NRO Subsidiekalender

Toelichting op de subsidiekalender
Sommige NRO-onderzoeksprogramma’s publiceren jaarlijks een call for proposals. Andere doen dat eenmalig. Deze subsidiekalender biedt een overzicht van wat u aan rondes kan verwachten van het NRO. Dat kan u helpen bij uw eigen planning. Het maakt het ook mogelijk om scherper te kiezen in welke ronde u wel een aanvraag wilt indienen, en welke niet.

Het NRO streeft ernaar om een periode van ongeveer acht weken aan te houden tussen de publicatie van een call for proposals en de sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen.

» bekijk de achtergronden bij NRO-onderwijsonderzoek
» read our granting information in English

Open modules in het primair en voortgezet onderwijs (NCO)

 • Thema/onderwerp: het doel van het NCO is om een databestand op te bouwen dat toonaangevend is en gebruikt kan worden voor zowel fundamenteel als beleidsgericht onderwijsonderzoek. Met de subsidieronde voor open modules beoogt de programmacommissie de NCO-database te verrijken: nieuwe data moeten worden verzameld die een waardevolle aanvulling vormen op de reeds beschikbare NCO-data.
 • Budget: het beschikbare budget voor deze subsidieronde bedraagt € 600.000. Er zal één voorstel worden gehonoreerd
 • (verwachte) publicatie: begin juli 2020
 • (verwachte) sluitingsdatum: na openstelling dienen intentieverklaringen uiterlijk 15 oktober 2020 om 14:00 uur en de definitieve aanvragen op 29 oktober 2020 om 14:00 uur te worden ingediend.

Intelligentieonderzoek ten behoeve van CBS-indicator onderwijsachterstanden

 • Thema/onderwerp: een meting bij ongeveer 20.000 leerlingen in groep 6. De uitkomst van de meting in combinatie met inhoudelijke analyses, wordt gebruikt voor de indicator waarmee achterstandsmiddelen worden toegekend aan basisscholen en gemeenten.
 • Budget: naar verwachting tussen de 750.000 en 1 miljoen euro. Het ministerie van OCW stelt middelen beschikbaar voor dit onderzoek.
 • (verwachte) publicatie: medio juli 2020
 • (verwachte) sluitingsdatum: begin september 2020

Kortlopend Onderzoek Hoger Onderwijs 2020

 • Thema/onderwerp: het doel van deze subsidieronde is om voor een aantal actuele thema’s in het Hoger Onderwijs overzichtsstudies uit te voeren. In deze ronde wordt gebruikt gemaakt van de procedure urgent onderzoek. Registratie in de database is een voorwaarde om een aanvraag voor deze ronde in te kunnen dienen.
 • (verwachte) publicatie: september 2020

Leven Lang Ontwikkelen – conceptueel kader

 • Thema/onderwerp: een review met als doel kennis die door beleid en praktijk gebruikt kan worden om een doorbraak te realiseren op het gebied van een leven lang ontwikkelen en een positieve en een sterke leercultuur tot stand te brengen. Een tweede doel is dat de opbrengsten (andere) onderzoekers in een later stadium (2021) in staat moeten stellen de resultaten van de beleidsinstrumenten vanuit de Rijksoverheid te monitoren. In deze ronde wordt mogelijk gebruikt gemaakt van de procedure urgent onderzoek. In dat geval is een actuele registratie in de database een voorwaarde om een aanvraag voor deze ronde in te kunnen dienen.
 • (verwachte) publicatie: september 2020

Evaluatie pilots nieuwe leerweg vmbo

 • Thema/onderwerp: samen met het onderwijs werkt het ministerie van OCW aan een nieuwe leerweg in het vmbo met daarin een praktijkgericht programma voor alle leerlingen. De komende jaren worden er pilots uitgevoerd, nieuwe vakken ontwikkeld en wordt zeer waarschijnlijk het curriculum van bovenbouw en bijbehorende examinering aangepast; om uiteindelijk te komen tot een wetswijziging voor een nieuwe, samengevoegde leerweg. Het doel van deze call is een evaluatie van de pilots zodat duidelijk wordt in hoe verre (pilot-)scholen er in slagen vorm te geven aan de beoogde vernieuwing.
 • (verwachte) publicatie: na zomer 2020

Beleidsgericht onderzoek ‘sturingsaanpak curriculum.nu’

 • Thema/onderwerp: (monitor-)onderzoek naar het proces van ‘curriculum.nu’
 • (verwachte) publicatie: 2020
 • (verwachte) sluitingsdatum: n.n.b.

Onderzoek onderwijsachterstandenbeleid ‘Onderzoek intelligentie primair onderwijs’

 • Thema/onderwerp: intelligentiemeting in het kader van de herijking van de onderwijsachterstandenindicator
 • (verwachte) publicatie: 2020
 • (verwachte) sluitingsdatum: n.n.b.

Laatste update: 2 juli 2020

Let op! De informatie op deze pagina is onder voorbehoud. Volg de actuele status van calls via de overzichtspagina, de NRO-nieuwsbrief, @hetNRO op Twitter of in uw RSS-feed.