Subsidie toegekend voor peilingsonderzoek Leesvaardigheid einde (speciaal) basisonderwijs

In het kader van het peilingsonderzoek Leesvaardigheid is subsidie toegekend aan een consortium bestaande uit onderzoekers van het Expertisecentrum Nederlands (EN), Radboud Universiteit, KBA Nijmegen en Cito.

Het peilingsonderzoek Leesvaardigheid heeft als doel het in kaart brengen van 1) de leesvaardigheid van leerlingen in groep 8 van het regulier basisonderwijs (bo) en van schoolverlaters in het speciaal basisonderwijs (sbo) en 2) het onderwijsleerproces binnen beide typen onderwijs (inclusief de verschillen en overeenkomsten). De centrale probleemstelling van het peilingsonderzoek Leesvaardigheid is: Welke kennis en vaardigheden hebben groep 8 leerlingen uit het regulier basisonderwijs en schoolverlaters uit het speciaal basisonderwijs op het gebied van leesvaardigheid en hoe ziet het onderwijsleerproces voor leesvaardigheid op deze scholen eruit?

De onderzoekers zullen de peiling uitvoeren op 150 basisscholen en 60 sbo-scholen, en werken samen met de uitvoerders van het PIRLS-onderzoek.

Peilingsonderzoeken via het NRO

Peilingsonderzoeken bieden in de volle breedte zicht op leerlingresultaten, ontwikkelingen in resultaten, en resultaten in relatie tot het onderwijsleerproces (aanbod, tijd en kwaliteit). Peil.onderwijs (“peil-punt-onderwijs”) heeft betrekking op hetgeen leerlingen kennen en kunnen. Het gaat om kennis, vaardigheden en houding en kan zowel het leerproces als het leerresultaat betreffen.

Het onderzoeksbudget voor Peil.onderwijs is afkomstig van de Inspectie van het Onderwijs en wordt sinds 2016 via het NRO uitgezet.