Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties.

 • 'Moeilijk' gedrag van jonge kinderen op school: bouwen aan een positieve relatie met ieder kind.

  basisonderwijs | Aankomend | Hogeschool iPabo
 • "‘T PASST WEL! Talentgericht Professionaliseren rondom kinderen met ASS Ten aanzien van Welbevinden...

  basisonderwijs | Lopend | Hanzehogeschool Groningen

  Kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) komen te vaak in de problemen in het onderwijs, waarbij een deel van de kinderen zelfs uit het onderwijs valt. Dit heeft mogelijkerwijs te maken met twee duidelijke knelpunten van het beleid van passend onderwijs. Ten eerste is...

  Lees meer

 • "Iedereen naar de club! Van aangepast sporten naar georganiseerd sporten voor kinderen met...

  basisonderwijs, vo | Lopend | Windesheim

  Hoewel er diverse landelijke en lokale initiatieven zijn om kinderen met fysieke en mentale problemen te stimuleren tot deelname aan sport activiteiten participeren kinderen met psychosociale problemen weinig tot niet in (aangepaste) sportactiviteiten. Zowel ouders...

  Lees meer

 • “Nibud” Studentenonderzoek

  hbo, wo | Lopend | NIBUD

  nog nader te bepalen

  Lees meer

 • Aansluitende schoolloopbanen (vo/mbo/ho)

  hbo, wo | Lopend | Inspectie van het Onderwijs

  De aansluiting tussen de verschillende sectoren is niet altijd optimaal (Staat van het Onderwijs, 2019). In het onderwijsveld zien we diverse initiatieven ontstaan om tot een betere aansluiting tussen de sectoren te komen. De inspectie wil bijdragen aan betere aansluiting, zodat er sprake...

  Lees meer

 • Aansluiting" op vervolgonderwijs in het Koninkrijk der Nederlanden van vo-leerlingen en mbo...

  hbo, wo | Afgerond | ResearchNed ism Andersson Effers Felix (AEF) en Excellent Government & Management Consultancy BV

  Ervaringen en zorgen dat de studieprestaties van veel studenten afkomstig uit het Caribisch deel van het Koninkrijk achterblijven bij andere groepen studenten.Doel: ontwikkelen van een beter kwantitatief beeld van de problematiek en van een beter kwalitatief (en kwantitatief) beeld van de...

  Lees meer

 • Academische denkvaardigheden stimuleren in blended lesmodules voor bètaonderwijs

  vo | Aankomend | CSG Prins Maurits
 • Afstemmen op diversiteit in de klas. De ontwikkeling van een passend professionaliseringspalet voor...

  basisonderwijs | Lopend | Fontys Hogescholen

  De wens en noodzaak om het onderwijs goed af te stemmen op verschillen tussen leerlingen zijn groter dan ooit. Het afstemmen op verschillen tussen leerlingen vraagt complexe differentiatievaardigheden en kennis van de leraar, naast het omgaan met praktische uitdagingen. Om te...

  Lees meer

 • Analyse macrodoelmatigheid bestaande onderwijsaanbod

  hbo, wo | Afgerond | Inspectie van het Onderwijs en CDHO

  OCW heeft de CDHO verzocht om de macrodoelmatigheid van het bestaande opleidingenaanbod te onderzoeken. Alle bestaande bekostigde hbo en wo opleidingen zullen worden doorgelicht aan de hand van twee criteria: heeft minimaal 70% van de afgestudeerden een baan? En heeft minimaal 50% van de...

  Lees meer

 • Anti-pestbeleid: naar verbetering van professioneel handelen bij pestgedrag van kinderen in het...

  basisonderwijs | Afgerond | Hogeschool van Amsterdam

  Scholen weten vaak niet hoe ze om moeten gaan met pestsituaties. In het onderwijsveld is er behoefte aan concrete handvatten om pesten te kunnen signaleren en om op adequate wijze met pestincidenten om te gaan. Recente initiatieven vanuit de politiek en de landelijke onderwijskoepels (Plan...

  Lees meer

 • Appreci8: samen werken aan perspectief voor jongeren

  mbo | Lopend | van 1 maart 2021 | Universiteit Leiden

  Het vraagstuk waarop het consortium een antwoord zoekt is hoe jongeren leren die deelnemen aan maatwerktrajecten bij ROCs en sociale ondernemingen om weer perspectief te vinden in school en werk. Met een digitaal logboek en interviews onderzoeken we de interesseontwikkeling van de jongeren...

  Lees meer

 • Beknopt onderzoek naar effecten van corona op het hoger onderwijs

  hbo, wo | Afgerond | Inspectie van het Onderwijs

  Met dit beknopte ondezoek naar de effecten van corona op het hoger onderwijs proberen wij een beeld te krijgen van zaken als: wat is redelijk goed oplosbaar, waar zijn de meest lastige knelpunten? Welke verschillende strategieën benutten instellingen? Met welke gevolgen op de langere...

  Lees meer

 • Beleving in eigen omgeving

  Lopend | Zuyd Hogeschool

  Door ontwikkelingen in de zorg leven meer mensen die intensieve ondersteuning nodig hebben zelfstandig of begeleid thuis. Tegelijkertijd stijgt het aantal mensen explosief dat het zonder professionele begeleiding thuis niet zelfstandig redt. Vooral voor mensen met licht verstandelijke...

  Lees meer

 • Bevorderen schrijfvaardigheid in mens- en maatschappijvakken

  vo | Afgerond | 1 juni 2014 t/m 1 april 2016 | Universiteit van Amsterdam

  Leerlingen in het voortgezet onderwijs schrijven veel bij de mens- en maatschappijvakken. De kwaliteit van deze teksten laat echter te wensen over, zowel op vakinhoud (redeneren met vakconcepten) als op algemene tekstkwaliteit. Dit project richt zich op de ontwikkeling van...

  Lees meer

 • Beweegniveau herkend: oog voor excellentie

  basisonderwijs | Afgerond | Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

  De belangrijkste opdracht voor leerkrachten bewegings-onderwijs in het primair onderwijs is kinderen leren bewegen. Het HAN Centre of Expertise Sport & Talent krijgt vanuit het werkveld bewegingsonderwijs continu vragen hoe het beweegniveau van kinderen vast te stellen en met welke...

  Lees meer

 • Carrièrebewust bevorderen van effectief leraargedrag

  hbo, wo | Afgerond | 1 november 2015 t/m 28 februari 2017 | Rijksuniversiteit Groningen

  Op welke manier kan de professionele ontwikkeling van (aanstaande) leraren effectief worden ondersteund in de verschillende stadia van hun beroepsontwikkeling. In vervolg op eerdere op NRO-overzichtsstudies, zet deze studie inzichten hierover uit de periode 2010-2016 op een rij.Effectie...

  Lees meer

 • Chatbot startende docenten

  vo | Lopend | Hogeschool Utrecht

  Er zijn manieren om met behulp van moderne technologie, namelijk chatbots, startende docenten te ondersteunen in de eerste jaren van hun werk. Deze veelbelovende mogelijkheid willen we in de praktijk verkennen en beproeven. Begeleiding van startende docenten op...

  Lees meer

 • Co-creatief ontwerp van een Digitaal Behaviour Change Support System voor het trainen van sociale...

  basisonderwijs, vo | Afgerond | Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

  Kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS) kunnen zich vaak moeilijk in anderen verplaatsen en hebben moeite met sociale interactie. In de behandeling van kinderen met ASS wordt ingezet op het trainen van deze sociale vaardigheden (SoVa). SoVa-trainingen hebben echter te weinig...

  Lees meer

 • Cocreatie van onderwijswetenschappelijke kennis en handelingsalternatieven bij grensoverschrijding

  basisonderwijs, vo, hbo, wo | Afgerond | 1 januari 2018 t/m 28 februari 2019 | Universiteit Leiden

  Samenwerking tussen professionals uit het onderwijs en uit het onderzoek wordt steeds meer gezien als dé manier om grenzen tussen die praktijken te overbruggen. Onderzoek naar de condities waaronder samenwerking tot grensoverbrugging leidt, heeft zich tot nu toe voornamelijk gericht op...

  Lees meer

 • Cocreatief Onderwijs

  vo | Lopend | Fontys Hogescholen

  De kwaliteit van ons onderwijs wordt bedreigd door lerarentekorten en een hoge werkdruk. Steeds vaker zoeken ouders voor hun kinderen toevlucht bij bijlessen, examentrainingen en andere vormen van ondersteunend onderwijs. Ongelijke kansen onder leerlingen nemen toe. Explor Onderwijs...

  Lees meer

 • Computational thinking op de basisschool: een online kennisbank en haar user journeys

  basisonderwijs | Lopend | Iselinge Hogeschool

  De groeiende aandacht voor computational thinking (CT) en programmeren in de klas is voor basisschoolleerkrachten aanleiding om te verkennen hoe zij CT handen en voeten kunnen geven in hun onderwijs. Ontwikkelingen binnen curriculum.nu, de recent gelanceerde leerlijn digitale...

  Lees meer

 • Concrete en onderbouwde ontwerprichtlijnen voor formatief toetsen

  basisonderwijs, vo, mbo, hbo, wo | Afgerond | 1 maart 2018 t/m 28 februari 2019 | Open Universiteit

  Hoewel tussentijdse, formatieve toetsen in het onderwijs vaak gebruikt worden om het leerproces te ondersteunen, is er nog weinig wetenschappelijke onderbouwing voor de wijze waarop dit soort toetsen ontworpen zouden moeten worden om de grootste effecten te sorteren. In de...

  Lees meer

 • COVID-19 regeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s – 1e fase

  vve, basisonderwijs, vo, mbo | Lopend | van 10 juli 2020 | VU

  In dit project brengen we (inter)nationale literatuur in kaart naar de effectiviteit van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s, en van andere programma’s waar scholen en instellingen in de eerste tranche al subsidie voor hebben aangevraagd. Daarnaast brengen we in beeld hoe dergelijke...

  Lees meer

 • Creëer een positieve talentspiraal; innovatieve handvatten voor het werken met kinderen met autisme...

  basisonderwijs | Afgerond | Hanzehogeschool Groningen

  Leerkrachten van basisscholen ervaren handelingsverlegenheid bij het lesgeven aan leerlingen met autisme spectrum stoornis (ASS). Dit is een urgent probleem, want sinds  de invoering van de Wet Passend onderwijs in 2014 zijn leerkrachten in het regulier onderwijs zelf verantwoordelijk ...

  Lees meer