SPRONG Educatief

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het NRO-SIA-programma SPRONG Educatief.

Doel van het programma
Met dit programma zetten het NRO en Regieorgaan SIA in op een structurele verbinding van regionale en nationale samenwerkingsverbanden op één thema binnen het praktijkgerichte onderwijsonderzoek. Het doel is te zorgen voor concentratie van de beschikbare onderzoekscapaciteit op de belangrijkste uitdagingen van het onderwijs, en daarmee voor het versterken van de kwaliteit en impact van het praktijkgerichte onderwijsonderzoek.

SPRONG Educatief verbindt bestaande regionale samenwerkingsverbanden van leraren(opleiders) en lectoren/onderzoekers, met een bestaand landelijk samenwerkingsverband van lectoren op één thema.

Gelijkwaardige samenwerking op een thema
De financiering is bestemd voor de ontwikkeling van plannen waarin de samenwerkingsverbanden hun visie en doelstellingen voor 2023 omschrijven. In een consortium werken leraren, lerarenopleiders en lectoren/onderzoekers samen op basis van gelijkwaardigheid, waarbij zij kiezen voor één thema als speerpunt waarop zij het verschil willen maken. De organisatie en werkwijzen binnen het consortium vormen een gezonde basis voor het borgen van de onderzoeksresultaten in de praktijk én in de wetenschappelijke kennisbasis.

Het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek 2016-2022 en de uitwerking daarvan in het advies van de Werkgroep Kwaliteit van Praktijkgericht Onderzoek en het Lectoraat (Commissie-Pijlman) en het rapport ‘Meer waarde met hbo’, zijn leidend in het beoordelen van de kwaliteit van de plannen van aanpak.

Financiering van randvoorwaarden
Deze gezamenlijke subsidieronde valt onder het SIA-programma SPRONG, waarin focus en massa van praktijkgericht onderzoek aan hogescholen op relevante maatschappelijke thema’s wordt gestimuleerd. Het SPRONG-programma richt zich op de randvoorwaarden om tot goed praktijkgericht onderzoek te komen: bijvoorbeeld door netwerkvorming, deskundigheidsbevordering en versterking van het organiserend vermogen. Zo is ook SPRONG Educatief gericht op het versterken van de condities voor het doen van onderzoek op het gekozen thema; het is niet de bedoeling daadwerkelijk onderzoek te financieren.

Het programma SPRONG Educatief is een uitwerking van het advies Praktijkgericht onderwijsonderzoek in wisselwerking dat de stuurgroep Ondersteunend Programma Praktijkgericht Onderwijsonderzoek (OPPO) heeft overhandigd aan beide organisaties.

Er wordt voor deze subsidieronde met vooraanmeldingen gewerkt: de deadline voor indienen daarvan was 28 maart 2019.
De sluitingsdatum voor het indienen van de uitgewerkte plannen was 1 oktober 2019.

Budget
De regieorganen stellen samen in totaal € 1,6 miljoen beschikbaar, waarmee vier consortia in de gelegenheid worden gesteld zich gedurende vier jaar te ontwikkelen tot robuuste en duurzame samenwerkingsverbanden van lectoren, onderzoekers, lerarenteams en teams van lerarenopleiders.

Meer informatie
Op de website van Regieorgaan SIA vindt u het programmakader, de call for proposals (gesloten) en bijbehorende formulieren, en antwoorden op veel gestelde vragen.

Toegekende projecten
n.v.t

Bijeenkomsten
n.v.t

Contactpersonen

 • Voor vragen over de subsidieronde:
  Lex Sanou (programmamanager Regieorgaan SIA)
  lex.sanou@regieorgaan-sia.nl
  tel. 06 24 90 48 31
 • Voor meer achtergrondinformatie:
  Linda Sontag (secretaris NRO Programmaraad voor Praktijkgericht Onderwijsonderzoek)
  l.sontag@nwo.nl
  tel. 070 344 09 41