Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties.

U zoekt nu op nro projects. Zoek hier door de volledige website.

U kunt 'AND', 'OR' en 'NOT' gebruiken om de zoekopdracht te verfijnen of uit te breiden. Meer zoektips

Sort by
135 resultaten
vve wis filters
 • Aanbod voor doelgroepkinderen in voorschoolse voorzieningen en het basisonderwijs

  vve, basisonderwijs | Afgerond | 1 december 2016 t/m 30 juni 2019 | Universiteit van Amsterdam

  Wat is een goed aanbod voor doelgroepkinderen van het onderwijsachterstandenbeleid in voorschoolse voorzieningen en het basisonderwijs? Dat is in drie deelstudies onderzocht. Die geven nieuwe inzichten in wat wel en niet werkzaam is in deze sleutelperiode in de ontwikkeling van jonge...

  Lees meer

 • Aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en verdere schoolloopbaan

  vve, basisonderwijs | Afgerond | 1 oktober 2009 t/m 10 februari 2014 | Universiteit van Amsterdam

  Om blijvende effecten van voor- en vroegschoolse educatie (VVE)-programma’s te bereiken, wordt het realiseren van een doorgaande ontwikkelingslijn ná de kleutergroepen noodzakelijk geacht. In dit  onderzoek zijn twee ‘overgangen’, die van belang zijn voor het realiseren van een door...

  Lees meer

 • Achtergrondinformatie onderwijsachterstanden, 2017/2018

  vve, basisonderwijs | Afgerond | Centraal Bureau voor de Statistiek

  Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het onderwijsachterstandenbeleid voor het primair onderwijs herzien. In het nieuwe beleid, dat in 2019 van kracht is geworden, maakt zij gebruik van de onderwijsachterstandenindicator die het Centraal Bureau voor de Statistiek...

  Lees meer

 • Achtergrondkenmerken onderwijsachterstanden, 2018/2019

  vve, basisonderwijs | Afgerond | Centraal Bureau voor de Statistiek

  Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het onderwijsachterstandenbeleid voor het primair onderwijs herzien. In het nieuwe beleid, dat in 2019 van kracht is geworden, maakt zij gebruik van de onderwijsachterstandenindicator die het Centraal Bureau voor de Statistiek...

  Lees meer

 • Achterstandsscores gemeenten - definitief, 2016/2017

  vve, basisonderwijs | Afgerond | Centraal Bureau voor de Statistiek

  Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het onderwijsachterstandenbeleid voor het primair onderwijs herzien. In het nieuwe beleid, dat in 2019 van kracht is geworden, maakt zij gebruik van de onderwijsachterstandenindicator die het Centraal Bureau voor de Statistiek...

  Lees meer

 • Achterstandsscores gemeenten - definitief, 2017/2018

  vve, basisonderwijs | Afgerond | Centraal Bureau voor de Statistiek

  Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het onderwijsachterstandenbeleid voor het primair onderwijs herzien. In het nieuwe beleid, dat in 2019 van kracht is geworden, maakt zij gebruik van de onderwijsachterstandenindicator die het Centraal Bureau voor de Statistiek...

  Lees meer

 • Achterstandsscores gemeenten - voorlopig, 2017/2018

  vve, basisonderwijs | Afgerond | Centraal Bureau voor de Statistiek

  Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het onderwijsachterstandenbeleid voor het primair onderwijs herzien. In het nieuwe beleid, dat in 2019 van kracht is geworden, maakt zij gebruik van de onderwijsachterstandenindicator die het Centraal Bureau voor de Statistiek...

  Lees meer

 • Achterstandsscores gemeenten - voorlopig, 2018/2019

  vve, basisonderwijs | Afgerond | Centraal Bureau voor de Statistiek

  Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het onderwijsachterstandenbeleid voor het primair onderwijs herzien. In het nieuwe beleid, dat in 2019 van kracht is geworden, maakt zij gebruik van de onderwijsachterstandenindicator die het Centraal Bureau voor de Statistiek...

  Lees meer

 • Advies over ondervangen gevolgen coronacrisis voor het onderwijs

  vve, basisonderwijs, vo, so/vso, mbo, hbo, wo, post-initieel | Afgerond | Onderwijsraad

  De minister voor Basis- en Voortgezet onderwijs en Media heeft de Onderwijsraad gevraagd om mee te denken over hoe de gevolgen van de coronacrisis voor het onderwijs te ondervangen zijn. De raad adviseert de minister de aandacht nu vooral te richten op drie zaken.

  Lees meer

 • Artikel 23 Grondwet in maatschappelijk perspectief

  vve, basisonderwijs, vo, so/vso, mbo, hbo, wo, post-initieel | Afgerond | Onderwijsraad

  Er moet ruimte komen voor het stichten van scholen op basis van pedagogische visies of relatief nieuwe levensbeschouwelijke overtuigingen. Het recht van leerlingen op goed onderwijs staat echter voorop. Een school die voldoende leerlingen weet te trekken en vooraf deugdelijk onderwijs...

  Lees meer

 • Beleid onderwijsachterstanden in primair onderwijs – reviewstudie

  basisonderwijs, vve | Afgerond | 1 april 2012 t/m 10 februari 2014 | Radboud Universiteit Nijmegen

  De belangrijkste  instrumenten  in  het  onderwijsachterstandenbeleid  zijn  de  gewichtenregeling (die voorziet in extra middelen voor basisscholen met leerlingen uit achterstandsgroepen) en het VVE-beleid (voor-en vroegschoolse educatie). Op beide gebieden zijn de afgelopen jaren...

  Lees meer

 • Boeddhisme als richting

  vve, basisonderwijs, vo, so/vso, mbo, hbo, wo, post-initieel | Afgerond | Onderwijsraad

  De Onderwijsraad adviseert de minister het boeddhisme niet te erkennen als richting zoals bedoeld in de onderwijswetten. De concrete aanleiding tot dit advies vormt het voornemen van de gemeente Amsterdam om een bijzondere basisschool op boeddhistische grondslag op het gemeenschappelijk...

  Lees meer

 • Cognitieve verschillen bij voorstellingen van getallen in het onderwijs in wiskunde

  basisonderwijs, vve | Afgerond | 1 september 2009 t/m 15 februari 2016 | Universiteit Utrecht

  Het onderzoek richt zich op de rol van niet-symbolische voorstellingen van getallen en de onderliggende cognitieve factoren in de vroege ontwikkeling van wiskunde. Eerder onderzoek heeft de belangrijke rol van de mentale presentaties en activiteiten van getallen verwaarloosd. Er is...

  Lees meer

 • Coördinatie monitorings- en evaluatieprogramma onderwijsachterstandenbeleid

  vve, basisonderwijs | Afgerond | 1 mei 2019 t/m 30 april 2020 | Oberon BV
 • COVID-19 regeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s – 1e fase

  vve, basisonderwijs, vo, mbo | Lopend | van 10 juli 2020 | VU

  In dit project brengen we (inter)nationale literatuur in kaart naar de effectiviteit van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s, en van andere programma’s waar scholen en instellingen in de eerste tranche al subsidie voor hebben aangevraagd. Daarnaast brengen we in beeld hoe dergelijke...

  Lees meer

 • Cultuureducatie: leren, creëren, inspireren!

  vve, basisonderwijs, vo, so/vso, mbo, hbo, wo, post-initieel | Afgerond | Onderwijsraad

  Ontwikkel een referentiekader cultuureducatie, bevorder de deskundigheid op school en stel culturele infrastructuur meer in dienst van de scholen. Volgens de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur zijn dit noodzakelijke maatregelen die ervoor moeten zorgen dat cultuureducatie in het hart...

  Lees meer

 • De leerling centraal?

  vve, basisonderwijs, vo, so/vso, mbo, hbo, wo, post-initieel | Afgerond | Onderwijsraad

  In het onderwijs is de afgelopen decennia een slingerbeweging waar te nemen, van leerling centraal naar lesstof centraal en vice versa. De raad vindt dat als maatschappelijke belangen en individuele belangen botsen, het maatschappelijk belang van onderwijs het zwaarst moet wegen.

  Lees meer

 • De rol van leraren in de effectiviteit van ouderbetrokkenheid

  basisonderwijs, vo, mbo, vve | Afgerond | 1 januari 2012 t/m 15 december 2014 | Radboud Universiteit Nijmegen

  Van alle vormen van betrokkenheid van ouders bij de school, levert dat wat ouders thuis doen en laten rond school de grootste bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Aanzienlijk minder groot is het effect van ouderbetrokkenheid op school en het contact tussen ouders en leraren....

  Lees meer

 • De school en leerlingen met gedragsproblemen

  vve, basisonderwijs, vo, so/vso, mbo, hbo, wo, post-initieel | Afgerond | Onderwijsraad

  De Onderwijsraad stelt dat het werken aan gedragsproblemen bij leerlingen begint bij sterk onderwijs door een professioneel lerarenteam. Daarnaast is het wenselijk dat betrokkenen bij het onderwijs een nuchtere houding aannemen ten aanzien van classificatie van probleemgedrag. Het...

  Lees meer

 • De sociale staat van Nederland

  vve, basisonderwijs, so/vso, vo, mbo, hbo, wo | Afgerond | Sociaal en Cultureel Planbureau

  In De sociale staat van Nederland (SSN) beschrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau sinds 2001 hoe het gaat met de Nederlandse bevolking en welke ontwikkelingen er zijn op het gebied van onderwijs, arbeid, inkomen, gezondheid, vrijetijdsbesteding, maatschappelijke participatie, sociale...

  Lees meer

 • Decentraal onderwijsbeleid bij de tijd

  vve, basisonderwijs, vo, so/vso, mbo, hbo, wo, post-initieel | Afgerond | Onderwijsraad

  Het is tijd om de rol van gemeenten op onderwijsterrein te actualiseren om te komen tot een betere samenwerking bij decentraal onderwijs- en jongerenbeleid. De raad roept het Rijk op om een breed samengesteld beraad over dit onderwerp te organiseren.

  Lees meer

 • Differentiatie heeft zin als het onderdeel is van een bredere onderwijsaanpak

  vve, basisonderwijs, vo | Afgerond | 1 februari 2012 t/m 26 mei 2015 | Rijksuniversiteit Groningen

  Om de talenten van elk kind tot zijn recht te laten komen en te garanderen dat alle kinderen een bepaald minimumniveau halen, is differentiatie essentieel. Leerlingen indelen in homogene niveaugroepen is daarvoor vaak de basis. Maar groeperen alleen heeft weinig zin, zo blijkt uit een...

  Lees meer

 • Differentiatie in ouderbetrokkenheid in de voor- en vroegschoolse educatie

  vve | Afgerond | 1 oktober 2014 t/m 31 oktober 2020 | Erasmus Universiteit Rotterdam

  Het project richtte zich allereerst op de vraag waardoor verschillen in effecten van ouder-kindprogramma’s op de geletterde ontwikkeling van kinderen van laagopgeleide en migrantenouders worden bepaald en in hoeverre opvattingen van ouders hierbij een rol spelen. Daarnaast richtte het...

  Lees meer

 • Doelgroepkind heeft baat bij goede kwaliteit voorschoolse voorziening

  vve | Afgerond | 28 november 2012 t/m 31 januari 2016 | Universiteit Utrecht

  Achterstanden van 2- en 3-jarige kinderen kunnen door goede voorschoolse educatie worden teruggedrongen. De kwaliteit van voorzieningen speelt hierin een belangrijke rol. Dit blijkt uit analyses op data van het pre-COOL cohortonderzoek.Pre-COOL is een cohortonderzoek dat in 2009 is gestart...

  Lees meer