Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS)

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het onderzoeksprogramma PIRLS.

Doel van het programma
PIRLS is een internationaal vergelijkend onderzoek naar de leesprestaties van leerlingen in groep 6 van het basisonderwijs, geïnitieerd door de International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).

PIRLS-2016 is de vierde meting, na eerdere metingen in 2001, 2006 en 2011. Het onderzoek richt zich op ontwikkelingen in begrijpend lezen bij leerlingen.

Welke factoren hebben invloed op de leesvaardigheid? Het onderzoek meet het niveau waarop de leerlingen lezen en verzamelt achtergrondinformatie over de leerlingen, hun ouders en de school.

PIRLS geeft inzicht in de prestatieverschillen tussen leerlingen uit verschillende landen op het gebied van begrijpend lezen. Daarnaast geeft het inzicht in prestatieverschillen tussen leerlingen in groep 6 in 2001, 2006, 2011 en 2016.

Het onderzoek geeft ook inzicht in factoren die de individuele variatie in leesprestaties verklaren. Daartoe worden de leesprestaties van leerlingen gerelateerd aan achtergrondinformatie over de leerling, de thuissituatie van de leerling, de kwaliteit van het schoolcurriculum en het leesonderwijs in het bijzonder.

Zie ook de PIRLS-webpagina’s van het Expertisecentrum Nederlands.

Recente resultaten
De resultaten van de PIRLS-studie uit 2011 werden in december 2012 bekend gemaakt. Hieruit bleek dat Nederlandse leerlingen uit groep 6 van het basisonderwijs goed hebben gepresteerd op internationale leestoetsen. Vrijwel alle Nederlandse leerlingen, ook de zwak presterende, behalen minimaal het basisniveau, maar in vergelijking met andere landen heeft Nederland weinig excellerende leerlingen.

Gebruik onderzoeksresultaten
Onderzoekers kunnen de gegevens van PIRLS 2011 gebruiken. De uitvoerders zijn graag bereid tot samenwerking met andere onderzoekers die van de verzamelde PIRLS-data gebruik willen maken. U kunt hiervoor contact opnemen met dr. Andrea Netten via a.netten@expertisecentrumnederlands.nl.

Budget
Er is in totaal € 900.000 beschikbaar. Het budget is afkomstig van het ministerie van OCW en van het NRO.

Meer informatie

Deadline intentieverklaringen: 20 maart 2018, 14:00 uur
Deadline uitgewerkte aanvragen: 3 april 2018, 14:00 uur

Toegekende projecten
U vindt de PIRLS-projecten in de NRO-onderzoeksprojecten database:

Contactpersonen
Nina Ouddeken MA
opro@nro.nl
tel. 070 349 4104

Liesbet de Haas MSc
opro@nro.nl
tel. 070 344 0957