Toekenning monitoringsonderzoek (hoog)begaafdheid in passend onderwijs

In het kader van de OCW-subsidieregeling Begaafde leerlingen primair- en voortgezet onderwijs heeft het NRO 250.000 euro toegekend voor de monitoring. Het monitoronderzoek loopt van 2019 tot 2023 en wordt uitgevoerd door Oberon in samenwerking met de Universiteit Utrecht en de Radboud Universiteit.

Hieronder vindt u de titel, samenstelling van het consortium en samenvatting  van het onderzoek:

Monitor subsidieregeling (hoog)begaafden in het po en vo

Onderzoek door: Dr. M. Walraven (Oberon), Dr. L. Hornstra (Universiteit Utrecht), Drs. M. Poelman (Radboud Universiteit Nijmegen)

Samenvatting:

Tussen 2019 en 2023 stelt het ministerie van OCW subsidie beschikbaar om het primair en voortgezet onderwijs te stimuleren een passend onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor (hoog)begaafde leerlingen in te richten. De meerderheid van de samenwerkingsverbanden in het po en vo heeft een plan ingediend om aanspraak te maken op de subsidie. Het monitoringsonderzoek geeft een breed en landelijk beeld van de inhoud van deze plannen, de realisatie van de plannen en de borging op lange termijn. Ook kijkt het monitoringsonderzoek naar de mate waarin scholen en samenwerkingsverbanden ervaren dat de subsidie bijdraagt aan de drie subsidiedoelen:

  1. het vergroten en verspreiden van kennis over (hoog)begaafdheid,
  2. het realiseren van een passend aanbod voor deze leerlingen en
  3. het versterken van de samenwerking tussen samenwerkingsverbanden, scholen en zorg binnen de regio. Het in kaart brengen van de opbrengsten van de initiatieven op het niveau van leerlingen en docenten bevindt zich buiten de scope van het monitoringsonderzoek en behoort tot een ander onderzoek (het impactonderzoek genoemd).

Het monitoringsonderzoek loopt van 2019 tot 2023 en rapporteert jaarlijks de bevindingen op basis van verschillende gegevensbronnen. Zo analyseren de onderzoekers de subsidieplannen en worden samenwerkingsverbanden en scholen in het po en vo via vragenlijsten bevraagd over de voortgang. In jaarlijkse reflectiebijeenkomsten met scholen en samenwerkingsverbanden worden de uitkomsten in een breder perspectief gezet. Eind 2023 verschijnt een overkoepelend rapport waarin de uitkomsten van alle metingen worden geïntegreerd en waarin wordt gereflecteerd op de ontwikkelingen door de jaren heen.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Bekijk dan de NRO-programmapagina.