Pre-COOL

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het onderzoeksprogramma Pre-COOL.

Kleuters in de klas

Doel van het programma

In 2009 is een cohortonderzoek ‘het jonge kind’ gestart, dat aansluit op het cohortonderzoek onderwijsloopbanen COOL5-18, genaamd Pre-COOL. Het doel van dit onderzoek is zicht te krijgen op de effecten van verschillende vormen van kinderopvang en van voor- en vroegschoolse educatie. In Pre-COOL worden twee cohorten kinderen gevolgd in hun ontwikkeling en schoolloopbanen.

Het eerste, het zogenoemde vierjarigencohort, is gestart in 2009. Deze kinderen worden gevolgd vanaf de overgang van een voorschoolse instelling naar het basisonderwijs, tot in ieder geval het einde van het basisonderwijs.

De tweede groep, het tweejarigencohort, bestaat uit kinderen die in 2010 twee jaar zijn geworden. Deze kinderen zijn in twee subgroepen onderverdeeld: kinderen die peuterspeelzalen, kinderdagverblijven of andere voorschoolse voorzieningen bezoeken, en kinderen die daar niet aan deelnemen. Beide groepen worden vanaf tweejarige leeftijd tot het einde van de basisschool gevolgd.

In Pre-COOL worden drie soorten gegevens verzameld:

  • gegevens over de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen;
  • gegevens over de gezinnen waar deze kinderen uit komen;
  • gegevens over de (kwaliteit van de) voorschoolse voorzieningen en de kleutergroepen van het basisonderwijs.

Recente resultaten
De doorgaande lijn tussen voor- en vroegschoolse educatie laat te wensen over. Er is weinig stabiliteit in kwaliteit van de voor- naar vroegschoolse fase: slechts een klein deel van de doelgroepleerlingen krijgt zowel in de voor- als in de vroegschoolse periode aanbod van (relatief) hoge kwaliteit. Pluspunt: er zijn wel kleutergroepen met een goed aanbod en hoge kwaliteit. Daar is de ontwikkeling van doelgroepkinderen ook gunstiger. Lees voor meer informatie het nieuwsbericht over dit onderzoek.

Budget
Pre-COOL loopt van 2009 tot en met 2020. Voor het programma is in totaal € 5,4 miljoen beschikbaar. Dit budget is afkomstig van het ministerie van OCW.

Meer informatie

Toegekende projecten
De uitvoering van Pre-COOL ligt in de handen van een consortium bestaande uit onderzoekers van het Kohnstamm Instituut en de Universiteit Utrecht. Projectleiders zijn drs. Annemiek Veen (Kohnstamm Instituut) en prof. dr. Paul Leseman (Universiteit Utrecht). Het ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen heeft vanaf de start van Pre-COOL tot aan de opheffing van het instituut per april 2016 ook als onderzoekspartner aan het onderzoek meegewerkt.

U vindt hier de lopende projecten in de NRO-onderzoeksprojecten database:

Contactpersoon
Liesbet de Haas
proo@nro.nl
tel. 070 344 0957