Open Modules in het primair en voortgezet onderwijs

Op deze pagina vindt u actuele informatie over de subsidieronde Open modules in het primair en voortgezet onderwijs.

Doel van het programma
Het doel van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) is om een databestand op te bouwen dat toonaangevend is en gebruikt kan worden voor zowel fundamenteel als beleidsgericht onderwijsonderzoek. In de afgelopen twee jaar is het accent gelegd op het opbouwen van een kernbestand gericht op data van DUO en CBS. In dit bestand is informatie bijeen gebracht over de instroom- en uitstroomcohorten in het primair en voortgezet onderwijs vanaf 2008.

Van deze cohorten is volledige informatie beschikbaar over de schoolloopbaan. In 2017 is een pilot gestart om data uit leerlingvolgsystemen toe te voegen aan het kernbestand. Het betreft gegevens over de prestaties in de domeinen rekenen en taal van groep 3 tot en met groep 8 in het primair onderwijs. Naar verwachting zullen deze gegevens vanaf 2019 op grotere schaal uitgevraagd gaan worden. Meer informatie leest u op de website van het NCO.

Het NRO wilde in 2018 het NCO verrijken met een open module. Deze module kon gericht zijn op aanvullend onderzoek in primair onderwijs of voortgezet onderwijs. De module had geen betrekking op de voor- en vroegschoolse periode, het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs.

Thema’s 2018
Met de open module NCO beoogde de programmacommissie NCO tot verrijking van de NCO database te komen. In 2018 is een subsidieronde georganiseerd voor een open module naar onderwerpen en vraagstukken binnen het primair of voortgezet onderwijs, die passen binnen een van de volgende onderzoeksthema’s van het NRO:

  • De socialiserende functie van het onderwijs
  • Onderwijs en levensloop
  • Onderwijsbestel en sturing van en in het onderwijs

De uitgebreide beschrijving van de thema’s zijn te vinden in het NRO-meerjarenprogramma 2016-2019 (maart 2016).

In december 2018 is subsidie toegekend aan een onderzoek naar de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs en de invloed van peers op sociale integratie, dat wordt uitgevoerd door een consortium onder leiding van prof. Renée Veenstra (RUG).

Budget
Het budget voor de ronde Open modules NCO 2018 was in totaal € 600.000, waarvan één aanvraag kon worden gehonoreerd.

Toegekende projecten
Nog niet van toepassing

Bijeenkomsten
Over de call voor module-onderzoek is op 16 maart 2018 een informatiebijeenkomst georganiseerd voor onderzoekers die belangstelling hadden om een voorstel in te dienen.

Contactpersonen
Liesbet de Haas
info@nationaalcohortonderzoek.nl
tel. 070 344 0957