Tijd voor volgende stap in praktijkgericht onderwijsonderzoek door hbo-instellingen

Advies Stuurgroep Ondersteunend Programma Praktijkgericht Onderwijsonderzoek gepresenteerd aan het NRO en Regieorgaan SIA.

Het bestuur van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en de Programmaraad Praktijkgericht Onderzoek (PPO) van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek hebben met grote waardering en instemming kennisgenomen van het advies Praktijkgericht onderwijsonderzoek in wisselwerking. De stuurgroep van het Ondersteunend Programma Praktijkgericht Onderwijsonderzoek onder voorzitterschap van Lieteke van Vucht Tijssen, bood het rapport in juni aan.

Versterking kwaliteit en eigenheid

De stuurgroep constateert in het rapport dat praktijkgericht onderwijsonderzoek aan het hbo de afgelopen jaren heeft bijgedragen aan de kwaliteit van onderwijs en aan de wetenschappelijke kennisbasis op het gebied van onderwijs, en acht de tijd rijp voor een volgende stap. De impact van het onderzoek op de praktijk in po, vo, mbo en hbo-lerarenopleidingen kan versterkt worden. Dit in combinatie met een versterking van kwaliteit en eigenheid van praktijkgericht onderwijsonderzoek en een stevige inbreng in de wetenschappelijke kennisbasis.

Landelijke en regionale wisselwerking in werkplaatsen

In het toekomstbeeld dat de stuurgroep schetst is er een natuurlijk en duurzaam samenspel tussen enerzijds landelijke samenwerkingsverbanden van lectoren op een thema, en anderzijds lectoren, onderzoekers, lerarenteams en teams van lerarenopleiders in regionale samenwerkingsverbanden. Ieder werkt vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek.

Om dit te bereiken adviseert de stuurgroep aan beide regieorganen ‘Werkplaatsen Onderwijsonderzoek ‘23’ te faciliteren. In de werkplaatsen werken landelijke netwerken van lectoren samen met regionale samenwerkingsverbanden van hogescholen, andere onderzoeksinstellingen, po, vo, mbo en lerarenopleidingen aan het ontwikkelen, uitvoeren, evalueren en bijstellen van een onderzoeksprogramma met een specifiek thema.

Vervolg advies

Bestuurslid Henk Garretsen van Regieorgaan SIA is met name te spreken over de basisprincipes die ten grondslag liggen aan het advies, te weten het centraal stellen van de vraaggerichtheid van onderzoek en het principe dat praktijk en onderzoek gelijkwaardige partners zijn; beide partijen investeren en profiteren van de opbrengsten. “Ik vind het een pluspunt dat het advies is gericht op structurele en langdurige samenwerking.”

Kitty Oirbons en Quinta Kools van de NRO Programmaraad voor Praktijkgericht Onderwijsonderzoek zijn positief over het feit dat de stuurgroep adviseert om (het verbinden van) bestaande samenwerkingsverbanden te versterken, teneinde kennis die ontwikkeld wordt of reeds beschikbaar is beter te kunnen benutten. Quinta Kools benadrukt verder: “De samenwerkingsverbanden moeten aanvullend aan elkaar werken om zo te voorkomen dat ze in een concurrentiestrijd belanden.”

Zowel Regieorgaan SIA als het NRO willen snel een vervolg geven aan het advies. Daarom wordt nu een call uitgewerkt die het mogelijk maakt vier samenwerkingsverbanden financieel te ondersteunen bij hun ontwikkeling naar een Werkplaats Onderwijsonderzoek ’23. Daarvoor is € 1,6 miljoen beschikbaar.

Meer informatie