Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties.

U zoekt nu op nro projects. Zoek hier door de volledige website.

U kunt 'AND', 'OR' en 'NOT' gebruiken om de zoekopdracht te verfijnen of uit te breiden. Meer zoektips

Sort by
 • Aansluiting en overgangen tussen po en vo en tussen vmbo en mbo

  vo, mbo | Afgerond | 1 november 2014 t/m 28 februari 2017 | Rijksuniversiteit Groningen

  Sociaal milieu nog altijd van invloed op schoolloopbaan leerlingenHet schooladvies dat basisscholen geven aan leerlingen uit lagere sociale milieus is vaak wat lager dan voor kinderen met hoger opgeleide ouders. Dat blijkt uit een uitgebreide reviewstudie van de Rijksuniversiteit Groningen...

  Lees meer

 • Adaptiviteit in onderwijsinteractie

  basisonderwijs, vo, mbo | Afgerond | 1 september 2015 t/m 31 maart 2017 | Universiteit Utrecht

  Adaptiviteit in onderwijs staat momenteel bovenaan de onderwijsagenda. Beleidsstukken staan bol van verwijzingen naar adaptiviteit in onderwijs (bv. gepersonaliseerd leren/differentiatie/passend onderwijs). Scholen implementeren adaptief onderwijs op grote schaal en de onderwijsinspectie...

  Lees meer

 • Carrièrebewust bevorderen van effectief leraargedrag

  hbo, wo | Afgerond | 1 november 2015 t/m 28 februari 2017 | Rijksuniversiteit Groningen

  Op welke manier kan de professionele ontwikkeling van (aanstaande) leraren effectief worden ondersteund in de verschillende stadia van hun beroepsontwikkeling. In vervolg op eerdere op NRO-overzichtsstudies, zet deze studie inzichten hierover uit de periode 2010-2016 op een rij.Effectie...

  Lees meer

 • Cocreatie van onderwijswetenschappelijke kennis en handelingsalternatieven bij grensoverschrijding

  basisonderwijs, vo, hbo, wo | Afgerond | 1 januari 2018 t/m 28 februari 2019 | Universiteit Leiden

  Samenwerking tussen professionals uit het onderwijs en uit het onderzoek wordt steeds meer gezien als dé manier om grenzen tussen die praktijken te overbruggen. Onderzoek naar de condities waaronder samenwerking tot grensoverbrugging leidt, heeft zich tot nu toe voornamelijk gericht op...

  Lees meer

 • Concrete en onderbouwde ontwerprichtlijnen voor formatief toetsen

  basisonderwijs, vo, mbo, hbo, wo | Afgerond | 1 maart 2018 t/m 28 februari 2019 | Open Universiteit

  Hoewel tussentijdse, formatieve toetsen in het onderwijs vaak gebruikt worden om het leerproces te ondersteunen, is er nog weinig wetenschappelijke onderbouwing voor de wijze waarop dit soort toetsen ontworpen zouden moeten worden om de grootste effecten te sorteren. In de...

  Lees meer

 • COVID-19 regeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s – 1e fase

  vve, basisonderwijs, vo, mbo | Lopend | van 10 juli 2020 | VU

  In dit project brengen we (inter)nationale literatuur in kaart naar de effectiviteit van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s, en van andere programma’s waar scholen en instellingen in de eerste tranche al subsidie voor hebben aangevraagd. Daarnaast brengen we in beeld hoe dergelijke...

  Lees meer

 • De laaggeletterden centraal

  post-initieel | Afgerond | 15 juni 2017 t/m 15 januari 2020 | Open Universiteit

  In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen vanaf 16 jaar moeite met taal en rekenen. Ondanks een breed aanbod participeert slechts een klein deel van deze groep in een cursus. Het doel van dit onderzoek is om meer zicht te krijgen op de problemen die laaggeletterden ervaren in hun...

  Lees meer

 • De opbrengst van onderzoekend leren voor kinderen met een speciale onderwijsbehoefte.

  basisonderwijs | Afgerond | 1 mei 2018 t/m 31 juli 2019 | Vrije Universiteit Amsterdam

  Onderzoekend Leren is een didactische aanpak waarbij leerlingen actief betrokken worden bij het leerproces door zelf onderzoek te doen (bijv. experimenten uitvoeren) en initiatief te nemen (bijv. onderzoeksvragen bedenken). De aanpak wordt voor alle basisschoolleerlingen aanbevolen als een...

  Lees meer

 • De rol van onderwijs in de identiteitsontwikkeling van leerlingen

  vo | Afgerond | 15 september 2015 t/m 31 december 2017 | Universiteit van Amsterdam

  In het onderwijs is de aandacht voor onderwijsdoelen als persoonsvorming en identiteitsontwikkeling sterk toegenomen. In deze literatuurstudie is in kaart gebracht wat we uit onderzoek in het voortgezet onderwijs weten over de vraag hoe het onderwijs een bijdrage kan leveren aan de...

  Lees meer

 • De Staat van het Onderwijs 2020

  hbo, wo | Afgerond | Inspectie van het Onderwijs

  In de Staat van het Onderwijs 2020 rapporteren wij over het functioneren van het onderwijsstelsel in het afgelopen jaar. Daarbij kijken we naar de kernfuncties van het onderwijs: allocatie (studenten opleiden voor een goede positie op de arbeidsmarkt), socialisatie (sociale en...

  Lees meer

 • De Staat van het Onderwijs 2021

  hbo, wo | Lopend | Inspectie van het Onderwijs

  De inspectie rapporteert jaarlijks haar bevindingen in de Staat van het Onderwijs. De inspectie maakt daarvoor gebruik van reeds beschikbare data, eigen onderzoek en onderzoek van derden. De Staat van het Onderwijs behandelt de kwaliteit van het Nederlandse onderwijsstelsel en de manier...

  Lees meer

 • De toekomst van vakmanschap in het beroepsonderwijs

  vo, mbo | Afgerond | 1 mei 2015 t/m 31 augustus 2017 | Maastricht University

  Specialistisch opgeleide mbo-vakmensen hebben de beste baankansen en aantrekkelijk werk. Dat is tegen de verwachting in: vaak wordt gedacht dat smal opgeleiden het moeilijker krijgen op de arbeidsmarkt naarmate ze ouder worden, omdat hun vaardigheden sneller verouderen.Vakmanschap...

  Lees meer

 • Differentiatie in ouderbetrokkenheid: het belang van thuis communiceren

  basisonderwijs | Afgerond | 1 september 2014 t/m 30 april 2019 | Vrije Universiteit Amsterdam

  ​​Uit onderzoek weten we dat de ontwikkeling van kinderen wordt bevorderd als ouders bij het onderwijs zijn betrokken. Bij ouderbetrokkenheid denken we vaak aan ouderparticipatie op school. Dit onderzoek gaat echter over thuisbetrokkenheid. Juist deze betrokkenheid van ouders thuis is...

  Lees meer

 • Doelgericht professionaliseren: formatieve toetscompetenties met effect

  vo | Afgerond | 1 september 2015 t/m 28 februari 2017 | Wageningen University & Research

  De potentiële kracht van formatief toetsen is inmiddels internationaal erkend, maar de empirische bewijzen en concrete implementatie in de onderwijspraktijk blijven moeilijk. Deze review heeft als kernvraag: Wat DOET de docent concreet in de klas als hij/zij effectieve formatieve...

  Lees meer

 • Effecten van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in het VO

  vo | Lopend | van 16 oktober 2020 | Vrije Universiteit Amsterdam

  De sluiting van VO-scholen om de verspreiding van COVID-19 te beperken heeft naar verwachting tot leerachterstanden geleid, bij in ieder geval een deel van de leerlingen. Om deze achterstand in te halen heeft het ministerie van OCW een subsidieregeling ingesteld waarmee scholen inhaal- en...

  Lees meer

 • Effecten van leesmotivatie-interventies. Uitkomsten van een meta-analyse

  basisonderwijs, vo, mbo | Afgerond | 1 september 2015 t/m 31 augustus 2016 | Erasmus Universiteit Rotterdam

  Veel kinderen zijn weinig gemotiveerd om te lezen. Omdat leesmotivatie is gerelateerd aan leesvaardigheid, is het belangrijk te zoeken naar effectieve manieren om de leesmotivatie van leerlingen te bevorderen. In deze overzichtsstudie geven we een beschrijving van leesmotivatie...

  Lees meer

 • Evaluatie van Covid19 inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in het PO en VVE

  basisonderwijs, vve | Lopend | van 16 oktober 2020 | Vrije Universiteit Amsterdam

  Als gevolg van COVID-19 gaven scholen tussen 16 maart en 8 juni vooral digitaal afstandsonderwijs en sloten VVE instellingen tijdelijk. Ontstane leer- en ontwikkelingsachterstanden moeten nu worden ingehaald; hiervoor kunnen onderwijsinstellingen subsidie aanvragen bij het ministerie van...

  Lees meer

 • Factoren bij het leren over natuur en natuurwetenschap.

  basisonderwijs | Lopend | van 1 november 2020 | Universiteit Utrecht
 • Family literacy-programma’s voor kinderen in achterstandssituaties

  vve, basisonderwijs | Afgerond | 1 februari 2018 t/m 31 maart 2019 | Erasmus Universiteit Rotterdam

  Veel kinderen, met name uit gezinnen met een lage sociaal-economische status (SES) en/of een migratieachtergrond, beginnen met beperkte ontluikende geletterde vaardigheden aan het onderwijs. Die achterblijvende vaardigheden hebben consequenties voor hun verdere lees- en schrijfontwikkeling...

  Lees meer

 • Geïntegreerde leergebieden en vakspecifieke terreinen in het voortgezet onderwijs

  vo | Afgerond | 1 september 2017 t/m 28 februari 2019 | Hogeschool van Amsterdam

  ​​In deze overzichtsstudie zijn drie vragen onderzocht op basis van voornamelijk internationale literatuur:Welke voor- en nadelen van geïntegreerd onderwijs worden vanuit de curriculumtheorie onderscheiden en in hoeverre zijn deze empirisch onderbouwd?Welke vormen van integratie zijn onder...

  Lees meer

 • Gelegenheid tot Leren – Opportunity To Learn (OTL)

  vo, mbo | Afgerond | 1 september 2015 t/m 31 mei 2016 | Oberon BV

  Opportunity to Learn open deur?Deze overzichtsstudie gaat over de effecten van de aansluiting van in het onderwijs aangeboden leerstof met de inhoud van examens en toetsen. In het vakjargon wordt deze aansluiting aangeduid met de term “Opportunity to Learn” (afgekort tot OTL), letterlijk...

  Lees meer

 • Het effect van studentgecentreerde leeromgevingen op de motivatie en intentie tot levenslang leren

  hbo, wo | Afgerond | 1 november 2015 t/m 28 februari 2017 | Universiteit Utrecht

  Student-gecentreerde leeromgevingen, zoals probleemgestuurd onderwijs (PGO), project-gestuurd onderwijs (PjGO) en casusgericht leren (CGL) worden vaak geïntroduceerd om de motivatie van leerlingen en studenten te verhogen. Het hoofddoel van deze overzichtsstudie is om te onderzoeken of...

  Lees meer

 • Het versterken van leiderschap van leraren in scholen

  basisonderwijs, vo, mbo | Afgerond | 1 september 2017 t/m 30 september 2019 | Hogeschool van Amsterdam

  Teacher leadership of het leiderschap van leraren komt steeds sprake ter sprake in discussies over het beroep van leraren. In het overzichtsartikel gaan we nader in op het concept teacher leadership, waarbij we verkennen waar de aandacht voor teacher leadership vandaan komt, hoe het begrip...

  Lees meer

 • Hoe kunnen leraren samenwerkend leren begeleiden?

  basisonderwijs, vo, mbo | Afgerond | 1 september 2015 t/m 31 december 2016 | Universiteit Utrecht

  Veel onderzoek naar samenwerkend leren richt zich op leerlingen: wat leren zij en hoe werken zij samen? Onderzoek dat zich richt op de rol van de leraar wordt minder vaak uitgevoerd, hoewel onderzoek laat zien dat het begeleiden van samenwerkend leren complex is. Zo blijkt bijvoorbeeld dat...

  Lees meer