Passend Onderwijs

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het onderzoeksprogramma Passend Onderwijs.

Doel van het programma
Op 1 augustus 2014 startte de invoering van Passend Onderwijs. Het doel van de Wet Passend Onderwijs is om leerlingen en studenten een zo passend mogelijke plek in het onderwijs te bieden. Het betreft een stelselwijziging waarbij de samenwerking tussen diverse soorten onderwijs (scholen voor regulier onderwijs en voor speciaal onderwijs) en samenwerking tussen onderwijs, jeugdzorg en gemeenten, een belangrijke rol hebben.

Het NRO-onderzoeksprogramma Evaluatie Passend Onderwijs (2014-2020) evalueert de invoering van Passend Onderwijs op beleids- en praktijkaspecten. Het programma bouwt voort op het werk van de Evaluatie- en adviescommissie passend onderwijs (ECPO). De Onderwijsraad heeft de adviestaak van de ECPO voor passend onderwijs op zich genomen.

Het NRO heeft het onderzoek opgesplitst in een kortetermijnevaluatie (2014-2015) en een meerjarige evaluatie (2015-2020). In het voorjaar van 2017 hebben NRO en OCW het evaluatieprogramma tussentijds geëvalueerd (lees nieuwsbericht of download het verslag van de tussenevaluatie). Het onderzoek is na de evaluatie voortgezet met enkele bijstellingen. Deze hebben betrekking op zowel het onderzoek als de verspreiding van de opgedane inzichten.

Evaluatie passend onderwijs (2015-2020)
In mei 2015 ging een consortium van start onder leiding van drs. Guuske Ledoux (Kohnstamm Instituut, UvA). Dit onderzoek heeft tot nu toe de volgende resultaten opgeleverd:

De meerjarige evaluatie van Passend onderwijs is te volgen via de website www.evaluatiepassendonderwijs.nl. Hier houden de onderzoekers de vorderingen in de verschillende deelonderzoeken bij en worden de uitkomsten gedeeld met iedereen die daarin interesse heeft. U kunt zich via deze website ook opgeven voor deelname aan de panels die input geven voor het evaluatieonderzoek. Op de website kunt u ook een beschrijving van het onderzoeksprogramma vinden.

Evaluatie korte termijn (2014-2015)
In juni 2014 stelde onderzoeks- en adviesbureau Oberon in opdracht van NRO een analyse op van concept-ondersteuningsplannen van samenwerkingsverbanden van scholen. De kortetermijnevaluatie startte in oktober 2014 en leverde in juni 2015 resultaten op:

Eerder heeft het NRO onderzoek laten uitvoeren naar ‘Competenties van leerkrachten in verband met Passend Onderwijs‘.

Toegekende projecten
De Langetermijnevaluatie Passend Onderwijs is opgenomen in de NRO-projectendatabase. Ook de afgeronde projecten voor de kortetermijnevaluatie vindt u in de NRO-projectendatabase.

Advies Onderwijsraad

Contactpersonen
Dorien Aartsma
opro@nro.nl
tel. 070 349 4050

Guuske Ledoux (projectleider Evaluatie Passend Onderwijs)
gledoux@kohnstamm.uva.nl
tel. 020 525 1386

NRO Programmacommissie Evaluatie Passend Onderwijs
Om het onderzoek te monitoren en relevante ontwikkelingen in onderwijs en maatschappij te signaleren, is een programmacommissie ingesteld voor de periode 2015-2020 met daarin de volgende leden:

  • Dhr. prof. dr. A.H.N. Cillessen (Radboud Universiteit)
  • Dhr. dr. C.P.B.J. van Klaveren (VU Amsterdam)
  • Mw. prof. dr. E. Struyf (Universiteit Antwerpen)