Subsidies voor fundamenteel onderwijsonderzoek

Het NRO onderscheidt vier soorten onderzoek: fundamenteel, beleidsgericht, praktijkgericht en een combinatie daarvan. Deze pagina gaat over fundamenteel onderzoek.

Openstaande calls en deadlines
Een overzicht van alle openstaande calls voor fundamenteel onderzoek vindt u hier. Subsidies in deze calls worden binnen het NRO toegekend door de Programmaraad voor fundamenteel onderwijsonderzoek (PROO). De grote lijnen zijn uitgezet in het PROO Programma 2012-2015 (pdf) (English version).
Uit eerdere calls vindt u hier een overzicht van alle gefinancierde onderzoeksprojecten en van de verschenen review studies.

Hier kunt u ook de lijst Reference Expertise Educational Research codes (benodigd voor aanvragers in de ronde PROO SO 2017) downloaden.

Het doel van fundamenteel onderwijsonderzoek
Bij fundamenteel onderzoek gaat het om voorstellen die grensverleggend (‘nieuwsgierigheidsgedreven’) onderzoek opleveren. In conceptueel en in methodisch opzicht, maar ook qua impact op het beleid en de praktijk van het onderwijs. Daarbij zijn de volgende punten van belang:

1. Wetenschappelijke vernieuwing
Het gaat om projectvoorstellen die kapitaliseren op nieuwe methodische en theoretische ontwikkelingen en die een opzet bevatten voor in theorie verankerd onderzoek. Het voorstel en de conceptuele uitwerking moeten uitdagend zijn en goed zijn ingebed in internationale grensverleggende ontwikkelingen.

2. Praktijkkennis en gebruiksmogelijkheden
De uitkomsten van fundamenteel en strategisch onderwijsonderzoek moeten hun waarde ook in de praktijk kunnen bewijzen, ook al zal dat vaak pas op langere termijn zichtbaar zijn. Onderzoeksvoorstellen moeten dus ingaan op het praktisch gebruik van de uitkomsten.
Handleiding kennisbenutting fundamenteel onderzoek >>

3. Versterking van het Nederlandse onderwijsonderzoek
Het Nederlands onderwijs en het Nederlandse onderwijsonderzoek zijn gebaat bij promotie- en postdoc-onderzoek naar onderwijs. Dit versterkt de onderzoekinfrastructuur in Nederland.

Wie mag een aanvraag indienen?
Subsidie voor fundamenteel onderzoek kan worden aangevraagd door gepromoveerde onderzoekers met een aanstelling aan een Nederlandse (para)universitaire instelling of onderzoeksinstituut. Lectoren die bij hogescholen zijn aangesteld op het terrein van het onderwijsonderzoek, kunnen als medeaanvrager optreden.

Soorten onderzoeksvoorstellen
Bij het fundamenteel onderzoek zijn momenteel de volgende soorten onderzoeksvoorstellen gangbaar:
Samenhangende onderzoeksprojecten: een meerjarig thematisch onderzoeksprogramma;
Review studies: kortlopende, verkennende of overzichtsstudies van gepubliceerde en ongepubliceerde literatuur;
Internationaal vergelijkende studies: deze worden in samenspraak met het Ministerie van OCW geselecteerd. Op dit moment loopt bijvoorbeeld Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) en Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS).
Longitudinale dataverzameling: hierbij gaat het niet zozeer om onderzoek in strikte zin, maar om het verzamelen van data die vervolgens de basis voor nader onderzoek moeten vormen.  COOL5-18 is hiervan een voorbeeld.