Subsidies voor fundamenteel onderwijsonderzoek

Het NRO onderscheidt vier soorten onderzoek: fundamenteel, beleidsgericht, praktijkgericht en een combinatie daarvan. Deze pagina gaat over fundamenteel onderzoek.

Openstaande calls en deadlines
Een overzicht van alle openstaande calls voor fundamenteel onderzoek vindt u hier. Subsidies in deze calls worden binnen het NRO toegekend door de Programmaraad voor fundamenteel onderwijsonderzoek (PROO). De grote lijnen zijn uitgezet in het NRO-programma 2016-2019 (pdf). (English version).
Uit eerdere calls vindt u hier een overzicht van alle gefinancierde onderzoeksprojecten.

Het doel van fundamenteel onderwijsonderzoek
Bij fundamenteel onderzoek gaat het om voorstellen die grensverleggend (‘nieuwsgierigheidsgedreven’) onderzoek opleveren. In conceptueel en in methodisch opzicht, maar ook qua impact op het beleid en de praktijk van het onderwijs. Daarbij zijn de volgende punten van belang:

1. Wetenschappelijke vernieuwing
Het gaat om projectvoorstellen die kapitaliseren op nieuwe methodische en theoretische ontwikkelingen en die een opzet bevatten voor in theorie verankerd onderzoek. Het voorstel en de conceptuele uitwerking moeten uitdagend zijn en goed zijn ingebed in internationale grensverleggende ontwikkelingen.

2. Praktijkkennis en gebruiksmogelijkheden
De uitkomsten van fundamenteel en strategisch onderwijsonderzoek moeten hun waarde ook in de praktijk kunnen bewijzen, ook al zal dat vaak pas op langere termijn zichtbaar zijn. Onderzoeksvoorstellen moeten dus ingaan op het praktisch gebruik van de uitkomsten.
Handleiding kennisbenutting fundamenteel onderzoek >>

3. Versterking van het Nederlandse onderwijsonderzoek
Het Nederlands onderwijs en het Nederlandse onderwijsonderzoek zijn gebaat bij promotie- en postdoc-onderzoek naar onderwijs. Dit versterkt de onderzoekinfrastructuur in Nederland.

Wie mag een aanvraag indienen?
Subsidie voor fundamenteel onderzoek kan worden aangevraagd door gepromoveerde onderzoekers met een aanstelling aan een Nederlandse (para)universitaire instelling of onderzoeksinstituut. Lectoren die bij hogescholen zijn aangesteld op het terrein van het onderwijsonderzoek, kunnen als medeaanvrager optreden.

Soorten onderzoeksvoorstellen
Bij het fundamenteel onderzoek zijn momenteel de volgende soorten onderzoeksvoorstellen gangbaar:
Samenhangende onderzoeksprojecten: een meerjarig thematisch onderzoeksprogramma;
Postdocs in de onderwijswetenschappen: tweejarige onderzoeken voor recent gepromoveerde onderzoekers;
Overzichtsstudies: kortlopende, verkennende of overzichtsstudies van gepubliceerde en ongepubliceerde literatuur;
Internationaal vergelijkende studies: deze worden in samenspraak met het Ministerie van OCW geselecteerd. Op dit moment lopen bijvoorbeeld Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS), Programme for International Student Assessment (PISA), Teaching and Learning International Survey (TALIS) en International Civic & Citizenship education Study (ICCS).
Longitudinale dataverzameling: hierbij gaat het niet zozeer om onderzoek in strikte zin, maar om het verzamelen van data die vervolgens de basis voor nader onderzoek moeten vormen.  COOL5-18 is hiervan een voorbeeld, evenals de opvolger hiervan: het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO). Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) is in 2015 gestart om een brug te slaan tussen onderwijsveld en onderzoekveld. De twee hoofddoelen van het onderzoek zijn: 1.Zorgen dat de onderzoeksdruk op scholen afneemt en toch betrouwbaar onderzoek kan worden gedaan. 2.Zorgen dat scholen beter bruikbare gegevens en inzichten terugkrijgen voor hun deelname aan onderzoek.