Werkplaatsen Onderwijsonderzoek

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het onderzoeksprogramma Werkplaatsen Onderwijsonderzoek, waaronder de tweejarige pilotwerkplaatsen in het primair en voortgezet onderwijs.

Doel van het programma
Structurele samenwerkingsverbanden van scholen en onderzoeksinstellingen lijken een goede bedding te vormen voor een koppeling van onderzoek en onderwijsvernieuwing. Dit worden wel academische werkplaatsen, kenniswerkplaatsen of werkplaatsen onderwijsonderzoek genoemd. Het NRO hanteert de naam ‘werkplaatsen onderwijsonderzoek’.

Dit onderzoeksprogramma biedt ruimte aan:

Het NRO en de PO-Raad over de Werkplaatsen

Werkplaats onderwijsonderzoek ‘gepersonaliseerd leren met ICT in het primair onderwijs’
In 2018 heeft het NRO financiering van de PO-Raad beschikbaar voor een werkplaats op het gebied van ‘gepersonaliseerd leren met ICT in het PO’. Het gaat om een bedrag van in totaal € 600.000, te besteden in de schooljaren 2018-2019, 2019-2020 en 2020-2021.

Besturen in het primair onderwijs kunnen hun interesse in deze werkplaats kenbaar maken door uiterlijk 9 maart, 14.00 uur een ‘formulier vooraanmelding’ in te dienen bij het NRO via ppo@nro.nl. Vervolgens licht u op 23 maart uw vooraanmelding met een persoonlijke presentatie toe voor een commissie van experts. Deze presentatiedag vindt plaats in Utrecht. Het ‘formulier vooraanmelding’ vraagt u aan via ppo@nro.nl.
Uitgewerkte aanvragen dienen uiterlijk 24 mei, 14.00 uur ingediend te zijn.
» lees de volledige oproep voor aanmelding

Twee werkplaatsen onderwijsonderzoek in het mbo
Er kunnen subsidieaanvragen worden ingediend voor werkplaatsen in het mbo. Zo’n werkplaats is een samenwerking tussen één of meer mbo-instellingen, universiteiten en hogescholen; zij moeten de aanvraag gezamenlijk opstellen. Het indienen van een intentieverklaring kan tot 27 maart, 14:00 uur. Het indienen van uitgewerkte aanvragen kan tot 17 april, 14:00 uur.

Deze subsidieronde kent twee thema’s: 1) ict en leren en 2) burgerschap. Per thema kan één werkplaats gefinancierd worden. Binnen de werkplaats bepalen de mbo-instellingen, universiteiten en hogescholen gezamenlijk waarnaar zij precies onderzoek willen doen en hoe zij dit willen opzetten.

Het ministerie van OCW stelt aan het NRO in totaal € 800.000 voor de twee werkplaatsen beschikbaar. Per werkplaats kan er € 400.000 aangevraagd worden. De werkplaatsen zullen twee jaar duren. Hierna zullen het NRO en het ministerie van OCW de werkplaatsen evalueren en bepalen of ze met twee jaar worden verlengd.

Het consortium dient bij te dragen aan de financiering van de werkplaats in de vorm van personele en/of materiële bijdragen. Deze bijdrage mag in geld zijn, maar ook in de vorm van personele inzet. De cofinanciering dient 40% te bedragen van het totale projectbudget.
» Zie de call for proposals voor meer informatie over de specifieke subsidievoorwaarden.

Pilot van drie werkplaatsen onderwijsonderzoek in het primair onderwijs
In deze pilot willen het NRO en de PO-Raad zicht krijgen op de mogelijkheden en beperkingen van zogeheten werkplaatsen. Dergelijke structurele samenwerkingsverbanden van scholen en onderzoeksinstellingen -academische werkplaatsen, kenniswerkplaatsen of werkplaatsen onderwijsonderzoek- lijken een goede bedding te vormen voor een koppeling van onderzoek en onderwijsvernieuwing. In de werkplaats wordt -in samenwerking tussen alle partijen- praktijkgericht onderzoek uitgevoerd op basis van vragen die voortkomen uit de onderwijspraktijk, en wordt gebruik gemaakt van kennis uit onderzoek om actuele schoolontwikkelingsvragen te beantwoorden.

Onderwijs van hogere kwaliteit
Doel van de pilot in het primair onderwijs is om de kwaliteit van de onderwijs­praktijk te verhogen door:
1) het met (wetenschappelijke) kennis onderbouwd (evidence informed) handelen van onderwijzend personeel te vergroten;
2) kennis te ontwikkelen en te ontsluiten die op regionaal (en mogelijk landelijk) niveau leidt tot een kennisbasis bij besturen, scholen en leerkrachten;
3) de hogescholen en universiteiten een structurele verbinding met de praktijk te bieden voor opleiding  en onderzoek.

De pilot draagt zo bij aan de ambities uit de Lerarenagenda en aan die uit het Bestuursakkoord PO 2014, gesloten tussen PO-Raad en het ministerie van OCW.

De pilot leverde in februari 2018 een tussenrapportage van het eerste jaar onderzoek op.

Aanvullend onderzoek ‘Samenwerking Onderwijspraktijk, Hogescholen en Universiteiten ten behoeve van schoolontwikkeling/-innovatie’
De werkplaatsen in de pilots in het po en het vo worden begeleid met onderzoek naar de werkbare elementen, best practices en aanbevelingen voor andere samenwerkingsverbanden.
Het aanvullende onderzoek leverde in mei 2017 de literatuurstudie ‘Succesvolle werkplaatsen: Wat is er nodig voor een vruchtbare onderzoekssamenwerking tussen onderwijspraktijk, hogescholen en universiteiten?‘ op.

Budget

Het budget voor de pilot met twee werkplaatsen po is in totaal € 744.000. Dit is aangevuld met een budget van € 375.000 voor een derde werkplaats in het po. Dit is in zijn geheel afkomstig van het ministerie van OCW. In een later stadium stelde het ministerie nog eens twee maal € 350.000 beschikbaar voor twee werkplaatsen onderwijsonderzoek in het voortgezet onderwijs.

De financiering voor de werkplaats ‘Gepersonaliseerd leren met ICT in het po’ is afkomstig van de PO-Raad.

Voor het flankerend onderzoek is € 150.000 beschikbaar; hiervan komt € 50.000 uit het vaste budget van de NRO Programmaraad voor praktijkgericht onderwijsonderzoek (PPO). De overige financiering voor het aanvullende onderzoek is afkomstig van het ministerie van OCW.

Meer informatie

Zie ook:

Toegekende projecten
In 2016 kregen 3 projecten in het primair onderwijs subsidie toegekend voor deelname aan de pilot werkplaatsen onderwijsonderzoek. Het aanvullende onderzoek naar ‘Samenwerking Onderwijspraktijk, Hogescholen en Universiteiten ten behoeve van schoolontwikkeling/-innovatie’ wordt uitgevoerd door Oberon in samenwerking met de Universiteit Utrecht.

In 2017 ontvingen 2 werkplaatsen onderwijsonderzoek in het voortgezet onderwijs subsidie. Ook zij gaan een pilot uitvoeren voor schoolontwikkeling door middel van praktijkgericht onderzoek in de vorm van werkplaatsen.

Bekijk alle projecten van Werkplaatsen Onderwijsonderzoek in de NRO-projectendatabase:

Bijeenkomsten
Op 14 september 2016 gingen de werkplaatsen po officieel van start in het bijzijn van minister Bussemaker.
Eind maart 2017 bracht een delegatie van het Vlaams Ministerie van Onderwijs & Vorming een werkbezoek aan de po-werkplaats POINT (Passend Onderwijs voor Ieder Nieuw Talent) in Tilburg: lees een impressie van het Vlaamse werkbezoek.

Andere initiatieven
Naast het NRO zijn er in Nederland nog andere initiatieven die zich bezighouden met werkplaatsen. In de zorg loopt bijvoorbeeld het ZonMW-programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd. Dit programma ondersteunt de transformatie van de jeugdhulp met 12 academische werkplaatsen.

Contactpersonen
Linda Sontag
tel. 070 344 09 41
ppo@nro.nl

Gitta Snijders
tel. 070 344 05 12
ppo@nro.nl

Voor vragen over de werkplaatsen onderwijsonderzoek in het mbo kunt u contact opnemen met Nina Ouddeken via ppo@nro.nl.