Peilingsonderzoeken rekenen-wiskunde en schrijfvaardigheid van start

Het NRO heeft subsidie toegekend aan twee peilingsonderzoeken die worden uitgevoerd aan het einde van het (speciaal) basisonderwijs: één voor rekenen-wiskunde en één voor schrijfvaardigheid.

De peilingen richten zich op de leergebieden die onderscheiden worden in de kerndoelen. Ze vinden beide plaats in groep 8 van het basisonderwijs en/of bij schoolverlaters in het speciaal (basis)onderwijs.

Gedurende het onderzoek doen de uitvoerders nieuwe kennis op over bijvoorbeeld factoren die bijdragen aan goede leerlingprestaties en over beoordelingsinstrumenten. Zij zullen deze kennis ook beschikbaar stellen aan onder meer lerarenopleiders, vakleraren en vakcoördinatoren.

Gehonoreerde projecten

Peil.onderwijs rekenen-wiskunde einde (speciaal) basisonderwijs

  • Project onder leiding van drs. M. Buisman (Kohnstamm Instituut)
  • Consortiumpartners: KPC Groep, Cito, Universiteit Leiden
  • Budget € 310.000
  • Looptijd: 2018-2021.

In dit peilingsonderzoek wordt informatie verzameld over de leerlingprestaties ten aanzien van het Referentiekader rekenen (Expertgroep doorlopende leerlijnen taal en rekenen, 2009). Gekeken wordt naar alle vier domeinen uit het Referentiekader (getallen, verhoudingen, meten en meetkunde, en verbanden) en daarbinnen naar een aantal specifieke subdomeinen en rekenonderwerpen. De onderzoekers zullen de peiling uitvoeren op 200 basisscholen en 50 sbo-scholen, en werken samen met de uitvoerders van het TIMSS-onderzoek.

Peil.onderwijs schrijfvaardigheid einde (speciaal) basisonderwijs

  • Project onder leiding van prof. dr. C.M. Glopper (RUG)
  • Consortiumpartner: Universiteit van Amsterdam (Kohnstamm Instituut), Universiteit Utrecht, NHL Hogeschool
  • Budget € 450.0000
  • Looptijd: 2018-2019

In dit peilingsonderzoek wordt informatie verzameld over de leerlingprestaties op 1) tekstfuncties, 2) kenmerken van de taakuitvoering en onderwijsleerproces en 3) de achtergrondkenmerken van de deelnemende leerlingen. De onderzoekers zetten enkele nieuwe methoden en technieken in. Ze zoeken deelname van 100 scholen voor basisonderwijs en 53 scholen voor speciaal basisonderwijs.

Peilingsonderzoeken via het NRO

Peilingsonderzoeken bieden in de volle breedte zicht op leerlingresultaten, ontwikkelingen in resultaten, en resultaten in relatie tot het onderwijsleerproces (aanbod, tijd en kwaliteit). Peil.onderwijs (“peil-punt-onderwijs”) heeft betrekking op hetgeen leerlingen kennen en kunnen. Het gaat om kennis, vaardigheden en houding en kan zowel het leerproces als het leerresultaat betreffen.

Het onderzoeksbudget voor Peil.onderwijs is afkomstig van de Inspectie van het Onderwijs en wordt sinds 2016 via het NRO uitgezet.

» Peil.Onderwijs