Peil.onderwijs

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het onderzoeksprogramma Peil.onderwijs.

Doel van het programma
Sinds 2014 voert de Inspectie van het Onderwijs de regie over de peilingsonderzoeken onder de naam Peil.onderwijs. De onderzoeken worden sinds 2016 via het NRO uitgezet. De peilingen richten zich op de leergebieden die onderscheiden worden in de kerndoelen en vinden plaats in groep 8 van het basisonderwijs en/of bij schoolverlaters in het speciaal (basis)onderwijs.

Peilingen in het primair onderwijs bieden in de volle breedte zicht op resultaten, ontwikkelingen in resultaten en resultaten in relatie tot het onderwijsleerproces (aanbod, tijd en kwaliteit). Peil.onderwijs heeft betrekking op hetgeen leerlingen kennen en kunnen; het gaat om kennis, vaardigheden en houding (verder: leerlingprestaties) en kan zowel het leerproces als het leerresultaat betreffen.

Peil.onderwijs Mens & Maatschappij einde basisonderwijs

Voor deze subsidieronde konden tot 13 augustus 2020 aanvragen worden ingediend voor het uitvoeren van het peilingsonderzoek naar de kennis en vaardigheden op het leergebied Mens & Maatschappij van leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs, mede in relatie tot de resultaten van de vorige peilingsonderzoeken op het gebied van aardrijkskunde en geschiedenis die door Cito zijn uitgevoerd. Daarnaast dient het peilingsonderzoek zicht te geven op het onderwijsleerproces voor Mens & Maatschappij in het basisonderwijs.

Peil.onderwijs Digitale geletterdheid einde basisonderwijs

Voor deze subsidieronde konden tot 31 oktober 2019 aanvragen worden ingediend voor het uitvoeren van het peilingsonderzoek naar de digitale geletterdheid van leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs. Daarnaast dient het peilingsonderzoek zicht te geven op het onderwijs in digitale geletterdheid.

Peil.onderwijs Leesvaardigheid einde (speciaal) basisonderwijs

Voor deze subsidieronde konden tot 11 juli 2019 aanvragen worden ingediend voor het uitvoeren van het peilingsonderzoek naar de leesvaardigheid van leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs en schoolverlaters speciaal basisonderwijs, mede in relatie tot de resultaten van de vorige peiling leesvaardigheid die door Cito is uitgevoerd. Daarnaast dient het peilingsonderzoek zicht te geven op het onderwijsleerproces voor leesvaardigheid op basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs.

Peil.onderwijs Burgerschap einde basisonderwijs

Voor deze subsidieronde konden tot 13 december 2018 aanvragen worden ingediend voor het uitvoeren van het peilingsonderzoek naar de stand van zaken met betrekking tot de burgerschapscompetenties van leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs, mede in relatie tot de resultaten van de vorige peilingen burgerschap die door Cito zijn uitgevoerd. Daarnaast dient het peilingsonderzoek zicht te geven op het onderwijs in burgerschapsvorming op basisscholen.

Peil.onderwijs Rekenen-Wiskunde einde (speciaal) basisonderwijs

Voor deze subsidieronde konden tot 14 december 2017 aanvragen worden ingediend voor het uitvoeren van peilingsonderzoek naar de stand van zaken met betrekking tot de vaardigheid rekenen-wiskunde van leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs en schoolverlaters in het speciaal basisonderwijs, mede in relatie tot de resultaten op de vorige peilingen. Daarnaast dient het peilingsonderzoek zicht te geven op het onderwijsleerproces op het gebied van rekenen-wiskunde. Een bijzonder aandachtspunt voor het peilingsonderzoek is, dat de afname deels zal worden gecombineerd met TIMSS 2019.

Peil.onderwijs Schrijfvaardigheid einde (speciaal) basisonderwijs

Voor deze subsidieronde konden tot 14 december 2017 aanvragen worden ingediend voor het uitvoeren van het peilingsonderzoek naar de stand van zaken met betrekking tot de schrijfvaardigheid van leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs en schoolverlaters in het speciaal basisonderwijs, mede in relatie tot de resultaten op de vorige peiling schrijfvaardigheid. Daarnaast dient het peilingsonderzoek zicht te geven op het onderwijsleerproces op het gebied van schrijfvaardigheid.

Peil.onderwijs Engels einde basisonderwijs

In deze subsidieronde konden tot 2 februari 2017 aanvragen worden ingediend voor het uitvoeren van het peilingsonderzoek naar de stand van zaken met betrekking tot Engels einde basisonderwijs.

Peil.onderwijs Mondelinge Taalvaardigheid speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs

In deze subsidieronde gaat het om peilings- en verdiepend onderzoek naar de stand van zaken met betrekking tot mondelinge taalvaardigheid bij schoolverlaters in het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs (voormalig cluster 4). Aanvragen konden tot 2 februari 2017 worden ingediend.

Budget

Voor de subsidieronde Peil.onderwijs Mens & Maatschappij einde basisonderwijs was € 600.000 beschikbaar.
Voor de subsidieronde Peil.onderwijs Digitale geletterdheid einde basisonderwijs was € 450.000 beschikbaar.
Voor de subsidieronde Peil.onderwijs Leesvaardigheid was € 300.000 beschikbaar.
Voor de subsidieronde Peil.onderwijs Burgerschap was € 450.000 beschikbaar.
Voor de subsidieronde Peil.onderwijs Rekenen was € 310.000 beschikbaar.
Voor de subsidieronde Peil.onderwijs Schrijfvaardigheid was € 450.000 beschikbaar.
Voor de subsidierondes Peil.onderwijs Engels en Peil.onderwijs Mondelinge taalvaardigheid was maximaal €450.000 beschikbaar.

Het budget is afkomstig van de Inspectie van het Onderwijs.

Meer informatie
Call for proposals en bijbehorende documenten.

Van 1987 tot 2014 voerde Cito de Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (PPON) uit. Inzichten uit deze PPON-onderzoeken zijn te vinden op de Cito-website. Vanaf 2014 heeft de Inspectie van het Onderwijs de regie over de peilingen. De uitgebrachte rapportages zijn te vinden op de website van de Inspectie. De Inspectie publiceerde in 2017 als onderdeel van Peil.onderwijs de peilingsonderzoeken voor Kunstzinnige oriëntatie en voor Natuur & Techniek, en in april 2018 die voor Bewegingsonderwijs.

Bijeenkomsten
N.v.t.

Contactpersoon
Nina Ouddeken
opro@nro.nl
tel. 070 349 4104