Programma leerKRACHT doorbreekt eilandjescultuur

Leraren gaan meer samenwerken en hun kennis met elkaar delen wanneer gewerkt wordt met het programma leerKRACHT. Daardoor verbeteren zij hun onderwijs, zo blijkt uit NRO-onderzoek van Irma Heemskerk en Wouter Schenke.

Wat houdt het programma leerKRACHT in?

Kerngedachte in het programma is dat verbetering van het onderwijs ligt in ontwikkeling van leraren: leraren die van en met elkaar leren en samen het onderwijs stapsgewijs te verbeteren. LeerKRACHT bestaat uit de volgende kernonderdelen:

  • Lesbezoek: Lesobservaties van leraren bij elkaar.
  • Bordsessie: Teamsessies, bespreken van leerresultaten, doelen formuleren en verbeteracties afspreken.
  • Lesontwerp: Gezamenlijke voorbereiding van lessen, ervaringen uitwisselen en verbeteringen aanbrengen.

Het programma wordt aangeboden door stichting leerKRACHT. Het is in 2012 geïntroduceerd met een kleinschalige pilot. Inmiddels nemen circa 500 scholen deel aan dit programma. Het kan in een half jaar tot een jaar op een school worden uitgerold en vervolgens in de cultuur van de school worden ingebed. In leerKRACHT wordt gewerkt binnen ‘veranderteams’. Dit zijn de groepen waarin leraren met elkaar de kernonderdelen vormgeven.

Ervaringen peilen

De onderzoekers wilden vooral boven water krijgen wat de ervaringen zijn van leraren met leerKRACHT, en wat het programma oplevert voor hun kennisontwikkeling en voor kennisdeling binnen het team en daarbuiten. Dat deden ze door op vijf scholen voor voortgezet onderwijs die al enkele jaren werken met het programma, vragenlijstonderzoek te doen en groepsgesprekken te voeren.

Kennisontwikkeling

Leraren vinden leerKRACHT belangrijk voor hun kennisontwikkeling, met name waar het gaat om praktisch toepasbare kennis op het gebied van pedagogisch-didactisch handelen. Leraren zien ook een ontwikkeling van hun persoonlijke vaardigheden, zoals samenwerken en feedback geven. Een leraar geeft hierbij als voorbeeld dat hij geleerd heeft te werken met lesdoelen en verschillende werkvormen. Leraren vinden dat leerKRACHT geen duidelijke bijdrage levert aan hun vakkennis en theoretische kennis.

Kennisdeling

Leraren zijn meestal individueel bezig met het

onderwijs, maar door leerKRACHT zien leraren meer overleg en samenwerking ontstaan en worden lesbezoeken meer vanzelfsprekend.

Ook zien leraren een meer open cultuur, meer onderling vertrouwen en een goede sfeer ontstaan. Leraren werken nu vaker sectiebreed: onderbouw- en bovenbouwleraren hebben meer contact, wat zorgt voor een doorlopende lijn in de lesstof en werkwijze. Dat is winst. Daarnaast hebben leraren behoefte aan schoolbrede kennisdeling. Het is belangrijk om goede manieren te vinden om dit te organiseren en te faciliteren en ook te zorgen voor delen en ontwikkelen van vakkennis, theoretische kennis en onderzoekskennis, aldus de onderzoekers.

Meer informatie