Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties.

453 resultaten
wo wis filters
 • 'Life is tough but so are you'. Bevorderen van mentale veerkracht van studenten aan de...

  hbo, wo | Lopend | van 1 april 2019 | Rijksuniversiteit Groningen

  Waarom blijven sommige toekomstige leraren in de lerarenopleiding, gaan ze de arbeidsmarkt op en blijven ze in het leraarsberoep, ondanks de hoge werkdruk, de uiteenlopende behoeften van leerlingen waar ze rekening mee moeten houden en de lage status van het lerarenberoep? In onderzoek...

  Lees meer

 • ‘Het narratief zelfportret’ als educatief model voor verdieping van persoonsvorming in een (ped...

  hbo, wo | Lopend | van 1 mei 2020 | Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

  Het studieonderdeel Leerteamleren op HUpabo is gericht op ontwikkeling van zelfreflectie en waardenbewuste professionalisering. Doel is bewustwording van persoonlijke waarden en deze leren verbinden met de professionele identiteit. Binnen Leerteamleren beoogt ‘Het Zelfportret’ als...

  Lees meer

 • “Impact first”: Co-creation of real, international social enterprises in education

  hbo, wo | Afgerond | van 1 mei 2019 | Fontys Hogeschool

  Theme: Open ThemeAlternative forms of business like social enterprise are growing rapidly. We believe that our International Business curriculum should reflect this development. Based on this, Fontys International Business School Venlo has started a pilot in this academic year where...

  Lees meer

 • “Nibud” Studentenonderzoek

  hbo, wo | Lopend | NIBUD

  nog nader te bepalen

  Lees meer

 • (Audit)onderzoek OV-boetes

  hbo, wo | Lopend | Hypercube

  De opdracht heeft betrekking op twee onderzoeken (één in 2019/2020 en één in 2020/2021), met twee keer een verlengings-optie van nog eens een jaar.

  Lees meer

 • (Beter) Leren te leren en te voelen: De introductie van een "wellbeing" module binnen het hoger...

  hbo, wo | Afgerond | 1 juli 2018 t/m 29 april 2020 | Maastricht University

  Het bevorderen van studiesucces staat hoog op de maatschappelijke agenda. De afgelopen jaren hebben universiteiten/hogescholen in dit kader diverse maatregelingen geïntroduceerd om ‘studiesucces’ te bevorderen en om studenten inhoudelijk (qua kennis/vaardigheden) zo goed mogelijk voor te...

  Lees meer

 • A blended learning game: Enabling students to develop their 21st century vocational skills

  wo | Afgerond | 1 mei 2018 t/m 31 oktober 2019 | Tilburg University

  In dit project wordt een simulatie-game gemaakt waarmee studenten organisatiewetenschappen van de Universiteit Tilburg hun 21e eeuwse vaardigheden kunnen ontwikkelen met het oog op hun toekomstige carrière.​

  Lees meer

 • A New Generation of Music Professionals

  hbo, wo | Lopend | van 9 juni 2020 | Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

  Students in Higher Music Education (HME) are not facilitated to develop both their artistic and academic musical competences. Conservatoires (professional education, or ‘HBO’) traditionally foster the development of musical craftsmanship, while university musicology departments (academic...

  Lees meer

 • Aansluitende schoolloopbanen (vo/mbo/ho)

  hbo, wo | Lopend | Inspectie van het Onderwijs

  De aansluiting tussen de verschillende sectoren is niet altijd optimaal (Staat van het Onderwijs, 2019). In het onderwijsveld zien we diverse initiatieven ontstaan om tot een betere aansluiting tussen de sectoren te komen. De inspectie wil bijdragen aan betere aansluiting, zodat er sprake...

  Lees meer

 • Aansluiting" op vervolgonderwijs in het Koninkrijk der Nederlanden van vo-leerlingen en mbo...

  hbo, wo | Afgerond | ResearchNed ism Andersson Effers Felix (AEF) en Excellent Government & Management Consultancy BV

  Ervaringen en zorgen dat de studieprestaties van veel studenten afkomstig uit het Caribisch deel van het Koninkrijk achterblijven bij andere groepen studenten.Doel: ontwikkelen van een beter kwantitatief beeld van de problematiek en van een beter kwalitatief (en kwantitatief) beeld van de...

  Lees meer

 • Aanvraag gebruik NCO-databestand: Beroepsmogelijkheden in de Omgeving en de Opleidings- en...

  basisonderwijs, vo, mbo, hbo, wo | Lopend | van 1 juli 2020 | Maastricht University
 • Academische-pabostudenten in verbinding met diverse gemeenschappen

  wo | Afgerond | van 3 september 2018 | Universiteit van Amsterdam

  De Universitaire Pabo van Amsterdam ontwikkelt een curriculumlijn die toekomstige leerkrachten toerust om les te geven in de diverse grootstedelijke context. Het doel is om hen betekenisvolle en duurzame relaties te laten ontwikkelen met de diverse etnische, culturele en religieuze...

  Lees meer

 • Adapt@work: Flexibel Hoger Onderwijs; de ontwikkeling van adaptieve expertise in werk-gerelateerde...

  hbo, wo | Lopend | van 1 juli 2020 | HAN University of Applied Sciences

  Adapt@work is een praktijkgericht onderzoeksproject in het hoger onderwijs. Een consortium van hogescholen en universiteiten doet (ontwerp-)onderzoek naar leerwerkomgevingen in bachelor- en masteropleidingen, gericht op de ontwikkeling van adaptieve expertise (AE) van (aankomend)...

  Lees meer

 • Adaptief en Autonoom: Hoe de student van vandaag zich kan ontwikkelen tot de...

  wo | Afgerond | van 1 mei 2018 | Radboud Universiteit Nijmegen

  De bacheloropleiding Communicatiewetenschap van de Radboud Universiteit voert een didactische vernieuwing door waarin autonomie-ondersteunend onderwijs wordt gegeven. Het is de bedoeling dat studenten zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces. Twee concrete innovaties...

  Lees meer

 • Adaptive digital environments for qualitative research learning

  wo | Lopend | van 1 juli 2021 | Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Advies over ondervangen gevolgen coronacrisis voor het onderwijs

  vve, basisonderwijs, vo, so/vso, mbo, hbo, wo, post-initieel | Afgerond | Onderwijsraad

  De minister voor Basis- en Voortgezet onderwijs en Media heeft de Onderwijsraad gevraagd om mee te denken over hoe de gevolgen van de coronacrisis voor het onderwijs te ondervangen zijn. De raad adviseert de minister de aandacht nu vooral te richten op drie zaken.

  Lees meer

 • Advies Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek

  hbo, wo, post-initieel | Afgerond | Onderwijsraad

  De raad zet drie kanttekeningen bij de agenda: hij beveelt aan een perspectief uit te werken op het ‘wat’ en ‘waartoe’ van hoger onderwijs (1), het is nodig een langetermijnstrategie te ontwikkelen op doorstroom en aansluiting binnen het hele onderwijsstelsel (2) en het zou daarbij...

  Lees meer

 • Adviescommissie bekostiging hoger onderwijs en onderzoek

  hbo, wo | Afgerond | Commissie van Rijn

  Het Nederlandse hoger onderwijs en onderzoek is onmiskenbaar van hoge kwaliteit. Universiteitenen hogescholen presteren – internationaal vergeleken – uitstekend. Maar de commissie vreest datdit niet lang meer vol te houden is. Zij ziet veel signalen die er op wijzen dat het systeem hapert...

  Lees meer

 • Aflossing en inkomenseffecten studievoorschot

  hbo, wo | Afgerond | Centraal Planbureau

  De heren Rog en Omtzigt van de Tweede Kamerfractie van het CDA hebben het CPB verzocht om een eerdere doorrekening over de effecten van het sociaal leenstelsel uit te breiden voor alternatieve schuldniveaus. Het CPB komt aan deze wens tegemoet door de effecten van het sociaal leenstelsel...

  Lees meer

 • An actively evolving course for Computer Vision and Data Science

  hbo, wo | Lopend | van 1 september 2019 | SASOL

  Applicant: Jaap van de LoosdrechtTheme: 2 Slimmer en beter leren met technologieThe field of Computer Vision and Data Science is evolving at an unprecedented pace, while industrial demand for applied data scientists and engineers is currently higher than supply. Traditional teaching...

  Lees meer

 • An open-source Electronic Health Record for medical and medical informatics education.

  wo | Lopend | van 1 juni 2018 | Universiteit van Amsterdam

  Studenten geneeskunde doen tijdens hun studie nauwelijks ervaring op met elektronische patiëntendossiers. Om dat gemis te ondervangen creëert het AMC een ‘virtueel ziekenhuis’ met bestaande open-source patiëntendossiers. Zo zouden de studenten patiëntendossiers beter leren begrijpen en de...

  Lees meer

 • Analyse macrodoelmatigheid bestaande onderwijsaanbod

  hbo, wo | Afgerond | Inspectie van het Onderwijs en CDHO

  OCW heeft de CDHO verzocht om de macrodoelmatigheid van het bestaande opleidingenaanbod te onderzoeken. Alle bestaande bekostigde hbo en wo opleidingen zullen worden doorgelicht aan de hand van twee criteria: heeft minimaal 70% van de afgestudeerden een baan? En heeft minimaal 50% van de...

  Lees meer

 • Arbeidsmarktanalyse sport

  mbo, hbo, wo | Afgerond | Centraal Bureau voor de Statistiek

  De tabellen geven inzicht in de achtergrondkenmerken van personen werkzaam in een sportberoep dan wel de sportsector voor de periode 2008-2019. Achtergrondkenmerken zijn bijvoorbeeld de bedrijfstak waarin ze werkzaam zijn, onderwijsniveau, leeftijd, arbeidsduur en de relatie tot de...

  Lees meer

 • Arbeidsmarktkenmerken ho-uitstromers per studierichting

  hbo, wo | Afgerond | Centraal Bureau voor de Statistiek

  In opdracht van het ministerie van OCW zijn gegevens samengesteld over het arbeidsmarktrendement van studierichtingen in het hoger onderwijs. Van de mensen die na studiejaar 2011/'12 met een diploma uitstroomden uit het hbo en wo, zijn de arbeidsmarktkenmerken bepaald 1 en 5 jaar na...

  Lees meer