Passend Onderwijs

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het onderzoeksprogramma Passend Onderwijs.

Doel van het programma
Op 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs ingevoerd. Het doel van de wet is om leerlingen en studenten een zo passend mogelijke plek in het onderwijs te bieden. Dit is een stelselwijziging met een belangrijke rol voor samenwerking tussen diverse soorten onderwijs (scholen voor regulier onderwijs en voor speciaal onderwijs) en voor samenwerking tussen onderwijs, jeugdzorg en gemeenten.

Het NRO-onderzoeksprogramma Evaluatie Passend Onderwijs (2014-2020) evalueert de invoering van Passend Onderwijs op beleids- en praktijkaspecten. De Onderwijsraad heeft de adviestaak van passend onderwijs.

Op 27 mei 2020 is het eindrapport opgeleverd en overhandigd aan de DG van OCW. Hier vind je:

Het onderzoek is opgesplitst in een kortetermijnevaluatie (2014-2015) en een meerjarige evaluatie (2015-2020).

Evaluatie passend onderwijs lange termijn (2015-2020)

Een consortium onder leiding van Guuske Ledoux (Kohnstamm Instituut, UvA) is in mei 2015 gestart met de Langetermijnevaluatie passend onderwijs.
Meer informatie over dit meerjarige NRO-onderzoeksprogramma vindt u op de website van de Evaluatie Passend Onderwijs.

Elk jaar geven de onderzoekers de stand van zaken weer voor een bepaald aspect van Passend onderwijs, en zullen ze meerdere artikelenbundels publiceren:

In het voorjaar van 2017 hebben het NRO en OCW het evaluatieprogramma tussentijds geëvalueerd. Het onderzoek is daarna voortgezet met enkele bijstellingen op het gebied van het onderzoek en de verspreiding van de opgedane inzichten.

Evaluatie korte termijn (2014-2015)
In juni 2014 stelde onderzoeks- en adviesbureau Oberon in opdracht van NRO een analyse op van concept-ondersteuningsplannen van samenwerkingsverbanden van scholen. De kortetermijnevaluatie leverde in juni 2015 de resultaten op; meer informatie hierover vindt u bij de vier toegekende projecten.

Contactpersonen
Dorien Aartsma
opro@nro.nl
tel. 070 349 4050

Guuske Ledoux (projectleider Evaluatie Passend Onderwijs)
gledoux@kohnstamm.uva.nl
tel. 020 525 1386

NRO Programmacommissie Evaluatie Passend Onderwijs

Om het onderzoek te monitoren en relevante ontwikkelingen in onderwijs en maatschappij te signaleren, is een programmacommissie ingesteld voor de periode 2015-2020 met daarin de volgende leden:

  • Dhr. prof. dr. A.H.N. Cillessen (Radboud Universiteit)
  • Dhr. dr. C.P.B.J. van Klaveren (VU Amsterdam)
  • Mw. prof. dr. E. Struyf (Universiteit Antwerpen)