Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS)

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het onderzoeksprogramma PIRLS.

Doel van het programma
PIRLS is een internationaal vergelijkend onderzoek naar de leesprestaties van leerlingen in groep 6 van het basisonderwijs, geïnitieerd door de International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).

PIRLS-2021 is de vijfde meting, na eerdere metingen in 2001, 2006, 2011 en 2016. Het onderzoek richt zich op ontwikkelingen in begrijpend lezen bij leerlingen.

Welke factoren hebben invloed op de leesvaardigheid? Het onderzoek meet het niveau waarop de leerlingen lezen en verzamelt achtergrondinformatie over de leerlingen, hun ouders en de school.

PIRLS geeft inzicht in de prestatieverschillen tussen leerlingen uit verschillende landen op het gebied van begrijpend lezen. Daarnaast geeft het inzicht in prestatieverschillen tussen leerlingen in groep 6.

Het onderzoek geeft ook inzicht in factoren die de individuele variatie in leesprestaties verklaren. Daartoe worden de leesprestaties van leerlingen gerelateerd aan achtergrondinformatie over de leerling, de thuissituatie van de leerling, de kwaliteit van het schoolcurriculum en het leesonderwijs in het bijzonder.

Zie ook de PIRLS-webpagina’s van het Expertisecentrum Nederlands.

Recente resultaten
In 2018 is het onderzoek voor PIRLS 2021 van start gegaan. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door dr. Joyce Gubbels (Expertisecentrum Nederlands), in samenwerking met dr. Margriet Groen en prof. Eliane Segers. Lees voor meer informatie het NRO-nieuwsbericht.

De Inspectie van het Onderwijs heeft in 2019 een call for proposals uitgezet naar de leesvaardigheid van leerlingen in groep 8 van het (speciaal) basisonderwijs. Aangezien de data voor het peilingsonderzoek in hetzelfde jaar verzameld zullen worden als de data voor PIRLS 2021, is besloten de twee onderzoeken te combineren. Dit betekent dat het peilingsonderzoek in het basisonderwijs zal worden afgenomen op de scholen die deelnemen aan PIRLS 2021. Deze basisscholen nemen dus met al hun groepen 6 deel aan PIRLS 2021, en met al hun groepen 8 aan Peil.Leesvaardigheid.

De resultaten van PIRLS 2016 werden in december 2017 bekendgemaakt. Hieruit bleek dat Nederlandse leerlingen uit groep 6 van het basisonderwijs goed hebben gepresteerd op internationale leestoetsen. Nederland heeft de kleinste spreiding tussen zwakke en sterke lezers. Verder behaalden vrijwel alle leerlingen het laagste leesvaardigheidsniveau, net als bij de voorgaande metingen. Ook bleek dat de gemiddelde leesscore sterk verschilt tussen scholen. Lees voor meer informatie het nieuwsbericht over de resultaten van PIRLS 2016.

Gebruik van onderzoeksresultaten
Onderzoekers kunnen de gegevens van oude PIRLS-metingen gebruiken. De uitvoerders zijn graag bereid tot samenwerking met andere onderzoekers die van de verzamelde PIRLS-data gebruik willen maken. U kunt hiervoor contact opnemen met dr. Joyce Gubbels via j.gubbels@expertisecentrumnederlands.nl.

Budget
Voor PIRLS 2021 was in totaal € 900.000 beschikbaar. Hiervan kon één project gehonoreerd worden. Het budget is afkomstig van het ministerie van OCW en van het NRO.

Meer informatie

Contactpersonen subsidieronde
Nina Ouddeken MA
opro@nro.nl
tel. 070 349 4104

Liesbet de Haas MSc
opro@nro.nl
tel. 070 344 0957

Contactpersoon voor algemene vragen
Liesbet de Haas MSc
opro@nro.nl
tel. 070 344 0957