Subsidie voor onderzoek naar gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

In het kader van het onderzoeksprogramma Onderwijsachterstandenbeleid, kent het NRO namens het ministerie van OCW een subsidie van 211.500 euro toe aan een implementatie- en bestedingsonderzoek naar het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. Het onderzoek getiteld: “Monitor Implementatie en besteding van gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB)“ staat onder leiding van dr. IIsbrand Jepma van Sardes.

In dit onderzoek zal gekeken worden naar enerzijds de implementatie van de nieuwe eisen aan Voorschoolse Educatie (VE), en anderzijds de besteding van het GOAB-budget binnen gemeenten en aanbieders van VE in de periode 2019-2021.

Het consortium, dat verder bestaat uit dr. Wendy de Geus, dr. Coen van Rij en prof. dr. Eddie Denessen, zal eerst een implementatieonderzoek uitvoeren, waarbij de nadruk ligt op het in beeld brengen van de voortgang bij gemeenten en VE-aanbieders bij de invoering van beleidsmaatregelen van het Rijk en de effecten die de invoering heeft.

Vervolgens staat in een bestedingsonderzoek de besteding van middelen aan GOAB centraal. Hoeveel besteden gemeenten aan GOAB (waaronder VE), welke voorzieningen (prestaties) worden daarmee gerealiseerd en zijn mogelijke verschillen te duiden?

Tot slot zal er middels analyses een relatie gelegd worden tussen gegevens van het bestedingsonderzoek en het implementatieonderzoek. In kaart wordt gebracht of en in hoeverre het voorzieningenniveau (aanbod/kwaliteit VE) samenhangt met de door gemeenten beschikbaar gestelde middelen.