Tien onderwijsinnovatieprojecten in het hoger onderwijs van start in 2017

Tirzah Schnater/ministerie van OCW

Tien docenten gaan hun visie en plannen voor onderwijsvernieuwing in het hoger onderwijs waarmaken. Dit doen zij met een Comenius Teaching Fellow-beurs van 50.000 euro, waarmee ze in hun eigen onderwijs een kleinschalige innovatie en verbetering kunnen doorvoeren. De tien projecten die dit jaar starten zijn gericht op het bevorderen van gelijke kansen voor alle studenten in het hoger onderwijs.

De Teaching Fellow-beurzen zijn op 6 maart 2017 uitgereikt door minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Comeniusprogramma

De Teaching Fellowprojecten hebben een looptijd van 12 tot 18 maanden. De projectleiders zijn over het algemeen jonge docenten met minimaal 2 jaar onderwijservaring. Vanaf 2018 wordt het Comeniusprogramma uitgebreid met beurzen voor Senior- en Leadershipfellows. Met deze beurzen kunnen ervaren docenten onderwijsinnovaties op grotere schaal doorvoeren. Het budget voor de beurzen wordt beschikbaar gesteld door het ministerie van OCW.

U vindt hieronder een beschrijving van de toegekende Comenius Teaching Fellow-beurzen, alfabetisch gerangschikt op achternaam van de aanvrager.

Mbo-toppers in hbo Social Work
Nursel Akdeniz (Saxion)
Dit project richt zich op de overgang van mbo naar hbo in het sociale domein. De projectleider gaat in samenwerking met het ROC Twente ‘niet-westerse’ studenten uit mbo en hbo én hun ouders interviewen over ouderbetrokkenheid, binding met de opleiding en studiesucces. Op basis van deze gesprekken zullen interventies voor studenten, opleiding of ouders ontwikkeld worden.

Schakelmodule deeltijdonderwijs Sociale Studies
Simone Boogaarts-de Bruin (HAN)
In de deeltijdopleiding Sociale Studies aan de HAN combineren studenten een baan in dit werkveld met hun hbo-opleiding. Wie geen baan heeft, heeft geen toegang tot de opleiding. Met de schakelmodule willen de projectleiders werkgevers en potentiële studenten aan elkaar koppelen. Een grotere diversiteit onder studenten zorgt bovendien voor een betere afspiegeling van de praktijk binnen de opleiding.

PowerHouse
Hester Brauer (HHS)
Studenten die een groot risico lopen op studie-uitval vinden elkaar in het PowerHouse. Docenten begeleiden de studenten, maar de studenten coachen vooral elkaar. Zo kunnen ze succesvol afstuderen. Na het succes van een kleinschalige pilot in 2015 wordt het programma nu voor meer studenten beschikbaar.

Studeren kun je leren
Anique de Bruin (UM)
In dit project wordt een training ontwikkeld waarmee studenten hun zelfstudievaardigheden kunnen testen en trainen. Veel studenten dénken wel te leren als ze studeren voor een tentamen, maar dit betekent niet altijd dat ze ook wérkelijk leren. In onderwijsonderzoek heet dat de ‘Ervaren leren/Werkelijk leren-paradox’. De projectleiders gebruiken deze inzichten om te zorgen dat studenten hun eigen studiestrategie begrijpen en kunnen verbeteren.

Discover your future@NHTV
Marjolein Hassink (NHTV)
Het project richt zich op studiekiezers die een opleiding aan de NHTV overwegen. Deelnemers doen een jaar lang werkervaring op in het werkveld van een aantal NHTV-opleidingen en combineren dit met vakinhoudelijke trainingen en workshops. De studiekiezers krijgen zo een realistisch beeld van het werk in deze sector, en van de opleiding.

Critical Development and Diversity Explorations (CDDE)
Mieke Lopes Cardozo (UvA)
In dit project gaan studenten van de RMA International Development Studies en de projectleider samen een nieuwe cursus opzetten. De docenten en studenten van deze opleiding vormen een zeer internationaal en cultureel diverse gemeenschap. Door de studenten zelf aan het roer te zetten in het ontwikkelen van een cursus, worden ze uitgedaagd actief na te denken over hun eigen specifieke leerbehoeften.

Diversity in Talents
Anna van Luijn (VU)
In dit project gaan studenten van de masteropleiding ‘Management, Policy Analysis and Entrepreneurship in the Health and Life Sciences’ zelf een arbeidsmarktoriëntatietraject over “Diversity in Talents” opzetten. Ze organiseren een seminar met keynote speakers, eigen presentaties en infostands van mogelijke werkgevers. Talentontwikkeling, professionele vaardigheden en aandacht voor culturele verschillen worden gecombineerd met het vormen van een professioneel netwerk.

Diversiteit in de medische (vervolg)opleiding
Maaike Muntinga (VUmc)
De geneeskundestudenten aan de VU vormen een zeer diverse groep, maar het standaardbeeld van ‘de arts’ in het ziekenhuis is vaak nog ‘wit’ en ‘mannelijk’. ‘Professioneel gedrag’ van een arts is vaak nog ‘neutraal, contextloos en gedepersonaliseerd’. Kan het ook anders? In dit project gaan co-assistenten, artsen-in-opleiding en specialisten met elkaar in gesprek over culturele diversiteit, inclusie en interculturele communicatie. Een kunstenares maakt op basis van de gesprekken een film. Die film wordt weer gebruikt voor verdere verspreiding van het gesprek binnen de ziekenhuizen. Het project is onderdeel van de leerlijn “Interculturalisatie en Diversiteit” van het VUmc.

Diversiteit en sociale inclusie in een buddy-project met jonge asielzoekers
Soemitro Poerbodipoero (HvA)
Dit project is een samenwerking tussen de opleiding Ergotherapie van de HvA en de organisatie New Dutch Connections (NDC), die (jonge) asielzoekers en Nederlanders met elkaar in contact brengt. Anders dan andere buddy-projecten tussen asielzoekers en Nederlandse studenten, wordt dit project gebruikt in de opleiding van de studenten ergotherapie, en draagt zo direct bij aan de vernieuwing en verbetering van hun onderwijs.

Toekomstige leerkrachten als fakkeldragers voor sociale gelijkheid
Inti Soeterik (UvA)
De Universitaire Pabo en het platform Amsterdam United ontwikkelen in dit project een nieuwe module over diversiteitsvraagstukken in het onderwijs. De module bereidt deze toekomstige juffen en meesters voor op lesgeven aan klassen en leerlingen met zeer diverse achtergronden.

» Meer informatie over het Comeniusprogramma