Subsidie toegekend voor onderzoek in voor- en vroegschoolse educatie

In het kader van het onderzoeksprogramma Onderwijsachterstandenbeleid, kent het NRO namens het ministerie van OCW een subsidie van 940.000 euro toe aan een quasi-experimenteel onderzoek in de voor- en vroegschoolse educatie (vve). In dit onderzoek zal gekeken worden naar de vraag of urenuitbreiding binnen de vve gevolgen heeft voor leerprestaties en sociale ongelijkheden, en in welke mate. Het onderzoek getiteld: “Effectstudie Voorschoolse Educatie: een natuurlijk experiment in Nederlandse gemeenten” onder leiding van dr. Thomas van Huizen van de Universiteit Utrecht zal de komende 4 jaar gaan lopen.

Het consortium, dat verder bestaat uit prof. dr. Paul Leseman, prof. dr. Janneke Plantenga en dr. IJsbrand Jepma, zal binnen 3 cohorten kijken naar de causale effecten van urenuitbreiding van vve van 10 uur naar 16 uur per week op latere educatieve, sociaal-economische, psychosociale en gezondheidsuitkomsten.

Vervolgens worden de mechanismen onderzocht: welke kinderen hebben vooral baat bij de uitbreiding van het urenaanbod? Bij welk niveau van kwaliteit sorteert de maatregel effect? Wordt het extra aanbod met name gebruikt door groepen die er weinig of veel baat bij hebben?

Ter afsluiting van het project zal in mei 2023 een tweedaags slotcongres worden georganiseerd waarbij er naast aandacht voor de resultaten zal worden ingegaan op de gebruikte methoden. Daarnaast staat dan de vraag centraal wat de onderzoeksuitkomsten impliceren voor de vormgeving en inrichting van voorschoolse educatie in Nederland en welke stappen er nodig zijn om de kansen van jonge doelgroepkinderen op school en later de arbeidsmarkt te vergroten.