Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties.

950 resultaten
NRO wis filters
 • 'Life is tough but so are you'. Bevorderen van mentale veerkracht van studenten aan de...

  hbo, wo | Lopend | van 1 april 2019 | Rijksuniversiteit Groningen

  Waarom blijven sommige toekomstige leraren in de lerarenopleiding, gaan ze de arbeidsmarkt op en blijven ze in het leraarsberoep, ondanks de hoge werkdruk, de uiteenlopende behoeften van leerlingen waar ze rekening mee moeten houden en de lage status van het lerarenberoep? In onderzoek...

  Lees meer

 • 'Moeilijk' gedrag van jonge kinderen op school: bouwen aan een positieve relatie met ieder kind.

  basisonderwijs | Aankomend | Hogeschool iPabo
 • 'Moeilijk' gedrag van jonge kinderen op school: bouwen aan een positieve relatie met ieder kind...

  basisonderwijs | Lopend | van 15 september 2020 | Hogeschool iPabo

  Leerkrachten Jonge kind geven aan moeite te hebben met het opbouwen van een positieve relatie met kinderen die regelmatig gedrag vertonen dat zij als moeilijk ervaren. Deze leerkrachten hebben negatieve emoties en reacties en ervaren stress. Een positieve relatie tussen leerkracht en kind...

  Lees meer

 • ‘Het narratief zelfportret’ als educatief model voor verdieping van persoonsvorming in een (ped...

  hbo, wo | Lopend | van 1 mei 2020 | Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

  Het studieonderdeel Leerteamleren op HUpabo is gericht op ontwikkeling van zelfreflectie en waardenbewuste professionalisering. Doel is bewustwording van persoonlijke waarden en deze leren verbinden met de professionele identiteit. Binnen Leerteamleren beoogt ‘Het Zelfportret’ als...

  Lees meer

 • ‘Hologramonderwijs in 'ontwikkeling’

  Afgerond | 1 mei 2018 t/m 31 oktober 2019 | Radboud Universiteit Nijmegen

  De Radboud Universiteit Nijmegen beoogt binnen de leerlijn Neuroscience door augmented reality en digitale hologrammen het onderwijs te verrijken en effectiever te maken. Daarvoor wordt GreyMapp in het onderwijs ingevoerd. GreyMapp is een interactieve applicatie die de anatomie van het...

  Lees meer

 • ‘Iedereen aan het werk!’ Betrokkenheid in de klas als collectief proces.

  vo | Lopend | van 1 april 2021 | Rijksuniversiteit Groningen

  Betrokkenheid (‘engagement’) is niet alleen belangrijk bij individuele leerlingen, maar ook als groepsproces. Een klas kan als collectief bevlogen zijn, onrustig, of verveeld. Die collectieve betrokkenheid is meer dan de som van betrokkenheid van alle individuele leerlingen, en verandert...

  Lees meer

 • “Impact first”: Co-creation of real, international social enterprises in education

  hbo, wo | Afgerond | van 1 mei 2019 | Fontys Hogeschool

  Theme: Open ThemeAlternative forms of business like social enterprise are growing rapidly. We believe that our International Business curriculum should reflect this development. Based on this, Fontys International Business School Venlo has started a pilot in this academic year where...

  Lees meer

 • (Beter) Leren te leren en te voelen: De introductie van een "wellbeing" module binnen het hoger...

  hbo, wo | Afgerond | 1 juli 2018 t/m 29 april 2020 | Maastricht University

  Het bevorderen van studiesucces staat hoog op de maatschappelijke agenda. De afgelopen jaren hebben universiteiten/hogescholen in dit kader diverse maatregelingen geïntroduceerd om ‘studiesucces’ te bevorderen en om studenten inhoudelijk (qua kennis/vaardigheden) zo goed mogelijk voor te...

  Lees meer

 • A blended learning game: Enabling students to develop their 21st century vocational skills

  wo | Afgerond | 1 mei 2018 t/m 31 oktober 2019 | Tilburg University

  In dit project wordt een simulatie-game gemaakt waarmee studenten organisatiewetenschappen van de Universiteit Tilburg hun 21e eeuwse vaardigheden kunnen ontwikkelen met het oog op hun toekomstige carrière.​

  Lees meer

 • A New Generation of Music Professionals

  hbo, wo | Lopend | van 9 juni 2020 | Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

  Students in Higher Music Education (HME) are not facilitated to develop both their artistic and academic musical competences. Conservatoires (professional education, or ‘HBO’) traditionally foster the development of musical craftsmanship, while university musicology departments (academic...

  Lees meer

 • Aan de slag met 6 social; Jouw impact op je omgeving

  so/vso, vo | Afgerond | 1 augustus 2019 t/m 30 juni 2020 | Orion College Drostenburg

  Bij Orion College Drostenburg...werk je met 6social en heb je impact op jouw omgeving!Het 6social project biedt leerlingen begeleiding in het probleemoplossend proces en het zelf ontwerpen van oplossingen rondom onderwerpen in de maatschappij en eigen leefomgeving.Ze leren na te denken...

  Lees meer

 • Aan de slag met het Groene Kompas

  vo, mbo | Afgerond | 1 juli 2016 t/m 28 februari 2017 | Nordwin College

  Wat is het Groene Kompas? Het Groene Kompas is een gespreksleidraad voor teams om een gemeenschappelijk beeld te krijgen over duurzaamheid in de opleiding. Dit instrument geeft overzicht in hoeverre duurzaamheid al is geïntegreerd én wat je kan doen om het sterker te borgen.Het Groene...

  Lees meer

 • Aan de slag met ontwerpregels voor werkplekleren van aanstaande leraren binnen het vo en mbo.

  vo, mbo | Afgerond | 20 januari 2020 t/m 8 september 2020 | Oberon BV

  Werkplekleren voor aanstaande leraren is een belangrijk onderdeel van het programma van de lerarenopleidingen. In een recente reviewstudie zijn elf ontwerpregels geformuleerd voor de vormgeving van het werkplekleren in het beroepsonderwijs. In dit onderzoek worden deze ontwerpregels...

  Lees meer

 • Aanbod voor doelgroepkinderen in voorschoolse voorzieningen en het basisonderwijs

  vve, basisonderwijs | Afgerond | 1 december 2016 t/m 30 juni 2019 | Universiteit van Amsterdam

  Wat is een goed aanbod voor doelgroepkinderen van het onderwijsachterstandenbeleid in voorschoolse voorzieningen en het basisonderwijs? Dat is in drie deelstudies onderzocht. Die geven nieuwe inzichten in wat wel en niet werkzaam is in deze sleutelperiode in de ontwikkeling van jonge...

  Lees meer

 • Aansluiting en overgangen tussen po en vo en tussen vmbo en mbo

  vo, mbo | Afgerond | 1 november 2014 t/m 28 februari 2017 | Rijksuniversiteit Groningen

  Sociaal milieu nog altijd van invloed op schoolloopbaan leerlingenHet schooladvies dat basisscholen geven aan leerlingen uit lagere sociale milieus is vaak wat lager dan voor kinderen met hoger opgeleide ouders. Dat blijkt uit een uitgebreide reviewstudie van de Rijksuniversiteit Groningen...

  Lees meer

 • Aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en verdere schoolloopbaan

  vve, basisonderwijs | Afgerond | 1 oktober 2009 t/m 10 februari 2014 | Universiteit van Amsterdam

  Om blijvende effecten van voor- en vroegschoolse educatie (VVE)-programma’s te bereiken, wordt het realiseren van een doorgaande ontwikkelingslijn ná de kleutergroepen noodzakelijk geacht. In dit  onderzoek zijn twee ‘overgangen’, die van belang zijn voor het realiseren van een door...

  Lees meer

 • Aanvraag gebruik NCO-databestand: Beroepsmogelijkheden in de Omgeving en de Opleidings- en...

  basisonderwijs, vo, mbo, hbo, wo | Lopend | van 1 juli 2020 | Maastricht University
 • Aard en doorwerking van sturingsrelaties: de sleutel tot toekomstgericht onderwijs?

  vo | Lopend | van 1 november 2018 | Radboud Universiteit Nijmegen

  In dit onderzoek gaan we na wat de aard is van de sturingsrelatie tussen bestuurder en schoolleider en hoe deze relatie doorwerkt op de ontwikkeling van toekomstgericht onderwijs door leraren. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor borging van onderwijskwaliteit én voor ontwikkeling van...

  Lees meer

 • Academisch docentschap in het basis- en voortgezet onderwijs

  basisonderwijs, vo | Afgerond | 1 februari 2012 t/m 28 januari 2014 | Universiteit Leiden, ICLON

  Achtergrond  De bekwaamheid onderzoek te doen naar de eigen onderwijspraktijk wordt gezien als onderdeel van de expertise van docenten. Het bevorderen van onderzoek door docenten biedt mogelijkheden om de kwaliteit van zowel het onderwijs als onderwijsonderzoek te verbeteren en te...

  Lees meer

 • Academische-pabostudenten in verbinding met diverse gemeenschappen

  wo | Afgerond | van 3 september 2018 | Universiteit van Amsterdam

  De Universitaire Pabo van Amsterdam ontwikkelt een curriculumlijn die toekomstige leerkrachten toerust om les te geven in de diverse grootstedelijke context. Het doel is om hen betekenisvolle en duurzame relaties te laten ontwikkelen met de diverse etnische, culturele en religieuze...

  Lees meer

 • Adapt@work: Flexibel Hoger Onderwijs; de ontwikkeling van adaptieve expertise in werk-gerelateerde...

  hbo, wo | Lopend | van 1 juli 2020 | HAN University of Applied Sciences

  Adapt@work is een praktijkgericht onderzoeksproject in het hoger onderwijs. Een consortium van hogescholen en universiteiten doet (ontwerp-)onderzoek naar leerwerkomgevingen in bachelor- en masteropleidingen, gericht op de ontwikkeling van adaptieve expertise (AE) van (aankomend)...

  Lees meer

 • Adaptief en Autonoom: Hoe de student van vandaag zich kan ontwikkelen tot de...

  wo | Afgerond | van 1 mei 2018 | Radboud Universiteit Nijmegen

  De bacheloropleiding Communicatiewetenschap van de Radboud Universiteit voert een didactische vernieuwing door waarin autonomie-ondersteunend onderwijs wordt gegeven. Het is de bedoeling dat studenten zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces. Twee concrete innovaties...

  Lees meer

 • Adaptief onderwijs op speciale scholen voor basisonderwijs (SBO)

  basisonderwijs | Afgerond | 1 maart 2002 t/m 14 maart 2005 | Rijksuniversiteit Groningen

  In het onderzoek wordt door middel van secundaire analyses en een dieptestudie nagegaan op welke wijze speciale scholen voor basisonderwijs vorm geven aan adaptief onderwijs en welke effecten ze boeken op de ontwikkeling van leerlingen. Zie voor de uitkomsten het eindrapport bij...

  Lees meer

 • Adaptiviteit in onderwijsinteractie

  basisonderwijs, vo, mbo | Afgerond | 1 september 2015 t/m 31 maart 2017 | Universiteit Utrecht

  Adaptiviteit in onderwijs staat momenteel bovenaan de onderwijsagenda. Beleidsstukken staan bol van verwijzingen naar adaptiviteit in onderwijs (bv. gepersonaliseerd leren/differentiatie/passend onderwijs). Scholen implementeren adaptief onderwijs op grote schaal en de onderwijsinspectie...

  Lees meer