Persoonsgebonden beurzen beschikbaar gesteld aan Schoolleiders VO voor aanpak lerarentekort

In het kader van het Schoolleider Innovatie Ontwikkelfonds (SIOF) zijn twaalf persoonsgebonden beurzen beschikbaar gesteld aan schoolleiders in het voortgezet onderwijs zodat zij hun plan om hun onderwijs anders te organiseren in de aanpak van het lerarentekort kunnen gaan uitvoeren. Schoolleiders spelen een belangrijke rol bij het op gang brengen en houden van de schoolontwikkeling en innovatie. Als kartrekker, als inspirator of facilitator en als degene die de dagelijkse vertaling maakt van beleid naar de klas, is de schoolleider onmisbaar bij innovatie en ontwikkeling in de school. Toch blijkt de dagelijkse realiteit vaak weerbarstig en blijven mooie en goede plannen soms op de plank liggen. Vaak genoemde oorzaken zijn een gebrek aan tijd, geld en focus. Deze beurzen, met een waarde van €15.000,- stellen de schoolleiders in staat om deze plannen daadwerkelijk ten uitvoer te brengen.

De gehonoreerde projecten zijn:

Mw. Heere (College Den Hulster, Venlo)

Interne communicatie

Dit innovatieproject beschrijft hoe medewerkers zich door de interne communicatie structuur en de toepassing daarvan ondersteund voelen in hun werk en als collega’s functioneren. Het project helpt mij als schoolleider het interne communicatiebeleid te ontwikkelen, te innoveren en te communiceren met mijn medewerkers. Ik werk tijdens het project aan de randvoorwaarden voor de implementatie in de praktijk. Ik zelf, een HR adviseur, 6 docenten gaan informatie op halen vanuit alle geledingen. Middels teamsessies, interviews, ontwikkelmiddagen en een HR scan. Het zal ons een spiegel voorhouden van de actuele staat van het interne communicatiebeleid, de uitvoering en de resultaten ervan. Na analyse gaan wij als werkgroep aan de slag om het interne communicatiebeleid beter te laten bijdragen aan het realiseren van werkplezier, eigenaarschap en werkdrukverlaging. Met dit project, de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep/ werkgeverschap positief beïnvloeden!​

Mw. Stroethoff (Altra College, Haarlemmer)

Gepersonaliseerd Leren VSO

Het Altra College Haarlemmermeer biedt Voortgezet Passend Onderwijs voor leerlingen die niet (meer) terecht kunnen in het reguliere VO, afkomstig uit de regio Amstelland en de Meerlanden. Onze visie is om elke leerling uit de regio een passend onderwijs traject te kunnen aanbieden, zodat de leerling thuis/nabij onderwijs kan volgen en niet meer naar een andere regio hoeft te reizen. Van vmbo Bb tot en met Vwo, inclusief arbeidstoeleidingstrajecten. Hoe doen we dat in een school met 90 leerlingen, zonder de kwaliteit van het onderwijs te verliezen. Wij geloven in de kracht van gepersonaliseerd leren en gaan de transitie inzetten naar maatwerk en gepersonaliseerd leren!​

Mw. Aan den Boom (Prinsentuin, Andel)

Hybride docenten binnen de context van betekenisvolle authentieke complexe leeromgevingen

Op Curio prinsentuin Andel zijn we in schooljaar 2019/2020 van start gegaan met een nieuw onderwijsconcept. Een van de opbrengsten is het werken in grotere heterogene groepen die door meerdere coaches begeleid worden.

Hierbij maken de coaches gebruik van elkaars kwaliteiten en versterken ze elkaar in hun professionele ontwikkeling. Dit resulteert in een verlaging van de werkdruk. Bovendien leren leerlingen ook buiten de school in authentieke leeromgevingen; hierdoor doet de leerling een gedeelte van zijn vakkennis op bij bedrijven. Zodoende is niet alleen de docent meer verantwoordelijk voor het leerproces, maar ook de leerling zelf.

Mw. de Adelhart Toorop (Spring High, Espritscholen, Amsterdam)

Broedplaats Spring High

Binnen dit project onderzoeken wij of het mogelijk is om binnen onze leergemeenschap werkplekken aan ouders en andere belangstellende aan te bieden in ruil voor tijd om bij te dragen aan het leren en ontwikkelen van onze leerlingen, docententeam en school. Anderen kunnen in een broedplaats-actie omgevingen gebruik maken van wifi, werkplek, warmte en energie tegen betaling van een bijdrage in tijd.

Zo hopen wij anderen de pracht en kracht van een school te laten zien, ze te verleiden om een overstap naar het onderwijs te maken, te onderzoeken onderwijs anders te organiseren door gebruik te maken van andere mensen dan alleen bevoegde leraren, werkdruk bij leraren te verminderen.

Mw. Van den Berg (Thorbecke Voortgezet Onderwijs, Nieuwerkerk aan den IJssel)

Leren; maatwerk leerling én docenten

Maatwerk in het leren wordt steeds belangrijker, in een tijd waarin het aanbod van docenten afneemt.
Ondersteuning waar nodig en excelleren waar het kan.
Hoe richt je een schoolorganisatie in, zodanig dat leren niet altijd in de aanwezigheid van een bevoegd docent hoeft plaats te vinden?
Wanneer een deel van de begeleiding van het lesprogramma kan worden overgenomen door anderen creëer je ruimte bij docenten.
Ruimte voor het ontwikkelen van een nieuw, minder docent gestuurd curriculum.
Wanneer de tijd die vrijkomt kan worden ingezet om nieuw onderwijstalent op te leiden en te begeleiden, ontstaat er leren voor leerling én docent.​

Mw. Van der garde (Gerrit van der Veen College, Amsterdam)

Begeleiding nieuwe docenten

Door bezuinigingen is er dit schooljaar minder geld om nieuwe docenten goed te begeleiden, terwijl er een tekort aan leraren is. In de afgelopen jaren zijn er initiatieven geweest vanuit de opleidingsschool om startende docenten intensief te begeleiden. Ervaren docenten kijken in de les bij startende docenten en voeren gesprekken n.a.v. een icalt formulier om de ontwikkeling in kaart te brengen en de ervaren docenten ondersteunen de startende docenten. Samen wordt er ook een toolbox ontwikkeld waar docenten uit kunnen putten tijdens de lessen voor hun klassenmanagement en om hun pedagogische en didactische kwaliteiten te verbeteren. De toolbox past goed bij de school en sluit aan bij ‘een goede les’ en de GVC ontwerpprincipes die dit jaar herijkt worden.​​

Mw. Everts (CSG Liudger Raai, Drachten)

Horizontale loopbaanmogelijkheden

De schoolleiding van CSG Liudger locatie Raai vindt het belangrijk dat het ontwikkelperspectief van docenten ruimte krijgt, zodat docentschap aantrekkelijk is en blijft: horizontale loopbaanmogelijkheden.

Ontwikkelingsgerichte docenten gaan naast hun lesgevende taak andere taken vervullen waarbij ze gestimuleerd worden om zich te verdiepen en te ontplooien.  Om deze taak te kunnen uitvoeren vertonen ze leiderschap op basis van expertise en affiniteit.

We plegen interventies in de domeinen:

 • Het ondersteunen en leren van leerlingen: Een mentorteam-verantwoordelijke toont initiatief om mentoren bijeen te roepen en leerlingen, activiteiten en ontwikkelingen te bespreken. Het mentorteam ontwikkelt en implementeert plannen.
 • Het ontwikkelen van onderwijs: Leden van onderwijsontwikkelteams brengen de teams en vaksecties op de hoogte van de plannen en ontwikkelingen en ontvangen feedback en input van hen voor de ontwikkelingen. De ontwikkelteams stimuleren het in de praktijk brengen van proeftuinen, waarvan de uitkomsten vervolgens vertaald wordt naar beleid en het implementeren van beleid.

Dhr. Houtsma (Aeres VMBO en MBO, Almere)

Eigenaarschap (in het kwadraat)

Er is een ambitieus schoolplan geformuleerd waarin enorm veel aandacht aan talenten en mogelijkheden van leerlingen wordt geschonken en waarbij aangesloten en ingegaan wordt bij en op de motivatie van de leerling. Veel meer ruimte voor eigenaarschap bij leerlingen. (Ook bij VMBO leerlingen is dit goed mogelijk!)

Echter,…  je kunt dit alleen maar doen is mijn stellige overtuiging als je zelf als docent ook ruimte en m.n. vertrouwen krijgt om ook invulling te (kunnen) geven aan je eigen eigenaarschap.

Eigenaarschap ontstaat niet vanzelf. Ook hierin zullen collega’s ondersteund moeten worden

Ik gebruik de organisatiestructuur van de school om hier planmatig aan te werken.

Mw. Scheres (Citaverde College Horst, Hegelsom)

Leerarrangementen extra thuisnabij doe je samen in een krimpregio

Door intensief samen te werken met de partnerscholen VO en VSO richten we een gezamenlijk ondersteuningsstructuur in en ontwikkelen we maatwerk in leerarrangementen van VO t.m. entree mbo. Leerlingen kunnen delen van het traject volgen en op elk moment weer instromen in het reguliere onderwijs of stromen dan weer door naar mbo niveau 2 of werk.
Doel van de samenwerking:
Verbinding met ketenpartners: VO, MBO-VSO – Gemeentes waardoor expertise naar het kind gebracht wordt.
Vanuit de samenwerking richt elke school eigen begeleidingsstructuur in. Expertiseontwikkeling om de kwaliteit van onderwijspersoneel te borgen en te ontwikkelen in de regio.

Dhr. Roelofs (Clusius College, Amsterdam)

Begeleiding startende leraren

Begeleidingstrajecten op Clusius college 2019 / 2020

Bij deze een overzicht van de begeleidingstrajecten binnen het Clusius College, schooljaar 2019/2020

In het reguliere aanbod zit al veel aan sociale vaardigheden en ontwikkeling wat aan alle leerlingen wordt aangeboden (Kanjertraining, Studievaardigheden, Liefde is…, Lang leve de Liefde, Sexting and Grooming, Frisse Start, Jellinek Preventie, GGD screening Jij en je gezondheid).

En soms is er wat extra’s bij nodig. Dat kan op verschillende gebieden een vraag om ondersteuning betekenen. We hebben daarom een breed scala aan korte en ook langere trajecten voor extra hulp en begeleiding.

Als er signalen zijn, dat er extra inzet nodig is, dan wordt dat gemeld bij het zorgteam. Daar wordt besproken welk traject eventueel passend zou zijn. Dit schooljaar hebben wij de volgende faciliteiten vanuit school:

 1. Rots en Watertraining (leerjaar 1) internaliserende problematiek op school door gecertificeerde medewerkers Clusius (start nog onbekend)
 2. MySchoolCoach, coaching vanuit Dock voor individuele leerlingen (start sept 2019, gehele jaar door, onbeperkt aantal plekken)
 3. Huiswerkbegeleiding extern bij Dock (verschillende locaties) (start okt 2019, beperkte plekken, gehele jaar door)
  Ouders dienen zijn of haar kind zelf aan te melden bij Dock
 4. Huiswerkbegeleiding op school in kleine groep  (start sept 2019, gehele jaar door)
 5. Trajectklas intern: max 6 tot 8 leerlingen
 6. Steunlessen op school op alle vakgebieden (start sept 2019, gehele jaar door)
 7. Sociale Vaardigheidstraining door Altra leerjaar 2 en 3(max 8 leerlingen start okt/2019)
 8. Agressie – regulatie training door Altra (max 6 leerlingen, start jan 2020)
 9. Examen Faalangstreductietraining max 12 leerlingen door Altra, start eind januari 2020, 6 bijeenkomsten) Alleen voor vierde klas
 10. Begeleidingsgesprekken door leerlingbegeleider (Sheila) op school (miv sept 2019; 8 leerlingen)
 11. Begeleidingsgesprekken door stagiaire Pedagogiek, Marielle (miv sept 2019, 6 a 10 plekken)
 12. OKA (ouder-kind-adviseur Jan Tegenbosch) of psycholoog vanuit het OKA-team (miv sept 2019 4 leerlingen) Gehele jaar door
 13. Goal coaches voor individuele leerlingen (gehele jaar door, beperkt aantal plekken)
 14. Positief coachen in de klas voor leerlingen en docenten door Altra ( Christiane Vinken)op school (sept 2019, gehele jaar door 3 klassen, mentoren en docenten plus teamtraining)
 15. Observaties/testen door leerlingbegeleider/psycholoog op school , Sheila (start 2019, gehele jaar door 3 leerlingen)
 16. Weekendacademie: start sept 2019, gehele jaar door / Grote oversteek start basisschool en  eerste 2 periodes vo. 10 plekken
 17. Amsterdamse Academie: didactische bijles (start sept 2019, max 5 leerlingen

Dhr. Mourik (Penta college CSG, Hoogvliet)

Werven van nieuwe docenten

Ons project bestaat uit het intensief begteleiden van nieuwe jonge docenten. Docenten die net afgestudeerd zijn geven wij een kans binnen onze school om zich verder te ontwikkelen met begeleiding van een algemeen coach en een goede vakdocent. De vakdocent is een docent die wij (schoolleiding) als voorbeeld ​zien zoals de docent van deze tijd zou moeten zijn. Met nadruk op differentiëren en didactische vernieuwing. Het is ook bedoeld om de nieuwe onervaren docent niet los te laten in de school maar juist wegwijs te maken en een buddy te geven waar hij met al zijn vragen terecht kan. Er is een keer in de week een gesprek met de algemeen coach.​

Dhr. Van der Drift (De Mavo VOS, Vlaardingen)

Een nieuwe praktijk op De Mavo VOS

Op De Mavo Vos in Vlaardingen zijn wij 5 jaar geleden gestart met een onderwijs innovatie genaamd Béta Challenge Programma. Hiervoor hebben wij geen geschikte docenten kunnen vinden binnen het aanbod op de arbeidsmarkt. Wij hebben dit jaar besloten om zelf docenten om te laten scholen, hierdoor kunnen wij deze docenten behouden en een duurzame investering in hen doen. Daarnaast wordt het Béta Challenge lokaal zo ingericht dat hier een klas veilig kan worden gewerkt door één klas onder leiding van één docent. Hierdoor hebben wij geen aparte TOA of tweede docent nodig.​