Praktijkgericht onderzoek naar het hoger onderwijs

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het onderzoeksprogramma Praktijkgericht onderzoek naar het hoger onderwijs.

Doel van het programma
Onderzoeksprojecten die in dit programma gefinancierd worden, richten zich op de onderwijspraktijk van het hoger beroepsonderwijs of het wetenschappelijk onderwijs in Nederland.

De projectresultaten dragen bij aan (wetenschappelijke) kennis over het hoger onderwijs, de ontwikkeling van opleidingen of instellingen en de professionalisering van docenten.

Er worden concrete inzichten en producten voor de onderwijspraktijk verwacht. De belangrijkste gebruikers van de resultaten van de praktijkgerichte projecten zijn professionals in de onderwijspraktijk.

Consortia van hoogleraren en/of lectoren in de onderwijswetenschappen én onderwijsprofessionals kunnen financiering aanvragen. Binnen het consortium moeten onderwijsprofessionals van ten minste twee bekostigde instellingen voor hoger onderwijs vertegenwoordigd zijn. De voorgestelde onderzoeken moeten betrekking hebben op de in de call for proposals gespecificeerde thema’s.

Thema’s 2018
Binnen de eerste ronde praktijkgericht onderzoek in het hoger onderwijs worden onderzoeksprojecten gefinancierd die zich richten op drie thema’s:

  • Toegankelijkheid van het hoger onderwijs
  • Kleinschalig onderwijs en studentenwelzijn
  • Onderwijs en de verbinding met de samenleving

De onderzoeksprojecten richten zich op de onderwijspraktijk van het hoger beroepsonderwijs (hbo), wetenschappelijk onderwijs (wo), of op beide sectoren.

Afhankelijk van het thema waarvoor ingediend wordt, kan maximaal 275.000 tot  300.000  euro aangevraagd worden voor projecten met een looptijd van maximaal drie jaar.

Budget
Het beschikbare budget voor praktijkgericht onderzoek naar het hoger onderwijs bedraagt in totaal 1.750.000 euro.

Hiervan is 875.000 euro beschikbaar voor onderzoek naar de onderwijspraktijk in het hbo en 875.000 euro voor onderzoek naar de onderwijspraktijk in het wo.

Het budget is afkomstig van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. De besluitvorming over toekenning van het budget aan onderzoeksprojecten is belegd bij de Programmaraad voor Praktijkgericht Onderwijsonderzoek (PPO) van het NRO.

Toegekende projecten
n.v.t.

Bijeenkomsten
n.v.t.

Contactpersonen
Gitta Snijders & Judith Huisman
ppo@nro.nl / 070 349 43 43

Beoordelingscommissie
De beoordelingscommissie bestaat uit internationale onderwijswetenschappers en experts uit de praktijk die een grondige kennis hebben van het veld en/of ervaring in één van de thema’s van de call for proposals.

Nadat de PPO het besluit tot toekenning heeft genomen en de bezwaartermijn verlopen is worden hier de namen van de leden van de beoordelingscommissie gepubliceerd worden.