Innovatiecentra vve

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het onderzoeksprogramma Innovatiecentra voor- en vroegschoolse educatie (vve).

Doel van het programma
Het doel van dit programma is om innovaties die de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie verbeteren te onderzoeken. De geselecteerde innovatiecentra, bestaande uit een gemeente en voorschoolse instellingen, zullen samen met een onderzoeksteam een innovatieve maatregel uitwerken en implementeren. Tegelijkertijd wordt onderzoek gedaan naar de werking en de effecten.

Achtergrond
Uit recente onderzoeken (Pre-COOL, pilot Startgroepen en CPB-onderzoek) naar de effectiviteit van vve blijkt dat vve effectief is voor kinderen met een risico op (taal)achterstand, maar dat in de uitvoering de educatieve kwaliteit voor verbetering vatbaar is. Ook blijkt dat de manier waarop vve wordt ingezet bepalend is voor de kwaliteit en de effectiviteit.

Voormalig staatssecretaris Sander Dekker van OCW: “Vervolgonderzoek naar kwaliteitsverhogende elementen in de praktijk en hun effectiviteit zie ik als belangrijke vervolgstap. Dit wil ik doen door te investeren in het opstarten van zogenoemde innovatiecentra vve. In deze centra kan vanuit de praktijk verder onderzoek worden gedaan.” (Kamerbrief 6 juni 2016)

Vijf innovatiecentra vve
Het NRO nodigde namens het ministerie van OCW begin 2017 gemeenten en voorschoolse instellingen uit om gezamenlijk een plan in te dienen voor de invoering van een innovatieve maatregel in hun gemeente om de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie (vve)  te verbeteren. In een ‘innovatiecentrum vve’ kunnen zij de innovatieve maatregel in de praktijk toepassen.

In september 2017 zijn vijf gemeenten gestart als innovatiecentrum vve. Bekijk de vijf innovatiecentra, of afzonderlijk:

Het onderzoeksteam
Het onderzoeksconsortium bestaat uit drs. A.M. Veen (Kohnstamm Instituut), prof. dr. A.G. Bus (Vrije Universiteit Amsterdam; Eotvos Lorand Universiteit Boedapest), dr. A. van Langen (KBA Nijmegen) en prof. dr. F.H. Haanstra (Universiteit Utrecht). Landelijk aanjager drs. J. Schonewille (Nederlands Jeugdinstituut) zal fungeren als schakel tussen de onderzoeksgroep en de innovatiecentra en zorgdragen voor onder andere kennisverspreiding.

Het project is gestart in schooljaar 2017-2018 en duurt drie jaar. Voor het onderzoek is 846.000 euro beschikbaar.

Toegekende projecten
Het project en de resultaten zijn te vinden in de NRO-projectendatabase.

keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_up

Bijeenkomsten
Op 11 oktober 2017 vond de landelijke kick-off voor de innovatiecentra en de onderzoekers plaats.

Contactpersoon
Jorika Baarda
opro@nro.nl
tel. 070 349 40 13

Jury beoordeling voorstellen gemeenten en voorschoolse instellingen

Voorzitter
Mw. prof. dr. Hetty Dekkers – Radboud Universiteit 

Leden –  wetenschap
Mw. dr. Diny van der Aalsvoort
Mw. dr. Annerieke Boland – iPabo
Dhr. prof. dr. Roel van Steensel – VU Amsterdam 

Leden –  beleid
Mw. Manon Persoon MSc – Ministerie van OCW
Dhr. Ernst Radius – Sociaal Werk Nederland 

Leden –  praktijk
Mw. Karen Wansink MA – DAK Kindercentra
Mw. Wietske Pen – Stichting Kinderopvang Amersfoort

Beoordelingscommissie onderzoek

Technisch voorzitter
Mw. prof. dr. H.P.J.M. Dekkers (Radboud Universiteit)

Leden –  wetenschap
Dhr. prof. dr. H.P.M. Creemers em. (Rijksuniversiteit Groningen)
Dhr. dr. R. Van Elk (Centraal Planbureau)
Dhr. prof. dr. L.W.C. Tavecchio em. (Universiteit van Amsterdam)
Mw. dr. K. Westerbeek (Onderwijsraad)

Leden –  output en kennisbenutting
Mw. K. Wansink MA (DAK Kindercentra)
Mw. drs. M. Stenneke (TU Delft Valorisation Centre)