Innovatie in en onderzoek naar het hoger onderwijs

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het onderzoeksprogramma Innovatie in en onderzoek naar het hoger onderwijs.

Doel van het programma
In 2015 publiceerde het ministerie van OCW de Strategische Agenda voor het hoger onderwijs, De waarde(n) van weten. In deze agenda werd aangekondigd dat er vanaf 2018 geleidelijk aan budget vrijkomt voor onderzoek naar het hoger onderwijs.

In augustus 2018 is de NRO programmacommissie hoger onderwijs ingesteld.

Doelstelling van de programmacommissie is het verbeteren van de kwaliteit van het hoger onderwijs door het subsidiëren van onderzoek, bij te dragen aan innovatie (het Comeniusprogramma) en het makkelijk kunnen vinden en delen van kennis en ervaring. Waar mogelijk wil de commissie ook bijdragen aan het ontstaan van nieuwe samenwerkingsverbanden tussen instellingen, onderzoekers en docenten in het hoger onderwijs.

In onderstaand uitklapmenu vindt u meer informatie over de subsidierondes en overige activiteiten voor het hoger onderwijs.

Praktijkgericht onderzoek voor het hoger onderwijs, ronde 2019 – 2020

In 2019 opent het NRO een nieuwe ronde voor praktijkgericht onderzoek naar het hoger onderwijs. Het primaire doel van dit onderzoek in het hoger onderwijs is het beantwoorden van vragen die leven in de onderwijspraktijk, en daarmee bij te dragen aan de vernieuwing en verbetering van het onderwijs.

Het onderzoek voldoet aan de criteria voor wetenschappelijk onderzoek. In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijke inzichten. Het onderzoek vindt plaats in de onderwijspraktijk waarbij onderzoekers en praktijkprofessionals tijdens het gehele traject intensief samenwerken. Dit begint bij het formuleren van de onderzoeksvraag en loopt door tot en met de implementatie en verdere verspreiding van de onderzoeksresultaten.

Het onderzoek brengt nieuwe inzichten en concrete producten voort. Deze zijn relevant en –zoveel mogelijk- bruikbaar voor andere onderwijscontexten dan die waar het onderzoek plaatsvindt.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door consortia van onderzoekers, docenten en onderwijsprofessionals.

Thema’s 2019 – 2020
Voor de ronde 2019 – 2020 zijn drie thema’s geselecteerd die relevant zijn voor het gehele hoger onderwijsveld in Nederland:

  • Professionele ontwikkeling van docenten
  • Internationaal en intercultureel onderwijs
  • Flexibel onderwijs

Budget
Voor de subsidieronde Praktijkgericht onderzoek naar het Hoger onderwijs is in totaal €2.625.000 beschikbaar. Dit wordt verdeeld over drie projecten; één per thema. Per project kan maximaal €875.000,- aangevraagd worden.

De projecten richten zich op de praktijk van zowel het hoger beroepsonderwijs, als het wetenschappelijk onderwijs.

Het budget is afkomstig van het ministerie van onderwijs, wetenschap en cultuur. De besluitvorming over toekenning van het budget aan onderzoeksprojecten is belegd bij de programmacommissie hoger onderwijs.

Call for proposals
De subsidieronde is in drie fasen:

1. Call for projectleiders, werving van projectleiders

  • Deadline intentieverklaring: 19 maart 2019, 14:00 uur.
  • Deadline volledige aanmelding: 23 april 2019, 14:00 uur.

2. Call for consortium partners, werving consortiumpartners

  • Deadline volledige aanmelding: 12 november 2019, 14:00 uur.

3. Call for proposals

  • Deadline aanvraag: 26 maart 2020, 14:00 uur.

Voor elke fase is een call opgesteld, deze vindt u op de NWO-financieringspagina.

Beoordelingscommissie
De beoordelingscommissie zal bestaan uit internationale onderwijswetenschappers en experts uit de praktijk die een grondige kennis hebben van het veld en/of ervaring in één van de thema’s van de call for proposals.

Nadat de programmacommissie hoger onderwijs het besluit tot toekenning heeft genomen en de bezwaartermijn verlopen is worden hier de namen van de leden van de beoordelingscommissie gepubliceerd.

Contactpersonen
Pia Hindriks
tel. 070 349 42 16
opro@nro.nl

Platform voor onderwijsvernieuwing in het hoger onderwijs

Behoefte aan uitwisseling van kennis
In het Nederlandse hoger onderwijsveld ontstaan steeds meer mogelijkheden voor docenten om hun eigen onderwijs te verbeteren en te vernieuwen. Er wordt steeds meer kennis ontwikkeld over (kleinschalige) vernieuwing en verbetering in het hoger onderwijs. Dit is kennis die nuttig kan zijn voor docenten en opleidingen die (ook) hun onderwijs willen verbeteren. In een eerste verkenning naar de infrastructuur voor deze kennis bleek dat onder actieve kennisgebruikers en –delers de behoefte bestond om gemakkelijker een overzicht te krijgen van wat elders in het land gebeurt. Bovendien zochten zij naar manieren om hun eigen activiteiten beter vindbaar te maken en het bereik te vergroten. Een landelijk online platform zou hierbij kunnen helpen.

Uit een inventarisatie van het NRO in het najaar van 2018 bleek dat er behoefte bestaat aan een online platform als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Dit rapport is hier te lezen.

Implementatie: samenwerking vastleggen en bouwen
De genoemde voorwaarden aan het platform vereisen betrokkenheid van veel verschillende partijen in het hoger onderwijs en een website met redelijk geavanceerde features, die ten minste ten dele nieuw ontwikkeld moeten worden. Eerst moet nu getoonde interesse in samenwerking beter verkend worden, en moeten de kosten voor het bouwen van het platform nader in kaart gebracht worden. Ook moet de governance vastgelegd worden. Gedurende de kwartiermakersfase hebben verschillende partijen aangetoond geïnteresseerd te zijn in het aanleggen van een koppeling tussen hun eigen bestaande platform en/of om thema-coördinatoren te bieden. In 2019 neemt het NRO het initiatief om verder te spreken met deze partijen over voorwaarden voor samenwerking.

Meedoen of op de hoogte blijven
Partijen en personen die geïnteresseerd zijn in samenwerking of op de hoogte willen blijven van relevante ontwikkelingen kunnen contact opnemen met Rachel Poldermans, r.poldermans@nwo.nl.

Eerste ronde praktijkgericht onderzoek voor het hoger onderwijs (2018)

Voor de eerste ronde praktijkgericht onderzoek in het hoger onderwijs zijn zes projecten gestart, gericht op de volgende thema’s:

  • Toegankelijkheid van het hoger onderwijs
  • Kleinschalig onderwijs en studentenwelzijn
  • Onderwijs en de verbinding met de samenleving

Meer informatie over deze (afgesloten) ronde: Toekenning zes nieuwe projecten praktijkgericht onderzoek hoger onderwijs