Subsidies voor beleidsgericht onderwijsonderzoek

Het NRO onderscheidt vier soorten onderzoek: fundamenteel, beleidsgericht, praktijkgericht en een combinatie daarvan. Deze pagina gaat over beleidsgericht onderzoek.

Openstaande calls en deadlines
Een overzicht van alle openstaande calls voor beleidsgericht onderzoek vindt u hier. Subsidies in deze calls worden binnen het NRO toegekend door de Programmaraad voor Beleidsgericht Onderzoek (ProBO). De grote lijnen zijn uitgezet in het Onderzoeksprogramma Beleidsgericht Onderwijsonderzoek 2014-2016 (pdf).
Van eerdere calls vindt u hier een overzicht van alle afgeronde onderzoeksprojecten en van de lopende beleidsgerichte onderzoeksprojecten.

Het doel van beleidsgericht onderzoek
Beleidsgericht onderzoek van het NRO heeft als doel een wetenschappelijke onderbouwing van onderwijsbeleid te geven. Op grond van dat onderzoek kunnen beleidsmakers een bewustere keuze uit beleidsalternatieven maken. De onderzoeksvragen komen tot stand in samenspraak met het ministerie van OCW. Onder meer de Kennisagenda vormt een belangrijke basis voor beleidsgerichte vragen.
Beleidsgericht onderwijsonderzoek via het NRO is gericht op het terrein van het primair, voortgezet en hoger onderwijs.

Wie mag een aanvraag indienen?
Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend door Nederlandse universiteiten, niet-universitaire onderzoeksinstellingen, hbo-instellingen en lectoren. Als het meerwaarde heeft, kan een aanvraag ook worden ingediend namens een consortium van onderzoekers.

Soorten onderzoeksvoorstellen
Afhankelijk van de beleidsmatige vraag, kan een onderzoeksvoorstel onder andere de vorm hebben van:

  • wetenschappelijke begeleiding van een bepaalde vernieuwing (om de effectiviteit te beoordelen) of de voorbereiding van een in te voeren beleidsmaatregel gedurende één of meer jaren; 
  • langer durende evaluatie of voorbereidend traject;
  • het evalueren van beleidsindicatoren of de ontwikkeling van nieuwe indicatoren; 
  • reviewstudie of meta-analyse.

Procedure en beoordelingscriteria
De criteria die worden gehanteerd bij de beoordeling van subsidieaanvragen zijn:

  • Wetenschappelijke kwaliteit van de onderzoeksaanvraag; 
  • Betekenis voor het onderwijsbeleid: aansluiting bij en relevantie voor het beleid; 
  • Kwaliteit onderzoeker(s); 
  • Activiteiten rondom kennisverspreiding.

De beoordelingscommissies die de kwaliteit van de aanvragen beoordelen, bestaan uit wetenschappers en beleidsmakers.