Open voor aanvragen: Peil.onderwijs Leesvaardigheid einde (speciaal) basisonderwijs

Doel Peil.onderwijs Leesvaardigheid einde (speciaal) basisonderwijs

Voor deze subsidieronde kunnen aanvragen worden ingediend voor het uitvoeren van het peilingsonderzoek naar de leesvaardigheid van leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs en schoolverlaters speciaal basisonderwijs [1], mede in relatie tot de resultaten van de vorige peiling leesvaardigheid die door Cito is uitgevoerd [2]. Daarnaast dient het peilingsonderzoek zicht te geven op het onderwijsleerproces voor leesvaardigheid op basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs. Bijzonder aandachtspunt voor dit peilingsonderzoek is dat de afname zal worden gecombineerd met PIRLS (Progress in International Literacy Study), om het basisonderwijs minder te belasten met onderzoek en om de opbrengsten van beide peilingen te vergroten. Dit betekent dat het peilingsonderzoek in het basisonderwijs zal worden afgenomen op de scholen die deelnemen aan PIRLS 2021. Deze basisscholen nemen met al hun groepen 6 deel aan PIRLS en met al hun groepen 8 aan Peil.Leesvaardigheid. Van aanvragers wordt daarom verwacht dat ze nauw samenwerken met het Nederlandse PIRLS-consortium onder leiding van het Expertisecentrum Nederlands (EN) als uitvoerders van PIRLS Nederland.

Call for proposals en belangrijke data

Informatiebijeenkomst

Ter voorbereiding op de aanvraag vindt op 11 juni 2019 van 15:00-16:30 uur een informatiebijeenkomst plaats bij de Inspectie van het Onderwijs (Park Voorn 4, 3544 AC Utrecht) betreffende de verdeling van de werkzaamheden tussen het Nederlandse PIRLS-consortium en de mogelijke uitvoerders van het peilingsonderzoek.

Sorry. Dit formulier is niet langer beschikbaar.

[1] Met schoolverlaters wordt bedoeld: leerlingen uit het laatste leerjaar van het speciaal basisonderwijs die na dit schooljaar uitstromen naar (een vorm van) het voortgezet onderwijs.
[2] Kuhlemeier, H., Jolink, A., Krämer, I., Hemker, B., Jongen, I., Berkel, S. van, & Bechger, T. (2014). Balans van de leesvaardigheid in het basis- en speciaal basisonderwijs 2. Uitkomsten van de peilingen in 2011 en 2012 in groep 8, groep 5 en de eindgroep van het SBO. Arnhem: Cito