) is om een databestand op te bouwen dat toonaangevend is en gebruikt kan worden voor zowel fundamenteel als beleidsgericht onderwijsonderzoek. In de afgelopen twee jaar is het accent gelegd op het opbouwen van een kernbestand gericht op data van DUO en CBS. In dit bestand is vanaf 2008 informatie bijeen gebracht over de instroom- en uitstroomcohorten in het primair en voortgezet onderwijs.

Van deze cohorten is volledige informatie beschikbaar over de schoolloopbaan. In 2017 is een pilot gestart om data uit leerlingvolgsystemen toe te voegen aan het kernbestand. Het betreft gegevens over de prestaties in de domeinen rekenen en taal van groep 3 tot en met groep 8 in het primair onderwijs. Meer informatie leest u op de website van het NCO. In 2018 werd het NCO verrijkt met een Open module. Deze module kon gericht zijn op aanvullend onderzoek in primair onderwijs of voortgezet onderwijs.

Thema’s 2021
Met de Open module NCO beoogt de programmacommissie NCO opnieuw tot verrijking van de NCO database te komen. Deze subsidieronde voor een Open module doet uitvraag naar onderwerpen en vraagstukken binnen het primair of voortgezet onderwijs, die passen binnen een van de volgende onderzoeksthema’s van het NRO:

  • Onderwijsaanbod en curriculum
  • Onderwijs en technologie
  • De socialiserende functie van onderwijs
  • Professionaliseren van onderwijsprofessionals
  • Onderwijs en levensloop
  • Het onderwijsbestel en sturing van en in het onderwijs
  • Onderwijsvernieuwing en de rol van onderzoek

Een uitgebreide beschrijving van de thema’s is te vinden in het NRO meerjarenprogramma 2016-2019

Budget
Het budget voor de ronde NCO Open modules 2021 is in totaal € 600.000, waarvan één aanvraag kan worden gehonoreerd.

Toegekende projecten
In december 2018 is subsidie toegekend aan een onderzoek naar de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs en de invloed van peers op sociale integratie, dat wordt uitgevoerd door een consortium onder leiding van prof. Renée Veenstra (RUG).

Contactpersonen
Mette van der Hooft
Sofie Schouwenburg
info@nationaalcohortonderzoek.nl
tel. 070 349 41 78

Coördinatie NCO
Liesbet de Haas
info@nationaalcohortonderzoek.nl
tel. 070 344 0957