Geïntegreerde voorzieningen voor specialistische onderwijszorg in samenwerkingsverbanden passend onderwijs (primair onderwijs)

In onderstaand rapport wordt verslag gedaan van een praktijkonderzoek naar initiatieven die zich richten op de samenwerking tussen het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs (cluster 3 en 4).

Er is een landelijke inventarisatie gedaan van samenwerkingsinitiatieven van scholen, met als doel de stand van zaken in kaart brengen en na te gaan welke ondersteuningsbehoeften er zijn. Daarnaast wordt een viertal initiatieven uitgebreid beschreven, met elkaar vergeleken (welke overeenkomsten en verschillen zijn er in de aanpak?) en de succesfactoren worden benoemd.

» Download ‘Geïntegreerde voorzieningen voor specialistische onderwijszorg in samenwerkingsverbanden passend onderwijs (primair onderwijs)‘ (PDF).

Dit onderzoek maakt deel uit van het NRO-onderzoeksprogramma Evaluatie Passend Onderwijs.