Subsidie voor impactonderzoek Begaafdheid in Passend Onderwijs

Het NRO heeft 2,7 miljoen euro toegekend voor een impactonderzoek naar interventies voor Begaafdheid in Passend Onderwijs. Dit is een verdiepend onderzoek naar de OCW-subsidieregeling Begaafde leerlingen primair en voortgezet onderwijs.

Het impactonderzoek loopt van 2020 tot en met 2025 en wordt uitgevoerd onder leiding van dr. Marjolijn van Weerdenburg (Radboud Universiteit Nijmegen).

De Leonardo-School in Venlo voor hoogbegaafde kinderen. Kinderen hebben in hun lespakket ook schaakles
Beeld: Marcel van den Bergh | Hollandse Hoogte

Hieronder vindt u de titel van het onderzoeksproject, de (hoofd)aanvragers, een samenvatting van het onderzoeksproject en de consortiumpartners.

Titel: Impact of Activities in Gifted Education (IMAGE) (Impact van activiteiten in onderwijs voor begaafden)

(Hoofd)aanvragers

 • Dr. Marjolijn Weerdenburg (RU-RATIO)
 • Dr. Miriam Walraven (Oberon)
 • Dr. Lisette Hornstra (Universiteit Utrecht)
 • Drs. Guuske Ledoux (Kohnstamm Instituut)

Samenvatting onderzoeksproject

Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van kennis over een dekkend onderwijsaanbod voor begaafde leerlingen. Dit wordt gedaan door het meten van de impact van activiteiten in het onderwijs voor begaafden (interventies) in het kader van de subsidieregeling van OCW.

Het consortium dat dit onderzoek gaat uitvoeren bestaat uit experts op het gebied van begaafdheidsonderwijs, passend onderwijs, interventie-onderzoek en alle leden van het Monitoronderzoek. Onderzoeksvragen betreffen:

 1. De werkzame mechanismen van interventies;
 2. De condities waaronder deze mechanismen wel of niet werken;
 3. Het effect van de interventies op de uitkomstmaten (ontwikkeling van mogelijk begaafde leerlingen, het onderwijs- en ondersteuningsaanbod, expertiseontwikkeling van professionals en de samenwerking tussen actoren rond de leerling).

Een mixed-method onderzoek wordt ingezet voor het verzamelen, analyseren en integreren van informatie van leerlingen en van actoren rond deze leerlingen in beleid, onderwijs en familie. Een systemisch perspectief is als algemeen thema genomen. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt in vijf subthema’s: A) Identificatie van begaafde leerlingen en hun ontwikkelbehoeften; B) Aanpassingen in het onderwijsaanbod voor begaafde leerlingen; C) Inzet van gecombineerde expertise in complexe situaties; D) Organisatieperspectief op begaafdheid in passend onderwijs; E) Ontwikkeling van expertise van professionals.

Gedurende het gehele project vindt kennisuitwisseling met de praktijk en beleidsmakers plaats.

Consortiumpartners

 • Dr. Lianne Hoogeveen (RU-RATIO)
 • Dr. Isabelle Diepstraten (Fontys)
 • Dr. Trudie Schils (Maastricht University)
 • Prof. dr. Evelyn Kroesbergen (RU-RATIO)
 • Prof. dr. Anouke Bakx (RU/Fontys)
 • Annelies van der Lee, MA (Expertisecentrum Nederlands)
 • Drs. Marian Bruggink (Expertisecentrum Nederlands)
 • Desirée Weijers, MSc (Kohnstamm instituut)
 • Dr. Eveline Schoevers (Oberon)
 • Prof. dr. Eliane Segers (Expertisecentrum Nederlands)
 • Dr. Joyce Gubbels (Expertisecentrum Nederlands)
 • Drs. Djoerd de Graaf (SEO)

Meer informatie?