Onderzoek naar bestuurlijk vermogen en de werking van professionaliseringsprikkels in het voortgezet onderwijs toegekend

De Programmaraad voor Beleidsgericht Onderzoek van het NRO heeft subsidie toegekend aan een onderzoek naar het bestuurlijk vermogen en de werking van professionaliseringsprikkels in het voortgezet onderwijs. In totaal is 564.000 euro toegekend aan het onderzoek dat tot 2022 loopt.

Het onderzoek brengt door verschillende opeenvolgende deelstudies de stand van zaken met betrekking tot bestuurlijk vermogen en professionalisering in het voortgezet onderwijs in kaart.

Door secundaire analyses zal worden nagegaan in hoeverre besturen voor voortgezet onderwijs van elkaar verschillen in gerealiseerde onderwijskwaliteit.

Door literatuurstudie en interviews met deskundigen zal vervolgens worden geschetst welke professionaliseringprikkels in het voortgezet onderwijs voorkomen en waar ze toe leiden. De kern van het onderzoek bestaat uit een combinatie van een surveyonderzoek met (verkennende en verdiepende) casestudies. Onderzocht zal worden in hoeverre besturen beschikken over bestuurlijk vermogen, hoe ze reageren op externe professionaliseringsprikkels en hoe ze interne professionalisering vormgeven. Hierbij zullen de relaties tussen bestuurlijk vermogen, professionalisering en onderwijskwaliteit worden geanalyseerd en de invloed van bestuurlijke kenmerken worden nagegaan.

Door expertmeetings met vertegenwoordigers van beleid, praktijk en wetenschap zullen de onderzoekers uiteindelijk komen tot breed gedragen aanbevelingen voor het verbeteren van het voortgezet onderwijs.

Het onderzoek zal worden uitgevoerd door het volgende consortium:

Titel: Bestuurlijk vermogen en professionalisering in het voortgezet onderwijs

Samenstelling consortium:

  • Prof. dr. Roel Bosker (Rijksuniversiteit Groningen)
  • Prof. dr. Adrie Visscher (Universiteit Twente)
  • Dr. Gerry Reezigt (Rijksuniversiteit Groningen)
  • Dr. Lyset Rekers-Mombarg (Rijksuniversiteit Groningen)