Een voorstel voor praktijkgericht onderwijsonderzoek indienen, en dan?

Dien je een aanvraag in voor praktijkgericht onderwijsonderzoek? In deze animatie zie je welke stappen worden doorlopen nadat je je subsidieaanvraag hebt ingediend.

In grote lijnen verloopt het indienen van een praktijkgericht onderzoeksvoorstel bij het NRO als volgt:

1. Oproep tot indienen van onderzoeksvoorstellen
Het NRO stelt een ‘call for proposals’ open, oftewel een oproep tot indienen van onderzoeksvoorstellen. De call for proposals beschrijft onder andere over welk(e) onderwerp(en) het onderzoek moet gaan en aan welke eisen het onderzoek moet voldoen. Past jouw onderwerp niet in het onderwerp van de call? Dan is er misschien in een volgende ronde wel een mogelijkheid om aan te vragen. Wanneer een call is opengesteld vind je deze terug bij de deadlines. Vooraankondigingen en berichten over openstelling van nieuwe calls worden ook bekendgemaakt via @hetNRO op Twitter en in de NRO nieuwsbrief.

De complete call for proposals wordt altijd gepubliceerd op de website van NWO, op de zogeheten ‘financieringspagina’ die bij de subsidieronde hoort (overzicht van NRO-calls op de NWO-website). Op die pagina worden ook alle andere benodigde documenten gepubliceerd: formulieren, onderliggende informatie enzovoort.

Het NRO houdt er zo veel mogelijk rekening mee dat aanvragers voldoende tijd krijgen om een goed voorstel op te stellen, en dat er dus voldoende tijd zit tussen het openstellen van de call en de deadline voor het indienen van de aanvragen. Calls worden mede daarom vaak van tevoren aangekondigd op deze website.

! Een (subsidie)aanvraag indienen, een (onderzoeks- of project)voorstel indienen: dit zijn verschillende begrippen waarmee we in feite hetzelfde bedoelen.
! Een call for proposals, een call, een ronde, een (onderzoeks)programma: strikt genomen zijn er verschillen, maar de termen worden in de praktijk vaak door elkaar gebruikt.

2. Samenwerking in een consortium
Scholen en onderzoekers kunnen een consortium vormen. Gezamenlijk formuleert het consortium de vraag van de school en het bijpassende onderzoeksvoorstel. Binnen een consortium wordt één persoon aangewezen als hoofdaanvrager. Deze persoon is in principe voor het NRO de contactpersoon, zowel tijdens het proces waarin de aanvraag nog wordt beoordeeld, als wanneer het onderzoeksproject financiering ontvangt en het onderzoek loopt.

3a. Intentieverklaring
Bij bepaalde rondes, waaronder Kortlopend onderwijsonderzoek 2015 en Beroepsonderwijs 2015, moet je eerst een intentieverklaring indienen voordat je een volledige aanvraag kan indienen. Na de deadline van de intentieverklaring plaatst het NRO het aantal binnengekomen intentieverklaringen op de NRO-website. Wanneer blijkt dat voor een bepaald thema veel belangstelling bestaat, kunnen aanvragers overwegen om zich terug te trekken.

3b. Vooraanmelding
Bij bepaalde rondes, zoals Langlopend onderwijsonderzoek 2015, moet je eerst een beknopt voorstel indienen. Je krijgt dan advies of de aanvraag goed genoeg is om uit te werken tot een voorstel dat kans maakt op financiering. Deze vooraanmelding beoogt de tijdsinvestering van aanvragers te verminderen.

4. Indienen van de aanvraag
Het voorstel indienen doe je online, via het digitale loket van NWO: ISAAC. Hiervoor heeft de hoofdaanvrager een ISAAC-account nodig. Heeft diegene dat nog niet, dan is het raadzaam deze tijdig aan te vragen. In een specifieke call staat altijd hoe lang van te voren dit moet. (meer algemene informatie over ISAAC op de NWO-website).

5. Ontvankelijkheid: klopt de aanvraag?
Wanneer de deadline is verstreken en alle aanvragen binnen zijn, kijkt het NRO eerst of alles administratief in orde is: de controle op ontvankelijkheid. Als er bijvoorbeeld toch nog iets ontbreekt of het voorstel bestaat uit te veel woorden, dan krijg je de kans om dit te herstellen vóór de inhoudelijke beoordeling begint.

6. Eerste beoordeling
Je voorstel wordt beoordeeld door een aantal onafhankelijke deskundigen. Zij worden geselecteerd op basis van hun expertise. Deskundigen uit de onderwijspraktijk letten dan vooral op de relevantie voor scholen. Onderwijsonderzoekers bekijken met name of het voorstel wetenschappelijk goed in elkaar steekt. Hierbij zijn de beoordelingscriteria uit de call for proposals leidend.

7. Weerwoord
Soms kun je na deze beoordeling je voorstel verdedigen met een weerwoord. De hoofdaanvrager ontvangt hiervoor de richtlijnen.

8. Totaalbeoordeling door de beoordelingscommissie
Alle voorstellen worden door een beoordelingscommissie besproken, rekening houdend met de al uitgebrachte adviezen van de deskundigen en een eventueel weerwoord. De commissie kent aan elk voorstel een kwalificatie toe: ‘excellent’, ‘zeer goed’, ‘goed’ of ‘ontoereikend’. De commissie stelt een ranglijst op van alle voorstellen aan de hand van de kwalificaties. Het totaal vormt een advies voor honorering. Dit advies gaat naar de programmaraad van het NRO.

8. Besluit door de programmaraad
De programmaraad beslist ten slotte op basis van het advies van de commissie welke onderzoeksvoorstellen worden gefinancierd. Het aantal te honoreren voorstellen hangt af van het beschikbare budget.

9. Bekendmaking besluit aan de aanvragers
De aanvragers krijgen zo snel mogelijk bericht over toewijzing of afwijzing van hun voorstel. Het NRO stelt een nieuwsbericht op voor de NRO-website met daarin de gehonoreerde onderzoeksprojecten.

10. Uitvoering van het onderzoek
De uitvoerders van de gehonoreerde projecten gaan aan de slag.

U kunt aan deze toelichting geen rechten ontlenen.