Rectificatie voor call for proposals Comenius Senior Fellows en Comenius Leadership Fellows gepubliceerd

Op 26 juni 2019 zijn in de Staatscourant de call for proposals Comeniusprogramma Senior Fellows en Leadership Fellows gepubliceerd. Zoals eerder vermeld (op voorlichtingsactiviteiten over het Comeniusprogramma, FAQ op de NRO-website) is er voor de rondes Comenius Senior Fellows en Comenius Leadership Fellows een limiet gesteld aan het aantal aanvragen dat kan worden ingediend. In de ronde Comenius Senior Fellows kan per faculteit één aanvraag worden ingediend. In de ronde Comenius Leadership Fellows kan per instelling één aanvraag worden ingediend. Deze voorwaarden stonden niet duidelijk vermeld in de calls for proposals van dit jaar. Daarom heeft het NRO een rectificatie van beide calls in de Staatscourant geplaatst. De herziene versie van de calls for proposal kunt u vinden op de financieringspagina van NWO. Het bureau biedt zijn excuses aan voor de mogelijke verwarring die deze fout heeft veroorzaakt.

De rectificaties betreffen onderstaande passages:

In paragraaf 3.1 (‘Wie kan aanvragen’) is per abuis de volgende tekst niet opgenomen:

Comenius Senior Fellows

“Per faculteit [7],[8] kan één aanvraag worden ingediend. De decaan en/of faculteitsdirecteur onderschrijft de aanvraag met een inhoudelijke aanbeveling en de verklaring dat de projectleider bij toekenning voldoende ruimte geboden zal worden het project tot uitvoering te brengen.”

» Naar de NWO-financieringspagina van Comenius Senior Fellows

Comenius Leadership Fellows

In paragraaf 3.1 (‘Wie kan aanvragen’) is per abuis de volgende tekst niet opgenomen:

“Per instelling kan één Leadership Fellow-aanvraag worden ingediend. Het College van Bestuur onderschrijft het voorstel met een inhoudelijke aanbeveling en de verklaring dat de projectleider en het projectteam bij toekenning voldoende ruimte geboden zal worden het project tot uitvoering te brengen.”

» Naar de NWO-financieringspagina van Comenius Leadership Fellows

[7] In deze call for proposals wordt het woord ‘faculteit’ gehanteerd als meest gangbare term voor ‘organisatieonderdeel binnen een onderwijsinstelling dat in het organogram direct onder het College van Bestuur valt.’  Instellingen gebruiken verschillende benamingen voor deze onderwijsorganisatie-onderdelen, bijvoorbeeld ‘domein’, ‘instituut’ of ‘academie’. Interdisciplinaire onderwijscentra (zoals Centres of Expertise) die volledige onderwijsprogramma’s aanbieden, niet verbonden zijn aan één faculteit, maar rechtstreeks onder het College van Bestuur van de instelling gepositioneerd zijn, kunnen tevens maximaal één aanvraag indienen.

[8] Voor een aantal instellingen met een niet-klassieke organisatiestructuur zijn specifieke limieten opgesteld. Zie hiervoor de bijlage bij deze call for proposals.