Innovatie in en onderzoek naar het hoger onderwijs

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het onderzoeksprogramma Innovatie in en onderzoek naar het hoger onderwijs.

Doel van het programma
In 2015 publiceerde het ministerie van OCW de Strategische Agenda voor het hoger onderwijs, De waarde(n) van weten. In deze agenda werd aangekondigd dat er vanaf 2018 geleidelijk aan budget vrijkomt voor onderzoek naar het hoger onderwijs.

In augustus 2018 is de NRO programmacommissie hoger onderwijs ingesteld.

Doelstelling van de programmacommissie is het verbeteren van de kwaliteit van het hoger onderwijs door het subsidiëren van onderzoek, bij te dragen aan innovatie (het Comeniusprogramma) en het makkelijk kunnen vinden en delen van kennis en ervaring. Waar mogelijk wil de commissie ook bijdragen aan het ontstaan van nieuwe samenwerkingsverbanden tussen instellingen, onderzoekers en docenten in het hoger onderwijs.

In onderstaand uitklapmenu vindt u meer informatie over de subsidierondes en overige activiteiten voor het hoger onderwijs.

Praktijkgericht onderzoek voor het hoger onderwijs, ronde 2019 – 2020

In 2019 opent het NRO een nieuwe ronde voor praktijkgericht onderzoek naar het hoger onderwijs. Het primaire doel van dit onderzoek in het hoger onderwijs is het beantwoorden van vragen die leven in de onderwijspraktijk, en daarmee bij te dragen aan de vernieuwing en verbetering van het onderwijs.

Het onderzoek voldoet aan de criteria voor wetenschappelijk onderzoek. In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijke inzichten. Het onderzoek vindt plaats in de onderwijspraktijk waarbij onderzoekers en praktijkprofessionals tijdens het gehele traject intensief samenwerken. Dit begint bij het formuleren van de onderzoeksvraag en loopt door tot en met de implementatie en verdere verspreiding van de onderzoeksresultaten.

Het onderzoek brengt nieuwe inzichten en concrete producten voort. Deze zijn relevant en –zoveel mogelijk- bruikbaar voor andere onderwijscontexten dan die waar het onderzoek plaatsvindt.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door consortia van onderzoekers, docenten en onderwijsprofessionals.

De projectleiders zijn benoemd

In de call for projectleiders zijn hoogleraren, lectoren, universitair hoofddocenten en senior onderzoekers uitgenodigd zich aan te melden als projectleider voor één van de drie projecten. De selectie van de projectleiders heeft inmiddels plaatsgevonden. De volgende projectleiders en thema’s zijn geselecteerd:

 • Prof. Dr. J.D.H.M. Vermunt (Eindhoven University of Technology)
  Professioneel leren en ontwikkelen van docenten in het hoger onderwijs: wat werkt en hoe en waarom werkt het?
 • Dr. L. Elffers (Universiteit van Amsterdam & Hogeschool van Amsterdam)
  Toegankelijk hoger onderwijs voor, door en na de poort – een integraal perspectief op de toegankelijkheid van het hoger onderwijs in Nederland
 • Prof. dr. A.F.M. Nieuwenhuis (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) en dr. Lia Fluit (Radboud University Medical Center Nijmegen).
  Flexibel hoger onderwijs: werkplekleren voor een leven lang professionele competentie-ontwikkeling

Lees de korte schetsen van de onderzoeksprojecten en ben je op basis hiervan geïnteresseerd om mee doen, dan kun je in de call for consortium partners de volledige essays lezen.

Budget
Voor de subsidieronde Praktijkgericht onderzoek naar het Hoger onderwijs is in totaal €2.625.000 beschikbaar. Dit wordt verdeeld over drie projecten; één per thema. Per project kan maximaal €875.000,- aangevraagd worden.

De projecten richten zich op de praktijk van zowel het hoger beroepsonderwijs, als het wetenschappelijk onderwijs.

Het budget is afkomstig van het ministerie van onderwijs, wetenschap en cultuur. De besluitvorming over toekenning van het budget aan onderzoeksprojecten is belegd bij de programmacommissie hoger onderwijs.

Call for proposals
De subsidieronde is in drie fasen:

1. Call for projectleiders, werving van projectleiders (gesloten)

2. Call for consortium partners, werving consortiumpartners (gesloten)

3. Call for proposals

 • Deadline aanvraag: in verband met de maatregelen rondom het coronavirus is de deadline verschoven van 26 maart 2020, 14:00 uur naar donderdag 23 april 2020, 14:00 uur.

Voor elke fase is een call opgesteld, deze vindt u allemaal op de NWO-financieringspagina.

Veelgestelde vragen

Wat dien ik in te vullen in het aanvraagformulier als ik wil indienen als groep?
Het aanvraagformulier kunt u als vertegenwoordiger van een onderzoeksgroep invullen. Bij de motivatie is het mogelijk om te beschrijven waarom jullie als groep willen meedoen aan het project. Bij de output en ervaring is het de bedoeling dat jullie zelf een selectie maken uit de relevante publicaties en projecten van de totale onderzoeksgroep. Dit hoeft dan niet alleen betrekking te hebben op de vertegenwoordiger die de aanvraag indient. Het CV heeft wel alleen betrekking op de hoofdaanvrager.

Mag ik meerdere onderwijsinnovatieprojecten opgeven bij 4b in het aanvraagformulier?
Ja, u mag meerdere projecten opgeven.

Beoordelingscommissie
De beoordelingscommissie zal bestaan uit internationale onderwijswetenschappers en experts uit de praktijk die een grondige kennis hebben van het veld en/of ervaring in één van de thema’s van de call for proposals.

Nadat de programmacommissie hoger onderwijs het besluit tot toekenning heeft genomen en de bezwaartermijn verlopen is worden hier de namen van de leden van de beoordelingscommissie gepubliceerd.

Contactpersonen
Pia Hindriks
tel. 070 349 42 16
opro@nro.nl

In het Nederlandse hoger onderwijsveld ontstaan steeds meer mogelijkheden voor docenten om hun eigen onderwijs te verbeteren en te vernieuwen. Er wordt steeds meer kennis ontwikkeld over (kleinschalige) vernieuwing en verbetering in het hoger onderwijs. Dit is kennis die nuttig kan zijn voor docenten en opleidingen die (ook) hun onderwijs willen verbeteren.

De kennisinfrastructuur die uitwisseling tussen deze initiatieven mogelijk zou kunnen maken is versnipperd: projecten en good practices blijven vaak alleen lokaal bekend. Docenten die zoeken naar inspiratie van búiten hun eigen ‘cirkel’ vinden gelijkgestemden niet zomaar. Onderzoeksresultaten blijven ‘verstopt’ in academische tijdschriften of conferenties.

Platform verbindt kennis en ervaring

Een landelijk online platform kan kennis over het verbeteren van onderwijs(aanbod) zichtbaar en vindbaar maken, en uitwisseling (zowel online als offline) mogelijk maken. In 2018 – 2019 is in grote lijnen uiteen gezet hoe zo’n platform er uit zou zien.

Door vernieuwers en adviseurs, voor docenten

Het platform verbindt bestaande initiatieven, zowel online als offline. Het NRO bouwt het platform samen met onderwijsadviseurs en actieve onderwijsvernieuwers in het land. Zij zijn de eerste gebruikers en aanjagers voor de offline en online community.

De belangrijkste eindgebruikers van het platform zijn docenten

 • die willen vernieuwen en kennis (uit onderzoek of praktijk) zoeken;
 • die een innovatie uitvoeren en advies zoeken;
 • die een innovatie doorgevoerd en geëvalueerd hebben, en hun nieuwe kennis willen delen.

Ook onderwijsadviseurs die handvatten zoeken voor hun docenten, onderzoekers die hun resultaten willen delen, en beleidsadviseurs die op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen in innovatie kunnen het platform gebruiken.

Voorbeeld landingspagina

Goede zichtbaarheid en zoekfunctie

De belangrijkste indeling van het platform is thematisch, zodat ook docenten van verschillende instellingen elkaar vinden in een gemeenschappelijke interesses en belangen.

Iedere thema-pagina wordt beheerd door een thema-coördinator: een persoon die zelf al een breed netwerk heeft, en dat inzet om anderen te stimuleren online én offline actief te worden via het platform. Voor het beheren van de pagina wordt de thema-coördinator bijgestaan door student-assistent(en).

Ook iedere deelnemende hoger onderwijsinstelling en/of expertisecentrum (bijvoorbeeld ECHO, Sirius of Nuffic) krijgt een landingspagina waar de items (innovaties, onderzoek, activiteiten) met deze tag vanzelf verzameld worden. Door te starten met enkele thema’s en enkele hogescholen en universiteiten kan een realistisch groeimodel gehanteerd worden.

De belangrijkste en onderscheidende feature van dit platform is een goede zoekfunctie.

De zoekfunctie van het platform

Start van de bouwfase

Voor de (start van de) ontwikkelfase van het platform stelt het NRO een projectleider aan.

De projectleider stelt een minimum eisenpakket aan de website op, samen met onderwijsadviseurs en andere personen die nu de spil zijn in de kennisinfrastructuur aan hun instelling (bijvoorbeeld in centers for teaching, docentengemeenschappen of werkplaatsen) of bij thematische expertisecentra/netwerken (bijvoorbeeld ECHO, Nuffic, Sirius). Bij het ontwikkelen van het platform zal SURF tenminste een adviserende rol op zich nemen. Het vastleggen van de governance-structuur vanaf de implementatie en doorontwikkeling, is onderdeel van de eerste bouwfase.

Duurzame financiering

De bouwfase van het platform wordt gefinancierd door het ministerie van OCW.

Dat betekent dat instellingen die in de eerste ontwikkelfase meewerken geen financiële verplichting aan gaan, anders dan dat hun medewerkers betrokken zijn bij het vaststellen van het ontwerp, en in latere fase het mogelijk maken van goede verwijzing naar de lokale platforms. Ook voor thema-coördinatoren en (hun) studentassistenten is budget beschikbaar.

Ook na implementatie en lancering van het platform blijft het ministerie de basisfinanciering garanderen.

Meedoen of op de hoogte blijven

Partijen en personen die geïnteresseerd zijn in samenwerking of op de hoogte willen blijven van relevante ontwikkelingen kunnen contact opnemen met Judith Huisman, j.huisman@nwo.nl.

Bijlagen:

Eerste ronde praktijkgericht onderzoek voor het hoger onderwijs (2018)

Voor de eerste ronde praktijkgericht onderzoek in het hoger onderwijs zijn zes projecten gestart, gericht op de volgende thema’s:

 • Toegankelijkheid van het hoger onderwijs
 • Kleinschalig onderwijs en studentenwelzijn
 • Onderwijs en de verbinding met de samenleving

Meer informatie over deze (afgesloten) ronde: Toekenning zes nieuwe projecten praktijkgericht onderzoek hoger onderwijs

Samenstelling NRO programmacommissie hoger onderwijs

 • Onderwijsonderzoeker hoogleraar: dhr. prof. dr. T.J. (Teun) Dekker
 • Onderwijsonderzoeker hoogleraar: dhr. prof. dr. J.D.H.M. (Jan) Vermunt
 • Onderwijsonderzoeker lector: mw. dr. I. (Irene) Visscher
 • Onderwijsonderzoeker lector: mw. dr. L. (Louise) Elffers
 • Comenius Fellow: mw. prof. dr. C.C.M. (Caroline) Hummels
 • Comenius Fellow: mw. prof. dr. M.B.M. (Marjolein) Zweekhorst
 • Afgevaardigd door VSNU: dhr. prof. dr. H.R.B.M. (Henk) Kummeling
 • Afgevaardigd door Vereniging Hogescholen: dhr. drs. L.J.M. (Rob) Verhofstad
 • Ministerie OCW, directie HO&S: dhr. drs. C.P.A. (Christiaan) van den Berg