NRO Subsidiekalender

Toelichting op de subsidiekalender
Sommige NRO-onderzoeksprogramma’s publiceren jaarlijks een call for proposals. Andere doen dat eenmalig. Deze subsidiekalender biedt een overzicht van wat u aan rondes kan verwachten van het NRO. Dat kan u helpen bij uw eigen planning. Het maakt het ook mogelijk om scherper te kiezen in welke ronde u wel een aanvraag wilt indienen, en welke niet.

Het NRO streeft ernaar om een periode van ongeveer acht weken aan te houden tussen de publicatie van een call for proposals en de sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen.

» bekijk de achtergronden bij NRO-onderwijsonderzoek
» read our granting information in English

Onderwijsachterstandenbeleid in de school

 • Thema/onderwerp: Het onderzoek dient enerzijds inzicht te geven in het integraal schoolbeleid dat scholen voeren om onderwijsachterstanden tegen te gaan en in de redeneerlijnen die hieraan ten grondslag liggen. Anderzijds moet het onderzoek inzicht bieden in de mate waarin de opgehaalde redeneerlijnen en het gevoerde onderwijsachterstandenbeleid gefundeerd zijn op wetenschappelijke inzichten. De scope van het onderzoek betreft het primair onderwijs.
 • Budget: € 200.000. Er zal één voorstel worden gehonoreerd.
 • (verwachte) publicatie: september 2020.
 • (verwachte) sluitingsdatum: intentieverklaringen: medio november 2020. Definitieve aanvragen: begin januari 2021.

Kortlopend Onderzoek Hoger Onderwijs 2020

 • Thema/onderwerp: het doel van deze subsidieronde is om voor een aantal actuele thema’s in het Hoger Onderwijs overzichtsstudies uit te voeren. In deze ronde wordt gebruikt gemaakt van de procedure urgent onderzoek. Registratie in de database is een voorwaarde om een aanvraag voor deze ronde in te kunnen dienen.
 • (verwachte) publicatie: september 2020.

Leven Lang Ontwikkelen – conceptueel kader

 • Thema/onderwerp: een review met als doel kennis die door beleid en praktijk gebruikt kan worden om een doorbraak te realiseren op het gebied van een leven lang ontwikkelen en een positieve en een sterke leercultuur tot stand te brengen. Een tweede doel is dat de opbrengsten (andere) onderzoekers in een later stadium (2021) in staat moeten stellen de resultaten van de beleidsinstrumenten vanuit de Rijksoverheid te monitoren. In deze ronde wordt mogelijk gebruikt gemaakt van de procedure urgent onderzoek. In dat geval is een actuele registratie in de database een voorwaarde om een aanvraag voor deze ronde in te kunnen dienen.
 • (verwachte) publicatie: september 2020.

Evaluatie pilots nieuwe leerweg vmbo

 • Thema/onderwerp: samen met het onderwijs werkt het ministerie van OCW aan een nieuwe leerweg in het vmbo met daarin een praktijkgericht programma voor alle leerlingen. De komende jaren worden er pilots uitgevoerd, nieuwe vakken ontwikkeld en wordt zeer waarschijnlijk het curriculum van bovenbouw en bijbehorende examinering aangepast; om uiteindelijk te komen tot een wetswijziging voor een nieuwe, samengevoegde leerweg. Het doel van deze call is een evaluatie van de pilots zodat duidelijk wordt in hoe verre (pilot-)scholen er in slagen vorm te geven aan de beoogde vernieuwing.
 • (verwachte) publicatie: na zomer 2020.

Beleidsgericht onderzoek ‘sturingsaanpak curriculum.nu’

 • Thema/onderwerp: (monitor-)onderzoek naar het proces van ‘curriculum.nu’.
 • (verwachte) publicatie: 2020.
 • (verwachte) sluitingsdatum: n.n.b.

Laatste update: 4 september 2020

Let op! De informatie op deze pagina is onder voorbehoud. Volg de actuele status van calls via de overzichtspagina, de NRO-nieuwsbrief, @hetNRO op Twitter of in uw RSS-feed.