Petra Husmann-Verweij (OBS De Boeier, Lelystad) – Rekengesprekken voeren

Leerlingen zijn de kenner van hun eigen onderwijsbehoeften (Pameijer, Beukering & Lange, 2009). Hierover met hen in gesprek gaan, levert dan ook veel informatie op. Door het houden van rekengesprekken met leerlingen krijg je als leerkracht gerichte informatie over het niveau waarop zij handelen. Dit geeft je handvatten om de instructie beter af te stemmen.

Hoe voer je goede rekengesprekken? In dit artikel wordt ingegaan op de kansen die er zijn als er rekengesprekken gevoerd worden aan de hand van het handelingsmodel en het drieslagmodel (Groenestijn, Borghouts & Janssen, 2011). Deze modellen worden aan de hand van voorbeelden uitgebreid beschreven. Uit het collectief praktijkonderzoek dat schooljaar 2015-2016 met 6 leerkrachten van de groepen 6, 7 en 8 is uitgevoerd, blijkt dat zowel leerkrachten als leerlingen enthousiast zijn over het voeren van rekengesprekken. Zij geven aan dit vaker te willen. Voer (reken)gesprekken met leerlingen, zij zijn de kenner van hun eigen onderwijsbehoeften!

Zie ook:

Husmann-Verweij P. “Rekengesprekken voeren”,  in: JSW, februari 2016 – pdf.

De jury:

“In dit project is een uitstekende vertaalslag gemaakt van wetenschappelijke inzichten (het drieslagmodel en handelingsmodel) naar de directe lespraktijk via het voeren van rekengesprekken. Dankzij het voeren van dergelijke gesprekken krijgt de leerkracht in korte tijd gerichte informatie over de manier waarop de leerling rekent. De docent analyseert en visualiseert samen met de leerling tegen welke rekenkundige problemen hij of zij aanloopt. De leraar kan vervolgens vaststellen bij welk onderdeel het probleem zich voordoet: bij de betekenisverlening, bij het uitrekenen of bij de reflectie. Structurele reflectie brengt de leerbehoeften en het leerproces van het kind in kaart. Dit geeft de leraren concrete handvatten om de instructie richting de leerling beter af te stemmen. Het handelingsmodel kan goed ingezet worden om de onderwijsbehoefte van het kind vast te stellen. Aan de hand van de toepassing van het drieslagmodel kan vervolgens geanalyseerd worden in hoeverre leerlingen probleemoplossend handelen bij contextopgaven.

De jury vindt dit succesvolle project een uitmuntend voorbeeld van een leerkracht die een waardevolle vertaling van onderzoek naar praktijk maakt. Er zijn indrukwekkende stappen gezet op het terrein van kennisdeling en kennisverspreiding. De jury vindt het geweldig dat Petra Husmann-Verweij haar inzichten met goede praktijkvoorbeelden heeft gepubliceerd in een landelijk vakblad, om zo ook rekendocenten van buiten de school te bereiken. Ook juicht de jury toe dat leraren binnen dit project andere leraren van de groepen 3 tot en met 8 scholen, en dat de leraren het nut van onderzoek hebben ervaren. De jury hoopt van harte dat de toepassing uitgebreid kan worden naar andere vakken en naar het voortgezet onderwijs.”