Ouderbetrokkenheid in vve en primair onderwijs – een overzicht

De betrokkenheid van ouders kan een belangrijke bijdrage leveren aan de leerresultaten van hun kinderen. Dit is overduidelijk aangetoond, in diverse onderzoeken. We weten ook het een en ander over wat ouders kunnen doen om die ontwikkeling te stimuleren. Minder duidelijk is hoe we ouders kunnen helpen hun betrokkenheid te vergroten. Maar we kennen inmiddels wel een aantal voorbeelden van succesvolle interventies.

Wil je alles weten, inclusief de geraadpleegde bronnen, download de PDF.

thuisbetrokkenheid + achtergond

Thuisbetrokkenheid helpt

Vooral van ouderbetrokkenheid thuis kunnen we effecten op leerlingresultaten verwachten. Ouderbetrokkenheid thuis noemen we ook wel ‘thuisbetrokkenheid’. Effectieve vormen van thuisbetrokkenheid bij jonge kinderen zijn voorlezen, bezoek aan de bibliotheken en educatieve spelletjes. Als kinderen ouder worden, helpen gesprekken en discussies over school. In het algemeen geldt: belangstelling werkt positief, bemoeizucht negatief.

» Meer lezen

achterstandsgezin + achtergrond

Ouderbetrokkenheid in gezinnen met sociaal-economische achterstand

Veel initiatieven om ouderbetrokkenheid te vergroten zijn gericht op gezinnen met een sociaal-economisch zwakkere positie. Het doel is onderwijsachterstanden van de kinderen te voorkomen of verkleinen. Onderzoek laat zien dat ouderbetrokkenheid daar inderdaad een belangrijke bijdrage aan kan leveren, juist binnen deze gezinnen. Bij ouders is er een grote bereidheid om hun kinderen te ondersteunen. Ze hebben doorgaans positieve verwachtingen van hun schoolcarrière. Meer dan de school soms van hen verwacht.

» Meer lezen

voorschools + achtergrond

Voor- en vroegschoolse educatie: gezinsgerichte programma’s

Gezinsgerichte programma’s zijn bedoeld om de thuisbetrokkenheid te stimuleren van ouders met jonge kinderen, van 2 tot en met 5 jaar. Uit internationale overzichtsstudies weten we dat deze programma’s effect hebben, maar de grootte daarvan valt tegen. Dat blijkt ook in de Nederlandse situatie. Een verklaring daarvoor is dat de implementatie van deze programma’s niet optimaal is.

» Meer lezen

dialoog + achtergrond

Leergemeenschappen stimuleren dialoog tussen ouders en school

Ouders en leraren kunnen samenwerken in ‘leergemeenschappen’, waarin ze van gedachten wisselen over de onderlinge samenwerking. Met de leergemeenschappen zijn in twee NRO-projecten positieve ervaringen opgedaan. Ze bevorderen de dialoog tussen ouders en school. Effecten op de ontwikkeling van de kinderen zijn er in het ene geval wel, in het andere niet.

» Meer lezen

gerichte interventie + achtergrond

Gerichte interventies zijn beloftevol

Uit studies wordt steeds duidelijker dat een gerichte aanpak beloftevol is. Voor jonge kinderen is voorlezen een effectieve interventie op de korte termijn, bijvoorbeeld met het programma de VoorleesExpress. Of het project leidt tot gedragsverandering bij ouders is nog de vraag. Interactief voorlezen is een complexe vaardigheid. Een andere beloftevolle interventie is het trainen van interactie-vaardigheden van ouders door hen actief leren te laten leren aan de hand van modeling, rollenspelen en interactieve discussies.

» Meer lezen

NRO-studies naar ouderbetrokkenheid

Het NRO heeft in de periode 2014-2019 een programma Ouderbetrokkenheid gefinancierd. Een van de vragen binnen dit programma was: hoe kan de betrokkenheid van ouders bij school bevorderd worden, zodat hierdoor de ontwikkeling van hun kinderen gestimuleerd wordt. Binnen dit onderzoeksprogramma zijn twee studies verricht naar ‘differentiatie in ouderbetrokkenheid’:

  • ‘Ouderbetrokkenheid in de voor- en vroegschoolse educatie’ van de Erasmus Universiteit te Rotterdam
  • ‘Thuis in school’ van de Vrije Universiteit te Amsterdam

» Meer lezen

Wil je alles weten, inclusief de geraadpleegde bronnen, download de PDF.